2014. december

Jesszé fája
Jesszé fája

Hírlevél keresztény Testvéreinknek

2014. december

______________________________

Karácsonyváró gondolatok

„Irgalom és igazság egymásra lelnek”

Olvasandó: Mt 1,1-25

A Szent Atyák Vasárnapjának evangéliuma a keresztény ember két alapvető, megkülönböztető ismertetőjeléről szól.

Vajon mit üzenhet a háromszor tizennégy nemzedék, a családfa neveinek hosszas felsorolása Ábrahámtól Krisztusig, amellyel a Karácsony előtti vasárnap evangéliumi olvasmánya kezdődik? Ha jobban elmélyedünk e felsorolásban, azt találjuk, hogy nemcsak igaz férfiak, hanem nyilvános vétkesek is fel vannak benne sorolva. Ami még legmeglepőbb, a Bibliára jellemző férfi genealógiáktól eltérően megjelenik benne négy asszony is. Méghozzá nem az igaz Sára, vagy a népét a félelmetes ellenségtől egyedül megmentő istenfélő Judit. Hanem bűnös, ill. idegen asszonyok: Támár, aki Júdától törvénytelen módon foganta Fáreszt és Zárát, Ráháb, a prostituált, Rút, az idegen és — név nélkül Batseba — „Uriás felesége”, akitől Dávid király törvénytelen módon nemzette Salamon királyt.

Hol van a titok nyitja? Aranyszájú János atyánk fejti meg: „Krisztus nem azért jött a földre, hogy meneküljön életünk szégyeneitől, hanem azért, hogy azokat magára vegye. Krisztust továbbá nem csupán azért csodáljuk, mert meghalt érettünk, hanem azért, mert a legszégyenteljesebb halálnemet, a keresztet fogadta el értünk, bűneink megváltásáért. A kétes ősök felvállalása és a kereszt megmutatja irántunk való nagy irgalmát és szeretetét.”

Erről az irgalomról tesz tanúságot Szent József, Jézus nevelőapja, Szűz Mária jegyese is. Az Igazság Napja — Krisztus — még csak felkelőben van, de Gábriel arkangyal rendkívüli megjelenései és az igaz emberek, Zakariás pap, József, Keresztelő János, Istenfogadó Simeon, Anna prófétaasszony megmutatkozásai már előre bevilágítják a felkelő Nap horizontját.

Mit olvasunk Józsefről?

„Igaz ember lévén, nem akarta őt (Máriát) hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.”

Valóban igaz, „dikaiosz” ember volt! Mert gondoljuk csak el, emberi szempontból micsoda sértést jelentett számára, hogy Máriát, a jegyesét áldott állapotban látja? Ő azonban, nemcsak a féltékenységtől, hanem a bosszúállástól, sőt minden szenvedélytől mentes volt.Nem akart Máriának semmilyen kárt okozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.

József az irgalom követője.

Ám nemcsak végtelenül irgalmas. Mert irgalmas cselekedetét elhatározza ugyan, de Isten másképp dönt. Elküldi Gábriel arkangyalt Józsefhez, ezzel az üzenettel:

„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: „Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, s a nevét Emmánuelnek fogják hívni.” Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.

Miután Isten megszólította üzenetével és parancsával, elhatározása gyökeresen megváltozott. Mindent Isten parancsolatához, Isten kinyilatkoztatott igazságához szabott.

József az isteni igazság követője.

Vezessen bennünket is minden elhatározásunkban és cselekedetünkben az irgalom és az igazság! Különösen most, a Megváltónk születésére való készülődés napjaiban, óráiban. Így minden a jó helyére kerül életünkben, mert minden tettünk Isten irgalmát és igazságát fogja hirdetni:

„Az irgalom és az igazság egymásra lelnek, csókot vált az igazságosság és a béke.”(LXX Zsolt 84,11)

I. T.

+

Isten gyermekei vagyunk, és hasonlítunk az Úrhoz

Könnyek között gondolok az emberekre, akik nem ismerik az Urat, nem ismerik jótéteményeit. Ám nekünk az Úr kijelentette magát a Szentlélek által, és mi szent parancsolatainak világosságában élünk. Milyen csodálatos! A kegyelem révén értettem meg, hogy mindazokat, akik szeretik Istent, és megtartják parancsolatait, világosság tölt el, és hasonlatosak az Úrhoz, ám azokat, akik ellene szegülnek, sötétség tölt el, és hasonlók az ellenséghez. És ez nem véletlen. Az Úr: Világosság, és megvilágosítja szolgáit, azok pedig, akik az ellenséget szolgálják, attól is nyerik sötétségüket.

Ismertem egy kisfiút. Ránézésre olyan volt, mint egy angyal: alázatos, lelkiismeretes, szelíd, hófehér arcocskája rózsás, tiszta, kék szeme jóságos, békés. Ámde miután felnőtt, tisztátalan életet kezdett élni, és elveszítette Isten kegyelmét. Amikor pedig betöltötte a harmincadik évét, úgy nézett ki, mintha ember és ördög, vadállat vagy haramia lett volna egyszerre, egész külseje visszataszító látványt nyújtott. Egy igen szép lányt is ismertem, az arca olyan tiszta és üde volt, hogy sokan irigyelték a szépségét. Bűnei miatt azonban elveszítette a kegyelmet, úgyhogy lassan rossz volt ránézni.

Ám ennek ellenkezőjét is láttam. Láttam bűntől és szenvedélyektől eltorzult arcú embereket, akik szerzetesek lettek, de a bűnbánat, az erényes élet kicserélte őket, s öröm volt rájuk nézni.

Egy ízben azt is megadta nekem az Úr a Régi Roszikonban, hogy a gyónás alatt Krisztus képében láthassam a gyóntató szerzetespapot. Ott állt a gyóntatóhelyiségben, kifejezhetetlen ragyogásban, és jóllehet koránál fogva egészen megőszült, arca olyan üde és fiatal volt, akár egy gyermeké. Egyszer ugyanilyennek láttam egy püspököt a liturgia alatt. Láthattam Kronstadti János atyát is, aki külsőre hétköznapi ember volt, ám Isten kegyelmétől olyan fenséges lett az arca, mint egy angyalé, úgyhogy jó volt ránézni.

A bűn tehát eltorzítja az embert, a kegyelem pedig megszépíti.

Szofronyij (Szaharov) apát: A SZENT HEGY TITKA. ÁTHOSZI SZILUÁN (1866–1938) ÉLETE, TANÍTÁSAI ÉS ÍRÁSAI. II. rész, X. Isten gyermekei vagyunk, és hasonlítunk az Úrhoz.

+

A Szűz a mai napon a barlangba érkezik, hogy az időknek előtti Igét rejtelmesen a világra hozza; ujjongj, ezt hallván, ó, földkerekség, dicsőítsd az angyalokkal és a pásztorokkal együtt a megjelenni készülő ifjú Gyermeket, az öröktől fogva való Istent.

Karácsony előünnepének (december 24.) kondákionja, 3. hang

+

a Te igazságod világossága az egész földön felragyogott,

az ördögi csalás elűzetett,

és a bálványok, Üdvözítőnk,

nem bírva ellenállni erődnek,

ledőltek.

Mi pedig üdvösséget nyertünk,

s így kiáltunk Hozzád:

Jézus, igazság, ki a csalást elűzöd,

Jézus, világosság, ki minden fényt felülmúlsz!

Jézus, Király, ki erőben mindeneket legyőzöl,

Jézus, Isten, ki az irgalomban állhatatos vagy!

Jézus, élet Kenyere, táplálj engem, mert éhezem,

Jézus, tudás forrása, adj innom, mert szomjazom!

Jézus, vigasság öltözete, öltöztess fel engem, halandót,

Jézus, örömnek oltalma, takarj be engem, méltatlant!

Jézus, ki a kérőnek adsz, add, hogy sirathassam bűneimet,

Jézus, ki által talál a kereső, találj rá lelkemre!

Jézus, ki ajtót nyitsz a zörgetőnek, nyisd meg üres szívemet,

Jézus, bűnösök Megváltója, töröld eltörvényszegéseimet!

Jézus, Istennek Fia, irgalmazz nékem!

Dicsérőének édes Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, 6. ikosz

+

Levélcím: H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. Email: szentgyorgyvertanu@gmail.com

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra