2013. szeptember

HÍRLevél Keresztény Testvéreinknek

2013. szeptember Szegedi Szent György ortodox templom

______________________________________________________

Pünkösd utáni 13. vasárnap.

A csodálatos halfogás (Lk 5,1-11)

Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” …S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik.

Látjuk, milyen gazdag jósággal viszonozza Urunk Péter szívességét? Milyen alázatról és szeretetről tesz vele tanúságot? A bőséges viszonzás megindítja az apostolok szívét, és végleg megnyeri őket:

Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé… A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek… Jézus akkor így szólt Simonhoz: „Ne félj, ezen túl emberhalász leszel!” Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.

Urunk példát adott nekünk, milyen hálásnak kell lennünk, ha valaki jót tesz velünk. Ámde mit tegyünk, ha valamiért rosszal fizetnek nekünk? Ráadásul ok nélkül? Ha netán magának az Egyháznak keltik rossz hírét? Azt, amit az Úr Jézus tett. Meg kell védenünk Isten igazságát:

„Ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? …De ha én az Isten Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok Isten országa.” Mt 12,27-28

Ám ennél is fontosabb az, amiről korábban olvasunk. Miután feltámasztotta Jairus lányát, és ennek híre elterjedt az egész vidéken, két vak követte őt, akik így kiáltoztak:

»Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!«… Jézus megkérdezte tőlük: »Hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni?« Azok ezt válaszolták neki: »Igen, Uram!« Erre ő megérintette a szemüket és így szólt: »Legyen nektek hitetek szerint.« Ekkor megnyílt a szemük… Amikor ezek elmentek, íme, odahoztak hozzá egy néma megszállottat. Kiűzte belőle a démont, és a néma megszólalt. A tömeg elcsodálkozott: »Soha nem történt még ilyen Izraelben!« A farizeusok pedig azt mondták: »Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.« Mt 9,23-34

Jézus nem válaszolt semmit, hanem a történet így folytatódik:

Bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden gyengeséget. Mt 9,35

A rosszra még több jó cselekvésével kell tehát válaszolnunk. Így kell megnyernünk Krisztusnak embertársainkat és a világot.

+

Mire képes Isten szeretete és gondviselése?

A háború után igen nehéz évek következtek. Abban az időben az athéni Központi Kórház és Rendelőintézet kápolnájában szolgáltam. Efi, egy tizenhét esztendős lány, a nyarat rendszerint Bojátiban töltötte a szüleivel és a testvérével. Egyik este az édesanyja elküldte őt a boltba. Hazafelé találkozott egy osztálytársával, egy fiúval, és az iskolai tanulnivalóról kezdtek beszélgetni. Véletlenül egy teherautó mögött álltak meg. Efi bátyja épp arra járt, félreértette a helyzetet, ezért elmondta az édesanyjának: ─ Efi szégyenbe hoz bennünket, egy fiúval társalog az utcán.

Amikor Efi hazaért, az anyja nagyon leszidta, sőt meg is verte. Akkoriban igen szigorú elvek voltak. Efi nagyon elkeseredett. Másnap megjött az édesapja. Ő másképp látta a dolgot:

─ Én nem hiszem el, amit mondtak. Gyere, locsoljuk meg a veteményest.

Elkezdték a munkát. Efi azonban egy szemernyit sem aludt az éjjel. Fojtogatta a bánat és az őt ért igazságtalanság. Elhatározta, hogy véget vet az életének. Tervet is készített magában. Magához vesz majd egy gyomirtó tablettát, és amikor az est leszáll, valahol titokban megissza, és meghal. „Akkor majd kiderül, szeretnek-e”– gondolta magában. Nemsokára elérkezett a döntő pillanat. Édesapja gyanútlanul odaszólt neki: ─ Menj a kert végébe, és zárd el a csapot!

Gyorsan a kert végébe ment. Senki sem látta. Remegő kézzel a zsebébe nyúlt. Abban a pillanatban lépéseket hallott. Mielőtt bármit is tehetett volna, egy ismeretlen papot látott maga előtt: ─ Kicsi Efi, tudod, milyen szép a Paradicsom? Krisztus maga a fény, örömmel és ujjongással tölt el mindenkit. A túlvilágon vár bennünket, hogy nekünk ajándékozza a Paradicsomot. De van pokol is, amely csupa sötétség, bánat, szomorúság. Ha lenyeled, ami a zsebedben van, oda fogsz kerülni. Gyorsan hajítsd el, nehogy elveszítsük a Paradicsom szépségét!

Efi először szólni sem tudott, de egy kis idő elteltével szinte öntudatlan mozdulattal eldobta a mérget, azután így szólt a paphoz: ─ Várjon, hívom az apámat is, hadd lássa önt!

Futott vissza az apjához, hogy megkeresse. Miután rátalált, ezt mondta neki: ─ Apa, gyere gyorsan, meg kell ismerned egy papot, ott áll a kertünk végében!

Ámde ahogy odaértek, már senkit sem találtak. Efi nem értette, hogyan tűnhetett el a pap. Újra látni akarta, hiszen megmentette az életét. Közben beköszöntött a tél, és a család visszaköltözött Athénba. Efi gyakran felkereste a keresztanyját, aki nagyon vallásos asszony volt. Egy ízben, amikor elment hozzá, megtudta, hogy a társalgóban vendég ül. Keresztanyja egyszer csak kijött a konyhába, és ezt mondta neki: ─ Efi, készíts egy kis édességet meg kávét, és hozd be a társalgóba a vendégünknek!

Efi mindent elkészített. De mit látott? A tálca csaknem kiesett a kezéből! Azt a papot látta maga előtt, aki azon a komor estén megjelent neki a kert végében. ─ Porfíriosz atya vagyok − mondtam neki mosolyogva.

Így ismerkedtünk meg Efivel, és attól kezdve igen jó barátok lettünk. Efi férjhez ment, és sok gyermekük született. Isten megáldotta őt. Látjátok, milyen eszközöket képes bevetni Isten, ha valakit meg akar menteni?

Áthoszi Porfíriosz atya élete, Odigitria-Jel, 2011.

+

A szent liturgián, a papok áldozása után a következő imát olvassuk:

Látván Krisztus feltámadását, hódoljunk szent Urunk, Jézus előtt, aki egyedül bűn nélkül való. Kereszted előtt hódolunk, Krisztus, és a Te szent feltámadásodat magasztaljuk és dicsőítjük. Mert Te vagy a mi Istenünk, és Rajtad kívül mást nem ismerünk, a Te nevedet szólít­juk. Jertek, minden hívők, hódoljunk Krisztus szent feltámadásának, mert íme, a kereszt által öröm szállt az egész világra. Mindenkor áldva az Urat, dicsőítjük az Ő feltámadását, mert eltűrve érettünk a keresztet, halállal megtörte a halált.

+

H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. E-mail: sztgyn@gmail.com.

Honlap: szeged.orthodoxia.org

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra