Mi a keresztény hivatása? – 2022. szeptember 25. – Pünkösd utáni 15. vasárnap

2022. szeptember 25. Pünkösd utáni 15. vasárnap.

Alexandriai Szent Eufrozina és apja, Szent Pafnutiosz (5. sz.). Szent Pafnutiosz vértanú és 546 társa (303-305).

A konstantinápolyi nagy földrengés és a Háromszor-szent ének csodája (437).

Efezusi Szent Teofil püspök, hitvalló (833). Nagy Szent Arszeniosz, Grúzia katolikosza (887).

Szuzdali Szent Eufrozina (1250). Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij elhunyta (1392).

Kijevi Szent Doszifeja (1776). Hitvalló Szent Miklós pap (1941).

Szent Sándor és Teodor új papvértanúk ereklyéinek feltárása (1985).

Olvasmányok: 2Kor 9,6-11; Lk 5,1-11 (a 18. vasárnap szerint).

+
Apostoli olvasmány (2Kor 9,6-11)
Testvéreim!
Azt mondom: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében, ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten pedig elég hatalmas, hogy minden kegyelmét bőven árassza rátok, hogy mindig, mindennel teljesen el legyetek látva, és bőven teljék minden jótéteményre, amint írva van:
»Bőven adott a szegényeknek; igazságossága fennmarad örökkön-örökké«.
Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eledelül, megsokasítja majd a ti vetéseteket is, és megszaporítja igazvoltotok gyümölcsét. Így mindenben gazdagok lesztek minden jószívűségre, amely általunk hálaadást eredményez Isten iránt. 
Evangéliumi olvasmány (Lk 5,1-11)
Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából!

(Péter halfogása)

Történt pedig, hogy a tömeg áradt hozzá Isten igéjét hallgatni, míg ő a Genezáret tava mellett állt. Látott a tó mellett két hajót állni; a halászok kiszálltak belőlük, és mosták a hálóikat. Akkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól. Ott leült, és a hajóból tanította a tömeget.
Amikor befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak: »Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a halfogáshoz!« Simon ezt felelte neki: »Mester! Egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.« És miután ezt megtette, a halaknak oly bő sokaságát fogták ki, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek tehát a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek a segítségükre. Azok odamentek és megtöltötték mind a két hajót, úgyhogy csaknem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz borult és így szólt: »Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!« Mert a nagy halfogás miatt, amelyben részük volt, félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus pedig így szólt Simonhoz: »Ne félj! Ezentúl már emberek halásza leszel.« Erre kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték őt.

Mi a keresztény hivatása?

Szent Atyáink hagyták ránk az üdvös mondást: „Imádkozz és dolgozz!”

A keresztény ember számára első a lelki munka, ebből születik Isten áldásával a fizikai vagy szellemi munka. A mai evangéliumban is erre tanít bennünket az Úr. És az egyszerű, vallásos emberek:       

„A tömeg áradt hozzá Isten igéjét hallgatni.”

Most nem hallunk csodás gyógyító tettekről, Isten igéjét hallgatni, a mennyei táplálékot magukhoz venni, ezért áradnak hozzá az emberek:

„Nemcsak kenyérrel él az ember – mondja az Úr Jézus -, hanem minden igével, amely Isten szájából származik (Mt 4,4).”

Ha a testi éhség kielégítése létszükséglet az ember számára, legalább olyan fontos lelkünk éhségének a táplálása.

Beszállt az egyik hajóba, a Simonéba, és megkérte, vigye egy kissé beljebb a parttól. Nem utasítást adott, hanem szívességet kért, hiszen a hajó másé volt. És nem feledkezett meg a viszonzásról sem:

„Miután befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a halfogáshoz!”

Most már nem kér, hanem meghagyja Péternek, hogy evezzen a mélyre. Most ő akar adni cserébe Péternek, hálából, jóságéért és engedelmességéért. Hiszen feltartóztatta a munkájában és ezt a buzgóságot, szeretetet viszonozni kell.

Milyen igaz és tiszta példát ad nekünk Utunk! Ha velünk jót tesznek, ne feledkezzünk meg a hálaadásról, a viszonzásról. Hálánk, viszonzásunk pedig, ha lehetséges, legyen szeretettel és bőséggel teljes:

„A halaknak oly bő sokaságát fogták ki, hogy szakadozott a hálójuk.”

Ám a viszonzás elnyeréséhez szükség volt Péter hitére és engedelmességére is. Bár a körülmények, a nappal, a valószínűsíthető hőség, a nap melegétől átjárt víz miatt csaknem lehetetlennek ígérkezett a halfogás, az apostol mégis így válaszolt:

„Egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.”

Az apostol arra tanít bennünket, hogy akkor is Jézus szavai szerint kell cselekednünk, akkor is hűségesnek kell maradnunk parancsolataihoz, amikor akár az emberek, akár a körülmények ennek ellene mondanak.

Ne feledkezzünk meg a másik hajóról sem:

„Intettek a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek a segítségükre. Azok odamentek és megtöltötték mind a két hajót, úgyhogy csaknem elmerültek.”

Az apostoloknak szükségük van mások munkájára. Szükségük van a mi munkánkra is. Egyszerű keresztények munkájára. Ők „emberek halászai” lettek, és ezt a hivatást, ez a példát agyták ránk is

Hitvalló szóval, amikor itt van az ideje, de még inkább keresztény hitből fakadó élet és tettek szép példájával hirdetni világunkban, abban a világunkban, ahová Isten állított bennünket azt az igét, amelyről a mi Urunk ezt mondta:

„Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak (Mt 24,35).”

I. T.

2022. szeptember 25.

Tropárionok
Feltámadási tropárion, 6. hang
Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak, és ott állott Mária a sírban keresve szeplőtelen testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle. Találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked!
Szentéletű asszonyok tropárionja 8. hang
Könnyeidnek hullásával megművelted a terméketlen pusztaságot, és mélységes sóhajtásaiddal százszorosra gyümölcsöztetted fáradozásodat, fényforrássá lettél,  amely csodáival beragyogja a földkerekséget. Szent Eufrozina anyánk,  járj közre Krisztus Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Szent György tropárionja, 4. hang
Szent György Nagyvértanú (+303 k.)
Mint a foglyoknak szabadítója, és szegényeknek oltalmazója, betegeknek orvosa, királyoknak pártfogója, győzedelmes György nagyvértanú, járj közre Krisztus Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Theotokion, 2. hang
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké!
Keresztények csalhatatlan oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban, és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet!

 

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra