“Mi a legnagyobb emberi érték?” – 2022. szeptember 18. – Szent Kereszt Felmagasztalása utáni vasárnap

2022. szeptember 18.

Szent Kereszt Felmagasztalása utáni vasárnap.

Csodatevő Szent Eumeniosz gortünai (Kréta) püspök (7. sz.). Szent Ariadné frígiai vértanúnő (2. sz.).

Szentéletű Hilarion optyinói sztarec (1873).

Szent Elek és Péter új papvértanúk (1918).

Szent újvértanúk, Amfilohij püspök, János, Borisz, Vlagyimir, Mihály papok és Szergij (1937).

A vlagyimiri föld újvértanúi és hitvallói.

Olvasmányok: Gal 2,16-20; Mk 8,34-9,1. 

 +
Apostoli olvasmány (Gal 2,16-20)
Felolvasás Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből!
Testvéreim!
Mivel pedig tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedeteiből igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk Krisztus hite, és nem a törvény cselekedetei által, mert a törvény cselekedeteiből egy ember sem igazul meg. Hogyha mi, akik Krisztusban keresünk megigazulást, magunk is bűnösöknek bizonyulunk, vajon akkor Krisztus a bűn előmozdítója? Semmi esetre sem! Mert ha ismét felépítem azt, amit leromboltam, önmagamat teszem törvényszegővé. Én ugyanis a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok szegezve: élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. 
Evangéliumi olvasmány (Mk 8,34-9,1)
Felolvasás Márk Szent Evangéliumából!
Abban az időben,
Jézus elment tanítványaival Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton megkérdezte tanítványait: »Kinek tartanak engem az emberek?« Ők azt felelték neki: »Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig egynek a próféták közül.« Erre megkérdezte őket: »És ti kinek tartotok engem?« Péter felelt neki: »Te vagy a Krisztus.« Ő ekkor a lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
(Első jövendölés a szenvedésről és a feltámadásról)
Ezután elkezdte őket tanítani arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vének, a főpapok és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és három nap múlva föl kell támadnia. Egész nyíltan mondta el nekik ezt a dolgot. Ekkor Péter félrehívta őt, és kezdte lebeszélni. De ő megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal: »Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.« Azután magához hívta a tömeget a tanítványaival együtt, és azt mondta nekik: »Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a házasságtörő és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.« Ezután így folytatta: »Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.«
Elmélkedés pár szóban

“Mi a legnagyobb emberi érték?”

Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? 

Az Úr Jézus szava gyógyír a lelkünknek. Ne a világ megnyerését, a hírnevet, a dicsőséget, a hatalmat, a gazdagságot, a sikert, az emberek elismerését és szeretetét tartsuk a legfontosabb értéknek ebben az életben, hanem az emberi lelket. A saját lelkünket és a másik ember lelkét. Ez testünknél is nagyobb érték. Másutt is ezt tanítja:

Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni (Mt 10,28).

A lélek a legnagyobb érték. Ezt nagyon könnyű megérteni, ha a saját testünkre gondolunk. Testünk egészségét, valamilyen betegség utáni gyógyulását minden más dolognál fontosabbnak tartjuk. „Csak egészség legyen!” – mondjuk, és kívánjuk másnak. Nem bánjuk, ha bármi mást, vagyont, sikert, dicsőséget, elismerést elveszítünk, csak az egészségünk álljon helyre. Bármit megadnánk érte. Ámde kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy ez már pénzzel sem fizethető meg. Aranyszájú Szent János mondja: Ha valaki valamilyen gyógyíthatatlan betegségben szenved és gazdag ékszerrel rakják is körül a testét, attól nem gyógyul meg.

Ha így áll a dolog a testtel, és annak egészsége ilyen fontos számunkra, mennyivel inkább így áll a dolog a lélekkel! Adhat egyáltalán valamit az ember cserébe a lelkéért?  Az Úr Jézus azt mondja, ha az egész világ az enyém, az sem elég, hogy a lelkemet megmentsem. Adhatok viszont egészen mást, amivel megmenthetem a lelkem. A mi Urunk a mai evangéliumban ezt mondja:

Aki elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. 

Aki megkeresztelkedik, Krisztus követője lesz, akinek az lesz számára legfontosabb ebben az életben, hogy az ő szavaira, az ő parancsaira hallgasson, bármi legyen is ennek az ára, az menti meg a lelkét. Ezt a krisztusi hitvallást és ezt a krisztusi életmódot adja cserébe a lelkéért.

Aki rendszeresen olvassa, tanulmányozza, imádkozza Krisztus evangéliumát, igyekszik meg is cselekedni mindennap mindazt, ami abban írva van, az menti meg életét, ezt az életet adja cserébe lelkéért.

Aki elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti a lelkét. 

Ebbe az is bele van foglalva, hogy aki hirdeti Krisztus szavait, pap vagy nem pap, amikor itt van a helye és az ideje Krisztus el nem múló szavai hirdetésének. Ha kell szóval, még inkább szó nélküli tettekkel, Krisztusban hívő és Krisztust szerető élet tetteivel.

Hirdessük hát a mi Urunk el nem múló szavait, ha kell szóval, ha kell cselekedettel, elsősorban a szeretet cselekedeteivel. Ő maga kötötte ezt lelkünkre új parancsolatával:

Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!

I. T. 2022. szeptember 18.

Tropárionok
Feltámadási tropárion, 5. hang
Keresztfelmagasztalási tropárion 1. hang
Üdvözítsd Uram a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet; aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek a barbárok fölött, és kereszted által védelmezed a Te népességedet.
Keresztfelmagasztalási tropárion 1. hang, szlávul
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Keresztfelmagasztalási kondákion, 4. hang
Aki a keresztre önként emelkedtél, ajándékozd könyörületedet a Te nevedet viselő új népednek, Krisztus Isten. Örvendeztesd meg hatalmaddal hűséges vezetőinket, győzelmeket adva nékik az ellenségek fölött. A Te szövetséged legyen nekik a béke fegyvere, verhetetlen győzedelmi zászló.
Magasztalás (a Szent Keresztnek)
Magasztalunk Téged, Életet adó Krisztus, és tiszteljük Szent Keresztedet, mellyel megszabadítottál minket az ellenség rabságából!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra