2018. július – augusztus

Kelet Hírei Keresztény Testvéreinknek
A tartozásról”
Szegedi Szent György ortodox templom  
Szeged, Kazinczy u. 7.
2018. július – augusztus

_______________________________________________________________________________

Az irgalmas királyról, az adósságról, a jó elszámolásról
(A MORISZ pörbölyi ifi-tábora lakóinak köszöntésére,
2018. augusztus 12-én)
 (Olvasandó: Mt 18,21-35)
Urunk példabeszéde azzal kezdődik, hogy van egy Királyunk. Egyetlen Királyunk. Nincs más Istenünk, sem más Megváltónk, más vallásunk! Tisztelünk minden vallást, de csak addig, amíg nem akarja elvenni a miénket. Tiszteljük az emberek által hozott törvényeket – de csak addig, amíg nem akarják semmissé tenni a mi Királyunk törvényeit.
A Király el akart számolni szolgáival! Mindnyájukkal. Mindnyájan az ő szolgái vagyunk. Csak az övéi vagyunk. Mindnyájan rá hallgatunk, az ő parancsaira várunk. Azt tesszük, ami kedves előtte, és ha valaki, vagy éppenséggel saját lelkünk olyan valamit kér tőlünk, ami neki nem tetszik, nem tesszük. Ez az igazi szabadság: az örök Király parancsait teljesíteni. És az igazi bölcsesség: mert kivétel nélkül mindnyájunkkal el akar számolni.
Mind adósai vagyunk? Idősebb korúak, fiatalok, mindnyájan, minden ember? Gondoljuk csak meg, szüleinknek nem vagyunk adósai? Nem tartozunk nekik hálával? Miért? Azért, mert azt akarták, hogy meglássuk e csodás világot. Azért, mert szeretnek bennünket, neveltek, nevelnek, tanítanak és taníttatnak minket. Még azért is, ha olykor haragszanak ránk. Azért haragszanak, mert szeretnek, és azt akarják, hogy minél jobb emberek és keresztények legyünk! Legfőképpen pedig a keresztségért tartozunk nekik hálával. Mert születésünk után ez volt a legfőbb jó, amit velünk tettek. Krisztus Urunkhoz és Szent Egyházához kötöttek minket.
Kétség nem férhet hozzá, tartozunk a szüleinknek. Akkor Istennek még inkább tartozunk! Hálával, azért, mert közénk jött Jézus Krisztusban, megmutatta, milyen az igazi emberi, keresztény élet. Azért, mert földi útja során mindenkit meggyógyított, aki hozzá fordult! Senki sem távozott tőle üres kézzel. És ma sem távozik egyetlen lélek sem, aki hallgat rá, aki utánozza, aki követi parancsait. Azért tartozunk neki hálával, mert harmadnapra feltámadott, és örök életet ígért mindazoknak, akik köntösébe kapaszkodnak. Azért, mert a szentségekben, már itt a templomban, a szent liturgián örök életben részesít bennünket.
Hálával tartozunk tehát Istennek! Hogyan rójuk le a hálánkat? Úgy, hogy utánozzuk őt. Mert valójában ez a Hagyomány: Istennek és legjobb tanítványainak, prófétáinak, apostolainak, szentjeinek, vértanúinak az utánzása. Pénzbe sem kerül, csak szeretetbe, figyelembe, erőfeszítésbe. Ha valamit Isten, vagy szüleink, vagy bárki más kér tőlünk – kivéve, ha bűn lenne, amit kérnek -, tegyük meg. És tegyünk valamivel többet, mint amire megkértek. Hiszen a példázat szerint a Király is többet tett, mint amire adós szolgája kérte: ez csak türelmet kért tőle, hogy mindent megfizethessen, ám a Király egész adósságát elengedte. Ha már szívesen, jó kedvvel, szeretettel tesszük mindazt, amire megkérnek minket, már az is sokkal több annál, mint amire kértek. A másik, könnyű feltétele hálánk lerovásának: ha megbántanak bennünket, szívből megbocsájtunk! Mert ő sem a visszafizetésen gondolkodott a kereszten, hanem így imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek (Lk 23,34)!”

I. T.

+
Áthoszi Porfíriosz atya tanításaiból
 „Csak az kap ajándékot Istentől, akiben alázat van,
aki Istennek tulajdonítja, és arra használja, hogy őt dicsőítse.”
Az egészséges lelkű ember előtt feltárulnak Isten misztériumai
Az Istenhez méltóvá vált embert eltölti a Szentlélek. Isteni kegyelem lakozik benne. Isten Krisztus misztériumában örömet, békét, szelídséget és szeretetet ad neki. Azokat az ismertetőjeleket, amelyeket Pál apostol említ: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás…” (Gal 5,22–23). Isten nem ismer múltat, jelent és jövőt. „Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt” (Zsid 4,13). Az egészséges lelkű ember előtt ugyanígy feltárulnak Isten misztériumai, és megismeri Isten akaratát olyan mélységben, amennyire az Úr ezt megengedi.
Ahhoz azonban, hogy az isteni kegyelem meglátogassa az embert, és vele is maradjon, bizonyos előfeltételek szükségesek. Csak az kap ajándékot Istentől, akiben alázat van, aki Istennek tulajdonítja, és arra használja, hogy őt dicsőítse. A jó, alázatos, jámbor, istenszerető ember, akiben erényesség és Isten kegyelme lakozik, nem téved el. Belül érzi, hogy valójában méltatlan, s mindent csak ajándékba kap azért, hogy jó legyen, és küzdjön ezért.
Az egoistákat viszont, akik nem törődnek azzal, mi is történik velük, nem látogatja meg Isten kegyelme. Akiben luciferi önzés rejlik, azt gondolja, isteni kegyelem tölti el, csakhogy illúzióban van: az ördög embere. Az illúzió egy pszichológiai állapot, helytelen önértékelés; lényegében az egoizmusból származik. Aki ebben az állapotban van, annak hamis benyomásai, kísértő képzelgései támadnak, és szenved. Az illúziót nagyon nehéz gyógyítani. Csak az isteni kegyelem képes meggyógyítani. Valaki más imádkozhat érte, és Isten irgalmaz annak, aki az illúzió állapotába került. Ha maga is erőfeszítést tesz, ha egy jó lelkiatya „tükrébe” néz, és őszintén meggyón, akkor Isten kegyelme meggyógyítja.
(Áthoszi Porfíriosz atya tanításai. XIII. A lelki éleslátás kegyelméről. Odigitria–Jel, Budapest 2014)
+
Ima a Szentséges Istenszülő Jeruzsálemi ikonja előtt
Szentséges Úrnőnk, Istenszülő Nagyasszonyunk, Benned reménykedők reménysége, bánkódók közbenjárója, reményvesztettek menedéke, özvegyek és árvák táplálója! Hallgass meg és irgalmazz nekünk, bűnös és méltatlan szolgáidnak, akik megindult szívvel borulunk le tisztaságos képmásod előtt: esedezz, könyörületes Nagyasszonyunk, Fiadhoz és a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, hogy fordítsa el rólunk igazságos haragját, bocsássa meg bűneinket és törvényszegéseinket, és méltasson bennünket jóságából arra, hogy bűnbánatban fejezzük be életünket, és elnyerjük kegyelmét minden választottjával együtt, mert áldott és fölöttébb dicsőített vagy mindörökkön örökké.
+
H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. Email: szentgyorgyvertanu@gmail.com
Tovább az eszköztárra