2014. május

Szent György Nagyvértanú (+303 k.)
Szent György Nagyvértanú (+303 k.)

HÍRLEVÉL KERESZTÉNY TESTVÉREINKNEK

2014. május

Szegedi Szent György ortodox templom

Szeged, Kazinczy u. 7.

____________________________________________________

Testi és lelki látás.

Vakonszületett Vasárnapjára – 2014. május 25.

Olvasandó: Jn 1,1-38

Jézus megnyitja egy vakonszületett ember szemét, aki korábban nem tudhatta, mit jelent látni. Jézus parancsára megmosdott a Síloe tavában, és „ép szemmel tért vissza”. A hívő kereszténynek nap mint nap szüksége lehet arra, hogy eligazodjon és döntsön az őt körülvevő emberi világban. Élő, nyomtatott vagy elektronikus szavakból felismerje, ki az, aki Jézus és evangéliuma mellett áll, ki az, aki nem vesz róla tudomást, vagy nem tud hinni benne, és ki az, aki hisz ugyan, de hite nem elég erős ahhoz, hogy meg is vallja, és vállalja a következményeket.

Miután a szomszédok meglátták az immár látó embert, felismerték, és ezt kérdezték: „Nem ő az, aki itt ült és koldult?” Ők az egyszerű, alázatos, a csodás tetteiben megnyilatkozó Isten felé nyitott lelkek, akik azonnal befogadják az igazságot.

Mások viszont így szóltak: Nem ő az, „csak hasonlít rá”. Ők a kritikus, kétkedő, hitetlenkedő lelkek, akik nem tudják elfogadni ─ vagy csak hosszas vívódások után ─ Isten váratlanul megjelenő igazságát. Azt is megkérdezték a vakonszületett embertől: „Hol van ő?” „Nem tudom”, felelte. Azaz, ʽtalán nincs is az az ember, akiről beszélsz, hiszen te nem az vagy, aki korábban itt ült, és koldultʼ. Ők viszik el az embert a farizeusokhoz, kétszer is kifaggatják, a csodát kivizsgálják, és megállapítják: „Nem Istentől való ez az ember, aki a szombatot nem tartja meg.”

Majd előkerülnek a vakonszületett szülei, nekik is tanúságot kell tenniük: az ő fiúk áll-e most ott, valóban vakonszületett-e, valóban megnyitotta- e valaki a szemeit. A szülők jól tudják, mi az igazság, de nem mernek a csodatévő mellett vallomást tenni, mivel félnek, hogy emiatt ki lesznek zárva a zsinagógai közösségből.

Végül előttünk áll az imént még vak, de most már látó ember, aki egyszerű, mély hittel hisz csodatévőjében, bátran vallomást tesz mellette, és nem törődik a következményekkel.

Az erény a megpróbáltatásban, a hit az ellentmondásban mutatkozik meg a maga teljességében. A kereszténység ─ jóllehet az Úr ígérete szerint „az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta” (Mt 16,18) ─ akkor fog fennmaradni egy adott helyen, egy adott országban, itt Európában, ha a vakonszületetthez hasonlóan mindig maradnak egyszerű szívű, hívő és hitvalló keresztények.

+

Az imáról

Aki szereti az Urat, mindig megemlékezik Róla, az Istenre való emlékezésben pedig megszületik az ima. Ha nem gondolsz az Úrra, nem is fogsz imádkozni, ima nélkül viszont nem marad meg a lélek Isten szeretetében, mert a Szentlélek kegyelme az imán keresztül érkezik el. Az ember az imával tartja magát távol a bűntől, mert az imádkozó elme Istennel van elfoglalva, és alázattal áll az Úr színe előtt, akit lelke megismert.

Természetesen a kezdőnek lelki vezetőre van szüksége, mert a lélek, mielőtt a Szentlélek kegyelmében részesül, nagy küzdelmet vív ellenségeivel, és nem képes felismerni, ha az Ellenség édesgeti, csábítja. Csak az képes erre, aki önmaga is megízlelte már a Szentlélek kegyelmét. Aki megízlelte a Szentlelket, az ízéről ráismer a kegyelemre.

Aki lelki vezető nélkül szeretne imádságos életet élni, és elbizakodottságában azt gondolja, hogy ehhez a könyvek is elegendőek, és nem fordul egy tapasztalt öreghez, már félig az illúzió rabja. Ámde az alázatos embert megsegíti az Úr, és ha nem is talált tapasztalt mesterre, de a gyóntatójához fordul, bárki legyen is az, alázatáért cserébe megóvja őt az Úr.

Gondolj arra, hogy a Szentlélek él a gyóntatóban, és ő megmondja neked, mit kell tenned. Ám ha megfordul benned, hogy a gyóntató nemtörődöm módon él, és hogyan lakozhat akkor benne a Szentlélek, sokat fogsz szenvedni ettől, az Úr meg fog alázni, magad pedig óhatatlanul illúzióba esel.

Aki imádkozik, elnyeri az imát, ám a csupán megszokásból mondott ima, a bűneink miatt érzett szívbéli töredelem nélkül, nem kedves Isten előtt.

Egy pillanatra félbeszakítom, amit az imáról írok.

Lelkem az Úr után vágyakozik, vágyva vágyik rá, semmi másra sem képes gondolni.

Lelkem az élő Úr után vágyakozik, úgy törekszik Hozzá, mint mennyei édes Atyjához.

Az Úr a Szentlélekkel kötött magához bennünket.

Az Úr drága a szívemnek, Ő a mi örömünk, vigasságunk és erős reménységünk.

Jóságos Uram, keresd meg irgalmadban teremtményedet,

jelentsd ki magad az embereknek a Szentlélek által, ahogyan szolgáidnak kijelented magad!

Uram, örvendeztess meg Szentlelked eljövetelével minden bánkódó lelket.

Add, Uram, hogy minden ember, aki Hozzád fohászkodik, megismerje a Szentlelket!…

Ó, ember, tanuld meg Krisztus alázatát, és az Úr megengedi, hogy megízleld az ima gyönyörűségét. Ha a tiszta imát keresed, légy alázatos, mértékletes, őszintén végezd a gyónásodat, és az ima megkedvel téged. Légy engedelmes, vesd alá magad jó szívvel minden hatalomnak, légy elégedett mindennel, és akkor elméd meg fog tisztulni minden hiábavaló gondolattól. Ne felejtsd el, az Úr lát téged, vigyázz, nehogy bármivel is megbántsd testvéredet. Ne ítéld meg, még arckifejezéseddel se szomorítsd meg, akkor a Szentlélek megszeret, és Ő maga lesz segítségedre mindenben.

Szofronyij (Szaharov) apát: A SZENT HEGY TITKA. ÁTHOSZI SZILUÁN (1866–1938) ÉLETE, TANÍTÁSAI ÉS ÍRÁSAI. II. rész, II. Az imáról.

(Folytatjuk)

+

Hatalmas kezeddel mindenkit oltalmazol, Jóságos, aki hittel Hozzád menekedik.

Hiszen nincsen nékünk, számtalan vétek súlya alatt görnyedő bűnösöknek más, szüntelen közbenjárónk Isten előtt a veszedelmekben és a nyomorúságokban.

Ezért, magasságos Istennek Anyja, eléd borulunk, szabadítsd meg szolgáidat minden bajtól!

Magassá­gos Istennek Anyja, Te vagy a nyomorúságban lévőknek öröme, a megsebzetteknek oltalma, az ínséget szenvedőknek tápláléka, a jövevényeknek vigasza, a vakoknak botja, a betegeknek meglátogatója, az elgyötörteknek menedéke és segítsége, az árváknak gyámola.

Kérünk Téged, ó Tisztaságos, siess, és szabadítsd meg szolgáidat!

Kis könyörgő kánon Isten Szentséges Szülőjéhez, befejező tropárionok, 2. hang

Levélcím: H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7.

Tel. 06 62 420-397.

E-mail: sztgyn@gmail.com

Honlap: szeged.orthodoxia.org

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra