2020. január – április

Kelet Hírei Keresztény Testvéreinknek

Szegedi Szent György ortodox templom

Szeged, Kazinczy u. 7.

2020. január – április

_______________________________________________________________

(Olvasandó: Dániel Könyve 3,26-37)
Megpróbáltatásokról, járványokról
Istennek népe az Ószövetségben úgy tekintett a megpróbáltatásokra, csapásokra, hogy ezek az emberi bűnök, az Istentől való elfordulás, a bálványok előtti leborulás, a hűtlenség miatt érik a népet. Megrendítő az imádság, amely Dániel Könyvében maradt fenn, Nebukadnezár király idejéből, amikor a három szent ifjút, miután megtagadják a király által felállíttatott aranyszobor imádását, megkötözik és izzó kemencébe vetik. Feddhetetlen, szent ifjakról van szó, mégis azonosulnak népükkel, magukra veszik bűneiket. Azarja így imádkozik a kemence közepén. Az imádság a görög „Hetvenek” fordításában maradt fenn:
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene,
és neved dicséretre méltó és dicsőséges mindörökké!
Mert igazságos vagy mindenben, amit velünk tettél,
és minden cselekedeted igaz, útjaid egyenesek,
és minden ítéleted igaz.
Igaz ítéletet hoztál ugyanis mindenben,
amit ránk és atyáink szent városára, Jeruzsálemre hoztál;
igaz ítélettel hoztad ránk mindazt a mi bűneink miatt.
Mert bűnt követtünk el, gonoszat cselekedtünk;
eltávoztunk tőled és vétkeztünk mindenben;
parancsaidra nem hallgattunk, nem tartottuk azokat,
és nem cselekedtünk úgy, amint meghagytad nekünk,
hogy jó dolgunk legyen.
Igazságos ítélettel cselekedted tehát mindazt, amit ránk hoztál,
és mindazt, amit velünk tettél:
átadtál minket igazságtalan,
gonosz és hitszegő ellenségeink kezébe,
és az egész föld legigazságtalanabb és leggonoszabb királyának.
Most a szánkat sem nyithatjuk ki;
szégyellnek és gyaláznak minket szolgáid és tisztelőid.
Kérünk, ne szolgáltass ki minket végleg a te nevedért,
ne semmisítsd meg szövetségedet,
ne vond meg tőlünk irgalmadat kedveltedért, Ábrahámért,
és szolgádért, Izsákért, és szentedért, Izraelért,
akiknek azt mondtad és ígérted,
hogy megsokasítod ivadékukat mint az ég csillagait,
és mint a tengerpart fövenyét;
mert kisebbek lettünk, Urunk, minden népnél,
és meg vagyunk ma alázva bűneinkért az egész földön.” (Dán 3,26-37)
A keresztények számára ez az egyetlen helyes gondolkodásmód. Amikor csapás ér bennünket, vagy mint most, járvány sújtja népünket és más népeket, vagy valamilyen megpróbáltatás fenyeget, bűnbánatot kell tartanunk, vissza kell térnünk az Úrhoz, mert ő képes arra, hogy elhárítsa a veszedelmet. Ezt is az Írásokból tudjuk. Jeremiás próféta Könyvében olvassuk a következő sorokat:
„Olykor kimondom egy nemzetről és egy királyságról, hogy kigyomlálom, kiirtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nemzet, amely ellen szóltam, akkor megbánom a rosszat, melyet vele tenni szándékoztam.” (Jer 18,7-8).
Nem ugyanezt mondja az Úr Jézus, jóllehet más szavakkal, és nem éppen a mi földünkön, hanem a másutt történt csapásokkal kapcsolatban? Lukács evangéliuma tizenharmadik fejezetében olvassuk, hogy a másutt bekövetkező katasztrófák mindannyiónk számára figyelmeztetést jelentenek:
„Abban az időben voltak ott néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval vegyítette. Ő ezt felelte nekik: »Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel mindezt elszenvedték? Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek. Vagy az a tizennyolc, akire Síloében rádőlt a torony, és megölte őket? Azt hiszitek, hogy vétkesebbek voltak minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek.«” (13,1-5)
Tartsunk hát őszinte bűnbánatot, könyörögjünk azokért is, akik még nem léptek a bűnbánat útjára, hogy visszatérjenek Megváltójukhoz, az igaz keresztény hithez és élethez, hogy senki ne vesszen el, hanem életet nyerjen. Abban, aki ezt mondta:
„Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog” (János 11,25)
+
Isten és ember szolgálatában fáradhatatlan, szent, csodatévő Kronstadti János atya (†1908) „Életem Krisztusban” c. naplója 2014-ben jelent meg magyar nyelven, az Odigitria és a Jel Kiadó közös gondozásában. Egy-egy fejezetéből idézzük tanítását 2019. évi Hírleveleinkben. 2020. augusztus-decemberi Hírlevelünkben „A hitről és a csodáról” olvastunk. Most pedig:    
„Az imáról”
Hidd és reméld, hogy amilyen könnyű számodra a lélegzetvétel, s ezáltal az élet, vagy az evés és az ivás, ugyanígy, sőt ennél is könnyebb a hited számára, hogy az Úrtól elnyerj valamennyi lelki adományt. Az ima a lélek lélegzése, az ima – lelki táplálék és ital.
Az ima: élő víz, amellyel a lélek szomjúságát csillapítja.
Az ima Isten bölcsességének, jóságának és mindenható erejének szemlélése saját magunkban, az emberekben és a dolgok természetében; az ima a szüntelen hálaadás állapota.
Az ima: lelki lélegzés. Amikor imádkozunk, a Szentlelket lélegezzük be: „imádkozzatok a Szentlélekben” (Júd 1,20). Így tehát minden egyházi imádság a Szentlélek lélegzése, mintegy lelki levegő, s ezzel együtt világosság, lelki tűz, lelki táplálék és öltözet.
„Az ima az értelem és a szív felemelése Istenhez”, Isten szemlélése, a teremtmény merész beszélgetése a Teremtővel, a lélek áhítatos megállása az ő színe előtt, a környező világ elfeledése az ő kedvéért, a lélek tápláléka, annak levegője, fénye, életet adó melegsége, a vétkekből való megtisztulás – Krisztus édes igája, könnyű terhe. Az ima: saját erőtlenségünkés lelki szegénységünk állandó tudata, a lélek megszentelődése, az eljövendő boldogság előíze, az angyalok örvendezése, mennyei eső, amely felüdíti, megöntözi, és termővé teszi a lélek talaját, a test és a lélek ereje, erőssége, a gondolatok levegőjének megtisztulása és felfrissülése, az arcunk felderülése, a szellem vigassága, arany kötelék, amely összefűzi a teremtményt a Teremtőjével, éberség és bátorság az élet minden bajában skísértései közepette, az élet lámpása, siker a földi dolgokban, angyalokkal egyenlő méltóság; a hit, a remény és a szeretet megerősítése. Az ima:  angyalokkal és a szentekkel való közösség. Az ima:életünk megigazítása, a szívbéli töredelem és a könnyek anyja;  az irgalmasság cselekedeteinek ösztönzője, az élet biztonsága, a halálfélelem  elűzője, a földi kincsek megvetése, vágyódás a mennyei javak után, várakozás a világ Bírájára, az általános feltámadásra és az eljövendő  életre, törekvés az örök kínoktól való megszabadulásra, az Úr irgalmának szakadatlan keresése, a lélek élő vize, minden ember szeretetteljes befogadása a szívünkbe; a menny lehívása a lélekbe, a Legszentebb Háromság lakozása a szívben, amint megmondatott: „hozzá megyünk és lakóhelyet veszünk nála” (Jn 14,23).
Amikor imádkozol az Úrhoz, a szíved szemével tekints magadba, a lelkedbe: az Úr ott van, a gondolataidban és a szíved igaz rezdüléseiben, de rajtad kívül is mindenütt. „Közel van hozzád…, a szádban és a szívedben” (Róm 10,8), nem csupán a mennyekben vagy az alvilágban.
(Kronstadti Szent János: Életem Krisztusban. V. Az imáról. (Ford. Havasi Á.) JEL – Odigitria, Budapest, 2014)
+
Ima járvány idején
Urunk és Istenünk!
Tekints le szent, mennyei magasságodból bűnös és méltatlan szolgáid imájára, mert törvényszegéseinkkel megharagítottuk jóságodat, felingereltük irgalmadat, és ne szállj perbe szolgáiddal, hanem fordítsd el felénk irányuló igazságos haragodat, szüntesd meg a pusztító veszedelmet, fékezd meg félelmetes pallosodat, amely láthatatlanul, idő előtt sújt le ránk, kegyelmezz szegény, elesett szolgáidnak, és ne add át a halálnak lelkünket, akik bűnbánatban, töredelmes szívvel és könnyek között borulunk le előtted, a mi Kegyelmes, Jóságos és Jótevő Istenünk előtt.
Mert Te vagy a mi Istenünk, aki irgalmazol és üdvözítesz minket, és Néked zengünk dicsőséget, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
+

H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. Email: szentgyorgyvertanu@gmail.com

Tovább az eszköztárra