Januári szentjeink – III. – 2024. február 4. – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

2024. február 4. Pünkösd utáni 35. vasárnap.

Péluszioni Szent Izidor (449). Sztudioni Szent Miklós hitvalló (868). Szent Ábrahám vértanú Arbela (Erbíl) püspöke (4. sz.). Aleppói Szent József újvértanú (1686). Szent György vlagyimiri fejedelem (1238). Újtói (Novojezerszkij) Szent Cirill, csodatévő (1532).

Oroszországi szent újvértanúk és hitvallók főünnepe.

2Kor 4,6-15; Mt 22,35-46 (olvasmányok a 15. vasárnap szerint); az újvértanúknak: Róm 8,28-39; Lk 21,8-19. Második hang.

+

Feltámadási tropárion , 2. hang:
Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan Élet, megölted a poklot az Istenség villámával; midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életet adó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked!
Templomi bemutatás tropárionja, 1. hang (egyházi görög nyelven):

Örvendezz Kegyelembefogadott, Istennek Szűz Szülője, mert Belőled kelt fel az Igazság Napja, a mi Krisztus Istenünk, megvilágítva a sötétségben járókat, örvendezz Te is, igaz öreg férfiú, aki karjaidba fogadtad, a mi lelkünk Szabadítóját, aki pedig feltámadást ajándékozott nekünk.
Oroszországi szent újvértanúk és hitvallók tropárionja, 4. hang:

+

Januári szentjeink – III.
Szent Gergely nüsszai püspök (335–384)
Január 10.

(Bevezetés)

Nüsszai Szent Gergely egy nagy szent család sarja volt. Nagyanyja Idősebb Szent Makrina, Csodatevő Szent Gergely neocezáreai püspök tanítványa. Idősebb Makrina fia volt az Idősebb Szent Vazul, keresztény jogász és szónok, aki a Galerius és Diocletianus idejében dúló keresztényüldözések idején halt meg. Idősebb Szent Vazul és Cezáreai Szent Emília házasságából 10 gyermek született, közöttük öt szentet tisztelünk: az Ifjabb Szent Makrinát, aki testvéreinek oktatásában szerzett érdemeket, később az imádságban és a szerénységben jeleskedő szerzetesnővér lett; Nagy Szent Vazult, a kappadókiai Cezárea érsekét, a három szent főpap egyikét, az egyik legnagyobb keresztény teológust; Szent Naukratioszt, aki, bár jeles jogász és ellenállhatatlan szónok volt, tehetségét megvetve a pusztaságba vonult, és egy sziklahasadékban élt, később a hozzá csatlakozó betegeket és szegényeket ápolta, és halászattal szerezte meg számukra az élelmet; Nüsszai Szent Gergelyt, akinek január 10-én tartjuk emlékét és Szebaszteai Szent Péter püspököt, aki testvéreivel együtt az arianizmus ellenfele volt, és részt vett a második egyetemes zsinaton, 381-ben.

+

Gergely Nagy Szent Vazul édestestvére volt, és már ifjúkorában tökéletesen elsajátította a könyvek ismeretét. Testvéréhez hasonlóan ő is híres szónok és kivételes tudású filozófus volt. Feleségül vette a Boldog Theoszébiát, akit Teológus Szent Gergely igen tisztelt, később írásaiban több alkalommal megemlített, az Egyház ékességének, Krisztus díszének, a megszentelt valóban szent feleségének és nagy titkokra méltónak nevezte. Mivel férjét pappá szentelték, felesége szentségben élt, tisztaságban és ép értelemmel, szolgálta a betegeket, gondot viselt a szegényekre és minden jó cselekedetben jeleskedett.

Később a diakónia szolgálatára méltatott, mert diakonisszává szentelték, és ezért mondta róla Teológus Gergely, hogy nagy titkokra méltó. Azután Istennek tetsző életet élt és miután elhunyt, a szentek soraiba számláltatott.

Férjét, Szent Gergelyt Nüssza szigetén a püspöki székbe ültették, és igaz módon kormányozta Krisztus Egyházát. Abban az időben Valens császár (364–378) uralkodott a birodalomban, az eretnekséget valló és elvakult császár segítségével az ariánusok megerősödtek, és elűzték Szent Gergelyt püspöki székéből. Ekkor nyolc esztendőn keresztül járt a szent városról városra, egészen a császár haláláig, sok helységben és vidéken megfordult, és megerősítette az igazhitűeket.

Nagy Theodósziosz császár (379–395) uralkodásának idején tartották meg Konstantinápolyban a második egyetemes zsinatot (381) Macedóniosz ellen, aki a Szentlélek ellensége volt. Ezen a zsinaton részt vett a szent atyák között Szent Gergely is, mint az igaz hit támogatója, ellenfeleit az isteni Írások igazságának erejével megszégyenítette és legyőzte, majd a püspöki trónuson még sok esztendőt szolgálva pihent meg az Úrban. A Szent Egyháznak sok hasznos írását hagyott hátra. A szent ikonokon ábrázolt arca testvéréhez, Vazuléhoz volt hasonló, ám ősz és kissé derűsebb.

(Forrás: https://doxologia.ro/calendar-ortodox)

Ford. A-V- Gellért

 

 

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra