2016. június – július

Hírlevél Keresztény Testvéreinknek

Szegedi Szent György ortodox templom                                                                 

Szeged, Kazinczy u. 7.

 2016. június – július

_________________________________________________________

Áthoszi Porfíriosz atya életéből (†1991)                                                          

A monostorról

Geron PorphyriosA monostornak istenfélelemmel kell fogadnia a hozzá betérő lelkeket, és nem tanítással vagy prédikációval, hanem imával, istenfélelemmel és példamutatással kell ösztönöznie őket a jó követésére. Ez igen kényes kérdés. Ha például valaki a monostorba látogat, fogadjuk őt vendégszeretettel, de nincs szükség arra, hogy sokat beszéljünk. A vendégszeretet a templomon keresztül kell gyakorolnunk.  Ez alatt azt értem, hogy vendégünket az imádság helyére kell vinnünk, a vecsernyére, a lenyugvási istentiszteletre. Mindent tisztán és érthetően kell olvasnunk. Tisztelettel kell énekelnünk, rendnek és csendnek kell uralkodnia. Mondhatunk pár szót is, ami a hívek épülésére szolgál. Nem szabad megfeledkezzünk a test szükségleteiről sem, gondoskodnunk kell valamilyen ételről, italról, de uralkodjék a csend és beszéljen az élő példa. Minden másnál beszédesebb a viselkedésünk. Ne adjuk fel ezt a taktikát. Sokkal több haszon származik ebből, mint a szavakból. Ha minden szép rendben folyik, és átadjuk magunkat Krisztusnak, az egész monostor megszentelődik. Természetesen a nővéreknek mindezt egyszerűen, szorongás és erőfeszítés nélkül kell tenniük. Az a véleményem, hogy ez a leghatásosabb missziós tevékenység.

A madarak is igen hamar odagyűlnek a monostorba. Hallják a harangszót, és odajönnek enni. Kint ülnek majd, és hallgatják a vecsernyét Ők a mi erdei társaink, akik azért jönnek, hogy részt vegyenek a mi imádságunkban.

(Áthoszi Porfíriosz atya élete. VI., Odigitria – Jel, Budapest 2011)

+

„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!”

Pünkösdre

(Olvasandó: Jn 7,37-53)

János evangéliuma szerint a sátoros ünnep utolsó, nagy napján Jézus megállt és így kiáltott fel:

„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!”

A lélek egészségének legjobb jele, ha valaki Isten után szomjúhozik. János apostol meg is magyarázza, mit jelent ez a szomjúhozás, hiszen a pünkösdi felső teremben, amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra és eltöltötte őket, ő maga is megtapasztalta:

„Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni.”

PünkösdSzomjazunk-e Jézus után? Zákeus, a fővámszedő szomjazott utána, és megtapasztalta szomjúságának jutalmát, amikor Jerikóban sietve lemászott a fáról és „örömmel befogadta” Jézust a házába (Lk 19,1-10). Élete attól a perctől fogva megváltozott. Amikor Jézus eljön egy házba, minden megváltozik. A szamáriai asszony is megtapasztalta, mi az, amikor Jézus eljön, bár először nem értette, mit jelent az „élő víz”, amelyet Jézus kínál számára (Jn 4,10). Ámde miután Jézus a lelkébe látott, és mindent megmondott róla, amit addig tett, lelke megrendült, visszaszaladt a városba, a vödrét is a kútnál hagyta, és mindenkit Jézushoz hívott:

„Gyertek, lássátok azt az embert, aki elmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Vajon nem ő a Krisztus?” (Jn 4,29).

Minden megváltozott benne. A két Emmauszba tartó tanítvánnyal ugyanez történt. Miután felismerték a feltámadott Jézust a fogadóban, a kenyértörésnél, majd eltűnt a szemük elől, rohantak vissza Jeruzsálembe, az apostolokhoz, és útközben ezt mondták egymásnak:

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?” (Lk 24,32)

Az apostolok pedig, miután Pünkösdkor elteltek Szentlélekkel, a föld minden nyelve számára érthető módon kezdték hirdetni Isten nagy dolgait, és azon az első pünkösdi napon háromezer lélek tért meg az Úr Jézushoz (ApCsel 2,1-41). Az apostolok Pünkösdkor, de már Zákeus, a szamáriai asszony, a két emmauszi tanítvány és mások Pünkösd előtt nagy kegyelemben részesültek. Életük végéig meg is őrizték az Isten utáni szomjúságot és a kegyelmet.

Mi se hagyjunk fel azzal, hogy szomjúhozzunk Isten után, és megőrizzük az Istennel való találkozás kegyelmét! Hogyan? Úgy, hogy ne azzal foglalkozzunk, ami fölött csak a Gondviselő Istennek van hatalma ─ egészség vagy betegség, siker vagy kudarc, hosszú élet vagy rövidebb élet ─, hanem azzal, ami a kezünkben van: távolítsunk el életünkből minden vétket, egyenesítsünk ki minden görbe utat, tegyünk erőfeszítést, hogy minden dolgunkat Istennek tetszően végezzük. Akkor is, ha egészség vagy betegség, siker vagy kudarc, hit, lelki jólét, vagy hitünk megpróbáltatása jut számunkra osztályrészül.

Dialógus Szent Gergely atyánk éppen erre figyelmeztet Jób Könyvének magyarázatában: „Az erény a megpróbáltatásban mutatkozik meg a maga teljességében.”

I. T.

+

Szülők imája gyermekeikért

Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nekem. Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te akaratod szerint éljenek és Isten Országának örökösei legyenek. Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.

Segíts nekem kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaik hasznára neveljem őket. Add meg nekem az ehhez szükséges eszközöket: mind türel­met, mind erőt.

Kéz.a.kézbenUram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükkel és teljes elméjükkel szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség iránt, hogy feddhetetlenül járják útjaikat. Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszan tűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. Őrizd ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, hazug­ság és hízelgés gyűlöletes legyen előttük. Hintsd meg őket a Te kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erények­ben és szentségben, és növekedjenek a Te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy mindig velük legyenek őrangyalaik, hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.

Ha valaha is vétkeznek ellened, ne fordítsd el orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el vétkezéseiket; ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem adj meg nekik minden szükséges dolgot a maga idejében, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, veszede­lemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be őket irgalmaddal.

Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, hogy velük együtt állhassak Eléd Utolsó Ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nekem adtál, hogy velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságodat és örök szeretetedet, magasztaljam a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szentlélekét mindörökké.

Ámen.

+

Levélcím: H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. Email: szentgyorgyvertanu@gmail.com

Tovább az eszköztárra