Az „első szeretetről” – 2022. december 11. – Szent Ősatyák Vasárnapja

2022. december 11. – Szent Ősatyák Vasárnapja

Oszlopos Szent Dániel (490 k.). Új Oszlopos Szent Lukács (970 k.).

„Száraz” (Szuhoj) Szent Nyikon, kijevi aszkéta (12. sz.).

Kol 3,4-11; Lk 14,16-24. Első hang.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

+

Szent György nagyvértanú imája, melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, hogy elmondhassa
Uram és Istenem, Te vagy, akihez születésemtől fogva tartozom, és akibe minden reményemet vetettem; Te vagy, aki bátorságot adtál és felkészítettél e küzdelemre; Te, aki édes reményem vagy, ígéret, akiben nem csalatkozom, a szent lelkek állhatatos szerelme; Te, aki figyelmesen vizsgálod szívünk szándékait, és teljesíted kívánságainkat, mielőtt kérésünkkel Hozzád fordulnánk; kérlek, segíts, hogy e küzdelem, melyet neved megvallásáért vállaltam, sikeres véget érjen, és fogadd magadhoz lelkemet; és ha sértetlenül megóvod a gonosz lelkektől, számláld azok közé, akik kezdettől fogva örvendeznek Benned. Bocsásd meg, Uralkodóm, e népnek mindazt, amit ellenem tudatlanságból  elkövetett, és méltasd őket arra, hogy valóban megismerjenek Téged, mert áldott vagy mindörökkön örökké. Ámin.
Apostoli olvasmány (Kol 3,4-11)
Felolvasás Pál apostolnak a Kolosszéiekhez írt leveléből!
Testvéreim!
Amikor pedig Krisztus, a ti életetek, megjelenik, akkor majd ti is megjelentek vele együtt a dicsőségben.
Irtsátok ki tehát tagjaitokból azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a bujaságot, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Miattuk érkezik el Isten haragja a hitetlenség fiaira. Ti is ezeket műveltétek egykor, amikor köztük éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezeket: a haragot, az indulatosságot, a rosszakaratot, szátokból a káromlást és a rút beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, ti, akik levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Itt nincs már többé görög és zsidó, nincs körülmetéltség és körülmetéletlenség, nincs barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem Krisztus minden, mindenkiben.
Evangéliumi olvasmány (Lk 14,16-24)
Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából

(Példabeszéd az ünnepi lakomáról)

Abban az időben ezt mondta az Úr:
»Egy ember nagy vendégséget rendezett és sokakat meghívott. A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy szóljon a meghívottaknak: „Jöjjetek, mert már minden el van készítve!” De azok közül sorra mindegyik kezdte magát kimenteni. Az első azt mondta neki: „Földet vettem, el kell mennem megnézni; kérlek, ments ki engem!” A másik meg azt mondta: „Öt pár ökröt vettem, megyek kipróbálni őket; kérlek, ments ki engem!” Egy másik azt mondta: „Most nősültem, azért nem mehetek!” Amikor a szolga visszatért, jelentette mindezt urának. Erre a házigazda megharagudott, és ezt mondta szolgájának: „Menj ki gyorsan a város tereire és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat!” A szolga jelentette: „Uram! Megtörtént, amit parancsoltál, de még mindig van hely.” Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: „Menj ki az utakra és a sövényekhez! Kényszeríts mindenkit bejönni, hogy megteljék a házam.” Mondom azonban nektek, hogy azok közül, akik hivatalosak voltak, senki sem ízleli meg a lakomámat.«
Az „első szeretetről”

A jót nem emberi viszonzásért kell tenni. Mi, keresztények Isten viszonzásában reménykedünk. Ez hitünk mércéje. Istentől várunk-e viszonzást, dicséretet azért, amit teszünk, vagy emberektől? Istennek akarunk-e tetszeni azzal, amit teszünk, vagy embereknek? Boldogok vagyunk, ha Istennek akarunk elsősorban tetszeni, az ő viszonzásában reménykedünk, és embertől nem várunk érte semmit cserébe:

„Tegyetek jót és kölcsönözzetek, semmit vissza nem várva; így nagy lesz a ti jutalmatok, és a Magasságbeli fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanokhoz és gonoszokhoz is” (Lk 6,35).

Ráadásul, ha magunkba nézünk, azt látjuk, mi is változók vagyunk: olykor figyelmesek, máskor figyelmetlenek. Olykor viszonozzuk a jótettet, máskor megfeledkezünk róla. Az is előfordul, hogy természetesnek vesszük a jót, amit mások velünk tesznek. Máskor pedig keveselljük.

„Nagy vendégségről” szól a mai példázat! Isten vendégségéről, meghívásáról az ő Egyházába, Országába! „Sokakat meghívott!” Sokan el is fogadták a meghívást. Utóbb, amikor eljött a nagy vendégség órája, mégis sokan elutasítják. Azért, mert sokakban kihűlt az első szeretet. Hagyták kihűlni az első szeretetet, a kezdeti lelkesedést, a buzgóságot!

Vagy azért hűlt ki a szeretet, mert ellene mondtak hitünknek? Vagy valamilyen megaláztatás, gúnyt, meg nem értés ért bennünket? Nem éppen ez a hit valódi próbája? Az ellentmondás? Erre a legjobb válasz, ha még több jót teszünk. Hiszen Jézus Urunknak is ellene mondtak:

 „Az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket.”

És mivel válaszolt? Még több jót tett: „bejárt minden várost, minden falut, tanított és gyógyított mindenfajta betegséget, gyöngeséget”. Az ő buzgóságát, lelkesedését, hitét, szeretetét semmilyen ellentmondás, gúny, sikertelenség és legvégül a kereszt sem tudta legyőzni!

Vagy azért került válságba a hitünk, és feledkezünk meg Isten meghívásáról, mert nem lettünk igazán sikeresek a magánéletünkben, a munkánkban, a pályánkon? Vagy nem szereztünk nevet magunknak, mint mások? Elfelejtettük, mit ígért nekünk az Úr Jézus:

„A világban szorongattatásban lesz részetek, de bízzatok: én legyőztem a világot!” (Jn 16,33

Milyen szorongattatás fogható az ő győzelméhez?

I. T.

2022. Szent Ősatyák Vasárnapján

Tropárionok
Feltámadási tropárion, 1. hang
Ősatyák Vasárnapjának tropárionja, 2. hang
Hitben megigazultakká tetted az ősatyákat, a pogányok közül őáltaluk előre eljegyezvén az Egyházat. Dicsőségben büszkélkednek a szentek, mert az ő magvukból való a dicső Gyümölcs, aki mag nélkül szült Téged. Az ő esedezéseik által, Krisztus Istenünk, irgalmazz nekünk.    
Szent György tropárionja, 4. hang
Mint a foglyoknak szabadítója, és szegényeknek oltalmazója, betegeknek orvosa, királyoknak pártfogója, győzedelmes György nagyvértanú, járj közre Krisztus Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Ősatyák Vasárnapja kondákionja, 6. hang
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Nem tisztelve a kézzel alkotott képet, hanem az iratlan Valóságtól felpáncélozva, ó, boldogságosak, megdicsőültetek a tűznek torkában; az elviselhetetlen láng közepében állva, az Istent hívtátok segítségül: Siess, ó, Könyörületes, és igyekezz segítségünkre mint irgalmas, mert akarva megteheted.    
 Karácsony előünnepének kondákionja 3. hang
A Szűz a mai napon a barlangba érkezik, hogy az öröktől fogva való Igét rejtelmesen a világra hozza. Ujjongj, ezt hallván, ó, földkerekség, dicsőítsd az angyalokkal és a pásztorokkal együtt a megjelenni készülő ifjú Gyermeket, az öröktől fogva való Istent.
  
Magasztalás
Magasztalunk Titeket, Isten szent prófétái, és tiszteljük szent emléketeket, mert Ti közbenjártok érettünk a mi Krisztus Istenünknél!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra