2014. március-április

Hírlevél keresztény Testvéreinknek

2014. március-április Szegedi Szent György ortodox templom

_______________________________________________

Virágvasárnapra és Húsvétra – 2014. április 13.

Olvasandó: Fil 4,1-9; Jn 12,1-18

Az Úr Jézus Krisztus virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálembe diadalmenet! A nép ujjong: „Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!” A farizeusok így szólnak egymáshoz: „Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!” Ámde Nagypénteken másik kép és másfajta kiáltás fogad a városban: „Feszítsd meg, feszítsd meg!”

Ilyen könnyen megfordul a világ? Ilyen könnyen feladják azok, akik Virágvasárnap még pálmaágakat lengettek, ruháikat az útra, a számtalan csodát cselekvő, halottakat feltámasztó Jézus elé terítették? Hamar készek vagyunk az ítélettel… Ámde emlékezzünk, mint mond Remete Szent Teofán egyik prédikációjában: „Nem ugyanígy cselekszünk-e mi akkor, amikor Krisztus Testének és Vérének a befogadása után, miután kilépünk a templomból, hamar megfeledkezünk Isten irántunk mutatott nagy könyörületéről, és átadjuk magunkat saját, korábbi, önző életmódunknak?”

Vagy pedig, a hamar megfordult világot magunk elé képzelve, emlékezzünk arra, aki egykor boldogan csatlakozott Krisztushoz és Egyházához, majd később valamilyen külső, szellemi hatás érte, netán személyes, családi kudarc következett be, félreértés, szégyen áldozata lett, vagy valamiért csalódott, és most visszahúzódik. Ha nem is tagadja meg az Urat, többé nem követi őt. Ezért figyelmeztet minket az apostol az ünnepi, Filippibeliekhez írt olvasmányban: „A mi hazánk a mennyekben van, ahonnan mint üdvözítőt várjuk az Úr Jézus Krisztust… így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!” Fil. 3,20-4,1 Megmaradni az Úrban, jóban vagy rosszban, kedvező vagy kedvezőtlen körülmények között, ha sokan követik őt, vagy ha csak kevesen, vagy netán senki… akkor is megmaradni, és „megállni” az Úrban! „Az erény a megpróbáltatásban mutatkozik meg a maga teljességében.” ─ írja Nagy Szent Gergely atyánk. A hit pedig az ellentmondásban és az ellentmondás leküzdésében!

Emberi körülményeink változhatnak, korábbi örömeink és örömeink forrásai keserűségre fordulhatnak. Meg is szűnhetnek. Részesülhetünk hosszú időn át jó dolgokban, de el is veszíthetjük a már megszokott jót. Ám aki elsősorban az Úrban, a megfeszített, meghalt és harmadnapon feltámadott Úrban keresi az örömét, ezt az örömet senki sem veheti el tőle. Éppen erre, „az Úrban” megtalált örömre hív az apostol:

„Örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom, örüljetek.” Fil 4,4

+

I. Vágyódás Isten után

Lelkem az Úr után vágyakozik, és könnyek között keresem Őt.

Hogyan is ne keresnélek, Uram?

Hiszen Te előbb találtál rám, és megadtad, hogy Szentlelkedben gyönyörködjek, lelkem pedig megszeretett Téged.

Uram, látod bánkódásomat és könnyeimet!

Nem keresnélek olyannyira, ha nem öleltél volna Magadhoz szereteteddel!

Ám Szentlelked megadta, hogy megismerjelek,

lelkem pedig örvendezik, hogy Te vagy az én Istenem és Uram.

Könnyekig vágyódom Utánad!

Lelkem Isten után vágyakozik, és könnyek között keresem Őt.

Könyörületes Uram, látod elbukásomat és bánatomat,

alázattal esedezem irgalmadért: áraszd rám, bűnösre Szentlelked kegyelmét.

Ha e kegyelemre gondolok, elmém újra könyörületedet keresi.

Uram, add nekem alázatos lelkedet, hogy el ne veszítsem újra kegyelmedet,

és ne sirassam úgy, ahogyan Ádám sírt a Paradicsom és Isten után.

Az első évben, amelyet a monostorban töltöttem, lelkem megismerte a Szentlélek által az Urat.

Nagyon szeret bennünket az Úr, ezt a Szentlélektől tudom, akit az Úr puszta irgalmából ajándékozott nekem.

Öreg vagyok már, a halálra készülődöm, és leírom az igazságot az emberek kedvéért.

Krisztus Lelke, akit az Úr adott nekem, mindenkit üdvözíteni kíván, azt akarja, hogy mindenki megismerje Istent.

Az Úr a latornak is megadta a Paradicsomot, ugyanígy meg akarja adni minden bűnösnek. Én egy rühes kutyánál is rosszabb vagyok a bűneim miatt, de elkezdtem könyörögni Istenhez, bocsássa meg a bűneimet, és Ő nemcsak elengedte a bűneimet, hanem Szentlelkével is megajándékozott, és a Szentlélek által megismertem Istent.

Látod, mennyire szeret bennünket Isten? Ki tudja könyörületét leírni?

Ó, testvéreim, térden állva könyörgök hozzátok, higgyetek Istenben, higgyétek, hogy a Szentlélek az, aki bizonyságot tesz róla minden egyházban és az én lelkemben.

A Szentlélek — szeretet. Ezzel a szeretettel van tele a szentek lelke, akik a mennyben lakoznak, és ugyanaz a Szentlélek van a földön az istenszeretők lelkében.

A Szentlélek által az egész mennyország látja a földet, hallja az imáinkat, és Isten elé viszi.

Lelkemben tudom, hogy az Úr irgalmas, de nem vagyok képes leírni. Igen szelíd és alázatos, és mihelyt a lélek meglátja Őt, teljesen átalakul az Isten és a felebarát iránti szeretetben, s maga is szelíddé és alázatossá válik. Ám ha az ember elveszíti a kegyelmet, sír, ahogyan Ádám sírt a Paradicsomból való kiűzetés után. Ádám zokogott, sóhajtásait az egész pusztaság hallotta; könnyei keserűek voltak a bánattól, és hosszú éveken át hullottak.

Így van a lélekkel is, ha egyszer megismeri Isten kegyelmét, majd elveszíti, Isten után vágyakozik, és ezt mondja:

Lelkem Isten után vágyakozik, és könnyek között keresem Őt.

Szofronyij (Szaharov) apát: A SZENT HEGY TITKA. ÁTHOSZI SZILUÁN (1866–1938) ÉLETE, TANÍTÁSAI ÉS ÍRÁSAI. II. rész, I. Vágyódás Isten után.

(Folytatjuk)

+

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Méltán vallunk Téged Isten Szü­lőjének, kik általad üdvözülünk, ó, Tisztaságos Szűz, és a Testnélküli Karokkal együtt magasztalunk Téged!

Ne vesd meg könnyeimnek árját, ó, Szűz, hiszen Krisztust szülted, aki minden arcról letörli a könnyet!

Töltsd el szívemet örömmel, ó, Szűz, aki befogadtad az öröm teljességét, és eltörölted a bűn keserűségét!

Révpartja, oltalma és rendíthetetlen védőfala, mentsvára, menedéke, és örvendezése légy, ó, Szűz, a Hoz­zád menekülőknek!

Kis könyörgő kánon Isten Szentséges Szülőjéhez, 9. óda

+

Levélcím: H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. E-mail: sztgyn@gmail.com

Honlap: szeged.orthodoxia.org

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra