2015. február-március

Szent György Nagyvértanú
Szent György Nagyvértanú

HÍRLEVÉL KERESZTÉNY TESTVÉREINKNEK

Szegedi Szent György ortodox templom (Szeged, Kazinczy u. 7.)

2/2015 / február-március

____________________________________________

Mi szolgáljunk vagy nekünk szolgáljanak?

Olvasandó: Mk 10,32-45

Hányszor kapjuk rajta magunkat, hogy az utóbbit kívántuk! Pedig Urunk Jézus az előbbit tartja kívánatosnak. Zebedeus fiai, Jakab és János, miután harmadszor hallották a jövendölést a Megváltóra váró szenvedésekről, haláláról és harmadnapi feltámadásról, ezzel a kéréssel járultak az Úr elé: „Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen a te dicsőségedben.” Máté evangéliuma szerint Jakab és János anyja fordult Jézushoz a kéréssel (20,20-23). Nem volt helyes a kérés, ám gondoljuk csak meg, nem földi, lelki dolgot kértek! Készek voltak szenvedni is, Jézussal együtt. Sok ember csak földi karriert akar befutni, és mit meg nem tesz érte! Számos szülő csak azon fáradozik, hogy gyermekei ezen a világon érvényesüljenek, ám lelkükkel nem törődik. „Csak testnek a szülői ─ mondja Aranyszájú Szent János ─ nem pedig a léleknek.” Ha valóban a Zebedeus fiainak anyja volt az, aki Jézus elé járult ezzel a kéréssel, nem földi, hanem lelki dolgot kért.

Talán éppen ártatlanságból, tudatlanságból, az Úr iránti szeretetből származott a kérés? Hogy mindig mellette lehessenek? Azért gondolhatunk erre, mert az Úr elmarasztalása sem hangzik túl szigorúan: „Nem tudjátok, mit kértek…”

Vagy tényleges lelki hatalomvágyból fakadt a kérés? Az Úr erre is kész válaszolni. A világban sikert jelent megszerezni a hatalmat mások felett, uralomhoz, országhoz jutni. Ám a világ és az egyház élete, felépítése gyökeresen különbözik egymástól: „Tudjátok, hogy akiket a nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ez nem így van, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a szolgátok; aki pedig első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz mindenkinek.” Az egyház fejedelmeinek az egész egyházról kell majd az Úr előtt számot adniuk. „Egyetlen bölcs sem akarja önmagát önként annak a szolgaságnak és veszedelemnek kitenni, hogy az egész egyházról kelljen számot adnia — mondja ismét Aranyszájú Szent János. Talán csak az teszi ezt, aki nem fél Isten ítéletétől.” A nagy egyházatya sem kereste magának a papi, majd a konstantinápolyi érseki lelki hatalmat. Amikor pedig a császár száműzte, nem védekezett, nem tiltakozott. Szent Miklós és Szent Ambrus mindent megtettek azért, hogy ne tegyék meg őket püspöknek. Mégis kiváló egyházfejedelmek lettek! Az egyházban teljesen más törvényeknek kell érvényesülniük, mint a világban: „Aki első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz mindenkinek” — mondja az Úr. Az egyház apostolai, püspökei, papjai, hívei nem azért vannak, hogy uralkodjanak a lelkek felett, hanem azért, hogy szolgálják őket:

„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Éppen ebben a szolgálatban találjuk meg mindnyájan életünk igazi célját, értelmét, boldogságát, az Úr el nem maradó jutalmát.

I. T.

+

Áthoszi Szent Sziluán (†1938)

„A szentekről”

Áthoszi Szent Sziluán
Áthoszi Szent Sziluán

Forduljatok hittel, és imádkozzatok Isten Anyjához és a szentekhez! Ők hallják imáinkat, sőt a gondolatainkat is ismerik. És ezen nincs mit csodálkozni. A szentek egész mennyei seregét a Szentlélek élteti, a Szentlélek elől pedig semmi sincs rejtve a világon. Korábban én sem tudtam felfogni, hogy a szent mennyei lakók hogyan láthatják az életünket, de amikor az Istenszülő feltárta a vétkeimet, megértettem, hogy a Szentlélekben látnak bennünket, és ismerik egész életünket.

A szentek hallják imáinkat, és erőt is kaptak Istentől arra, hogy segítsenek nekünk. Minden hívő keresztény tudja ezt. Roman atya mesélte nekem, hogy egyszer, még gyermekkorában a Don folyón kellett télen átkelnie, a lova azonban váratlanul belecsúszott egy lékbe, és a szánnal együtt elmerült a jég alatt, ő pedig felkiáltott: „Szent Miklós, segíts kihúzni a lovat”, azután megragadta a kantárt, és a szánnal együtt kihúzta a jég alól a lovat. Máté atya, aki falumbeli, még gyermek volt, és mint egykor Dávid próféta, apja juhait legeltette. Maga sem volt nagyobb egy báránynál. A bátyja messze, a rét másik végén dolgozott. Egyszer csak látja, hogy farkasok rontanak Misára — ez volt Máté atya világi neve —, és a kis Misa felkiált: „Szent Miklós, segíts!”, és amint elkiáltotta magát, a farkasok megfordultak, és sem benne, sem a nyájban nem tettek semmi kárt.

Számtalan esetről tudunk, hogy a szentek, alighogy kiejtjük a nevüket, a segítségünkre sietnek. Ebből is látszik, hogy az egész mennyország figyel az imáinkra. A szentek hasonlítanak az Úrhoz, ám minden ember, aki Krisztus parancsolatait megtartja, hasonlatos Hozzá, akik viszont szenvedélyeiknek hódolnak, és nem tartanak bűnbánatot, az Ellenséghez hasonlók. Ha az emberek megtudnák ezt a titkot, felhagynának azzal, hogy az Ellenségnek szolgáljanak, és teljes erejükből arra törekednének, hogy megismerjék az Urat, és hasonlóvá legyenek Hozzá.

(Szofronyij (Szaharov) apát: A SZENT HEGY TITKA. ÁTHOSZI SZILUÁN (1866–1938) ÉLETE, TANÍTÁSAI ÉS ÍRÁSAI. II. rész, XII. A szentekről.)

Szofronyij apát
Szofronyij apát

Meghallván a pásztorok az angyalok énekét

a Krisztus testben való eljöveteléről,

a Pásztorhoz siettek,

de szeplőtelen Bárányként látták meg azt,

akit Mária méhének legelője táplált,

és ebbe a dicséretbe kezdtek:

Örvendezz, Bárány és Pásztor Anyja,

Örvendezz, lelki bárányok akla.

Örvendezz, láthatatlan ellenségek elhárítója,

Örvendezz, a Paradicsom kapuinak megnyitója.

Örvendezz, mert az égiek együtt vigadnak a földdel,

Örvendezz, mert a földiek együtt ujjongnak az éggel.

Örvendezz, apostoloknak hallgatni nem tudó ajka,

Örvendezz, kínokat tűrők győzhetetlen bátorsága.

Örvendezz, hit rendíthetetlen erőssége,

Örvendezz, kegyelemnek tündöklő bélyege.

Örvendezz, mert általad a pokol mezítelenné lett,

Örvendezz, mert ránk a dicsőség öltözékét teríted.

Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

DICSÉRŐÉNEK (akathisztosz) ISTENNEK SZENTSÉGES SZÜLŐJÉHEZ, 4. ikosz

+ + +

A 2015. évi Nagyböjt február 23-tól április 11-ig, Nagy Szombatig tart.

Levélcím: H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. Email: szentgyorgyvertanu@gmail.com

Odigitria, az Utat mutató Szűzanya
Odigitria, az Utat mutató Szűzanya

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra