2021. január – április

Kelet Hírei Keresztény Testvéreinknek

Szegedi Szent György ortodox templom

Szeged, Kazinczy u. 7.

2021. január – április

__________________________________________________________________

Kronstadti Szent János (†1908) – „Istenről”
Uram! A te neved Szeretet: ne taszíts el engem, tévelygőt! A te neved Erő: erősíts meg engem, erőtlent és elbotlót! A te neved Világosság: világosítsd meg lelkemet, amely elsötétült a közönséges szenvedélyektől. A te neved Békesség: nyugtasd meg háborgó lelkemet! A te neved Irgalmasság: ne szűnjön meg irgalmad irántam! Uram, bárcsak hozzád, az Egyetlenhez kötődne a szívem, és semmi, de semmi földi dologhoz: hiszen a földi dolgokhoz való kötődésbe fájdalom, szorongató érzés és gyötrelmek vegyülnek; bárcsak semmi sem lenne olyan drága a szívemnek a földiek közül, hanem egyedül az Urat tartanám becsben mindenekfelett, s minden mennyei dolgot, valamint a képmására alkotott, halhatatlan, értelmes, okos lelket, Isten ajkának szabad leheletét. Csak ne volna a szívnek semmiféle földi bálványa: pénz, ételek, ruhák, rangok, kitüntetések és egyebek. A legegyszerűbb, nem túl ízletes ételt kell magunkhoz vennünk, hogy ne vonzza magához a szívünket, és egy keveset – csupán azért, hogy erőre kapjunk. Van egy Tanítóm, aki élettel ajándékoz meg: minden szava – az élet szava, vagyis: igazság. Mindenben hiszek neki, mindabban azonban, amit hallok – a gondolataimban és a szívemben, vagy az emberektől –, s ellenkezik az ő szavával, nem hiszek, és hazugságnak, lelki halálnak tartom. Minden igazságot mondj és tégy kételkedés nélkül, bátran, keményen, határozottan! Kerüld a kétkedést, félénkséget, lankadtságot és határozatlanságot! „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet… lelkét” (2Tim 1,7). Urunk: az erők ura (vö. 1Pt 3,22). Légy olyan biztos az Úr közelségében, hogy magad is érezd, Istenhez imádkozva nem csupán gondolatban vagy a szíveddel, hanem az ajkaddal is megérinted őt. „Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben” (Róm 10,8), azaz: maga Isten. Mindenképpen őrizd meg a szívbéli egyszerűséget: a hit, a remény, a szeretet, a szelídség, az alázat, a jámborság egyszerűségét. Minden jó Istentől származik, számunkra pedig Isten a legfőbb jó: ez tehát a hit, a remény és a szeretet egyszerűsége. „Jöjjön el a te országod” – vagyis teljes uralmad a szívünkben. Vajon nem én vagyok-e a mindened, én: az Atya és Fiú és Szentlélek – a te Istened, életed, nyugalmad, örvendezésed és boldogságod? Nem én vagyok-e a gazdagságod, ételed-italod, ruházatod és mindened, amid csak van? Mégis mihez ragaszkodsz?  Talán a porhoz?  Mit sajnálsz tőlem a felebarátod személyében?  Vajon a port? Tőlem, aki mindent teremtettem, tőlem, aki képes vagyok a földet és a köveket kenyérré változtatni, s a sziklából vizet fakasztani? Légy mindig velem és bennem, s mindig nyugodt, vidám leszel. Csalatkozott-e valaha is a reményed énbennem? Talán nem nyugtattalak és elevenítettelek meg mindig? Az Úr megteremtett: a nemlétből a létbe hívott; szenvedései és halála által felemelt engem, az elbukottat; bűnösként megtisztított, s a fiává fogadott; az örök javak örökségét ígérte nekem; evangéliumának fényét árasztja rám; atyaként büntet és könyörül rajtam, Napjával megáld,  ételt-italt ad naponta, legfőképpen azonban a leggyönyörűségesebb, életet adó eledelt:  Testét és Vérét kínálja nekem; egészséggel övez fel. Mit is adhatnék neki ezért cserébe? Mivel viszonozhatnám? Semmivel sem, hacsak nem azzal, hogy erőmhöz mérten megőrzöm hűségemet iránta: megtartom parancsolatait, és állhatatosan, keményen ellenállok a bűnnek s az ördögnek.
(Kronstadti Szt. János: Életem Krisztusban. VII. Istenről. (Ford. Havasi Á.) JEL – Odigitria, Budapest, 2014)

+

Kereszthódolásra, 2021. április 4.                                                                                                                                            (Olvasandó: Márk 8,27-34)

Amikor az Úr a nép hite felől kérdezi az apostolokat, „kinek tartanak engem az emberek?”, az apostolok egymás után válaszolnak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy egynek a próféták közül.”
Amikor az apostolok hitét kérdezi, csak Péter válaszol a többiek nevében, mert mind egyet hisznek Jézusról: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!”
Másként néz tehát a világ a Názáreti Jézusra, és másként az apostoli Egyház. Csak az apostoli Egyház tudja, ki valójában a Názáreti Jézus! A testté lett Ige, a Krisztus, a Messiás, az élő Isten Fia.
A Teremtő Istenben sokan hisznek, sokan vannak, akik imádkoznak is hozzá, bár a múltban voltak és ma is vannak, akik tagadják Isten létét.
Jézus Krisztusban, Isten Fiában, a testté lett Igében, Megváltónkban azonban csak a keresztények hisznek. Ezért a valódi ellentmondás, a kigúnyolás külföldön és itthon, az üldöztetés – akár a múltban, akár a jelenben -, neki szól, és azoknak, akik őbenne hisznek, a keresztjét magukra vették, és nyakukban is viselik. A kereszténység maradt a legüldözöttebb vallás a világon.
És ez érthető is. A valódi, örök igazság váltja ki a leghevesebb ellenkezést. De a valódi, örök igazság fogta meg és fogja meg ma is a legtöbb embert is. A mi Urunk előre megmondta ezt: „Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak; ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is megtartják majd. (János 15,20).”
Nekünk, keresztényeknek kötelességünk tehát, hogy őrizzük az igaz, krisztusi hit lángját mind szélcsendes, derűs, mind szeles, viharos időkben!
A második világháború éveiben, vagy közvetlenül utána történt, a romániai, erdélyi, Brassó megyei Felsőszombatfalva Brâncoveanu monostorában. Egy nagy ünnepen, az éjjeli körmenetben Arsenie atya ment elől, gyertyát vitt a kezében, amely mutatta az utat a hívőknek. Viharos szél fújt, de a gyertyáját nem fújta el. A körmenetben résztvevők csodálkozva látták, hogy a szél hol felvitte a gyertya lángját a magasba, de a láng mindannyiszor visszaereszkedett a gyertyára, majd hol jobbra, hol balra tépte le a szél a lángot, de a láng mindannyiszor visszatalált a gyertyára. Egy 16 éves lány – Aspazia volt a neve – ott lépdelt az atya mellett és a tömeggel együtt ő is csodálkozott. Az atya fogta a gyertyát, odaadta neki és azt mondta: „Fogd a gyertyát, és ne csodálkozz.” A lány átvette a gyertyát, mindkét kezével próbálta védeni a lángot, sikertelenül, a gyertya elaludt. Az atya visszavette a gyertyát és ezt mondta: „Meg kell tanulnod viharban is őrizni a lángot.” Csak évekkel később értette meg, hogy ez mit is jelentett. Az atyához sokan jártak, ezért a háború után letartóztatták, kiengedték, ismét letartóztatták, sokat szenvedett börtönökben, 1989-ben, a romániai forradalom előestéjén halt meg.
A keresztény hit három dologgal hódította meg az egykori Római Birodalom népeit, majd további korok sok-sok népét:
Azzal az igazsággal, amit hirdetett: Isten úgy szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda a kereszten a világ bűnéért, aki legyőzte a halált, harmadnapra feltámadt, többször  megjelent a hitetlenkedő apostoloknak, és megváltást ígér a haláltól mindazoknak, akik nem akarnak elveszni, hanem életet akarnak nyerni.
A keresztény hit azzal hódította meg a világot, köztük ellenségeit is, hogy minden korban voltak Krisztusnak olyan követői, akik minden körülmények között megvallották őt, életüktől is örömest megváltak, de nem tagadták meg Megváltójukat.
A keresztény hit azzal hódította meg a világot, köztük ellenségeit is, hogy a keresztény hitvallókban, vértanúkban nem volt gyűlölet ellenfeleikkel, kínzóikkal szemben, mert tudták, szenved a lelkük, nagy vihar dúl bennük, a gyűlölet vihara, ezért együtt éreztek velük, imádkoztak értük. Ahogyan az Úr imádkozott a kereszten azokért, akik felfeszítették: »Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.«
Nagyböjt harmadik vasárnapján – amikor a Szent Kereszt ki van téve templomunk közepére, és egész héten ott marad – Egyházunk arra hív bennünket, hogy őrizzük igaz keresztény hitünket, őrizzük a gyertya lángját szélcsendes vagy viharos időkben, valljuk meg Megváltónkat igaz hitvallással, ha kell, szavainkkal, még inkább tetteinkkel, szeressük hitben testvéreinket, „mondjuk: ’Testvérek’, azoknak is, akik gyűlölnek bennünket”, bocsássunk meg mindent Krisztus Urunk keresztjéért és harmadnapi feltámadásáért!

I. T.

+

Ima Isten Szentséges Szülőjéhez – Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!
Életem oltalmazójának és menedékének választalak Téged, Istennek Szűz Szülője, vezérelj ki­kötődbe, javaknak forrása, hívőknek erőssége, egyedül dicséretre méltó! Könyörgök Hozzád, ó, Szűz, szüntesd meg lelkem háborgását és csüggedésem viharát, mert Te szülted, Is­teni Mennyasszony, Krisztust, a csendesség Fejedelmét, egyedül Tisztaságos! Ó, aki Jótevőnket, minden jónak forrását szülted, áraszd mindenkire jótéteményeid gazdagságát, Istentől áldott, mert min­denre van hatalmad, hiszen Krisztust szülted, az erőben ha­talmast! Gyötrő betegségek és ártó szenvedélyek tesznek próbára, ó, Szűz, siess segítsé­gemre, egyedül Feddhetetlen, mert tudom, hogy Te vagy a gyógyulások el nem fogyó, kimeríthetetlen kincsestára! Szabadítsd meg a veszedelmektől szolgáidat, Isten­nek Szülője, mert Isten után mindnyájan Hozzád menekedünk, rendíthetetlen védőfalunkhoz és oltalmunk­hoz! Tekints kegyesen tes­tem keserves sínylődésére, Istennek dicséretre méltó Szülője, és gyógyítsd meg lelkemnek fáj­dalmát! 

(KIS KÖNYÖRGŐ KÁNON ISTEN SZENTSÉGES SZÜLŐJÉHEZ, 1. óda)

H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. Email: szentgyorgyvertanu@gmail.com

Tovább az eszköztárra