2022. január 30. vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

. Pünkösd utáni 32. vasárnap.

A Három Szent Főpap: Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely és Aranyszájú Szent János főünnepe.

2Kor 6,16-7,1; Mt 15,21-28 (olvasmányok a 17. vasárnap szerint); a főpapoknak: Zsid 13,7-16; Mt 5,14-19.

+

Szent György nagyvértanú

1. apostoli olvasmány (2Kor 6,16-7,1)
Felolvasás Pál apostolnak  a Korintusiakhoz írt második leveléből!
Testvéreim!
Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Hisz ti az élő Isten temploma vagytok, amint Isten mondja:
»Köztük fogok lakni és közöttük járni,
az ő Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.
Menjetek ki tehát közülük,
váljatok külön – mondja az Úr –,
s ne érintsetek tisztátalant!
Akkor magamhoz fogadlak majd titeket,
és én atyátok leszek,
ti pedig az én fiaim és leányaim lesztek,
mondja a mindenható Úr«.
Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat a test és a lélek minden szennyétől, és tegyük teljessé megszentelődésünket Isten félelmében.
2. apostoli olvasmány (Zsid 13,7-16)
Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik nektek Isten igéjét hirdették, nézzétek életük végét, és kövessétek hitüket! Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, és ma, és mindörökké. Sokféle és idegen tanítással ne engedjétek magatokat félrevezetni; mert legjobb, ha a szívet kegyelemmel erősítjük meg, nem pedig olyan ételekkel, amelyek nem használnak az azokkal élőknek. Van oltárunk, amelyről nem ehetnek azok, akik a sátornak szolgálnak. Mert amelyik állat vérét a főpap a bűnért a szentélybe viszi, annak testét a táboron kívül égetik el. Ezért Jézus is, hogy a saját vére által megszentelje a népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, s hordozzuk az ő gyalázatát. Hiszen nincs itt maradandó városunk: az eljövendőt keressük. Általa mutassuk be tehát Istennek mindenkor a dicséret áldozatát, azaz ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét magasztalja. A jótékonyságról pedig és a javak elosztásáról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozatok tetszenek Istennek.
1. evangéliumi olvasmány ( Mt 15,21-28)
Felolvasás Máté Szent Evangéliumából!

(A kánaáni asszony)

Abban az időben
Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: ,,Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: ,,Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik.”
De ő így felelt: ,,Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.” Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: ,,Uram, segíts rajtam!” Jézus erre így válaszolt: ,,Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.” Az asszony azonban így felelt: ,,Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.” Ekkor így szólt hozzá Jézus: ,,Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” És meggyógyult a leánya még abban az órában.
2. evangéliumi olvasmány (Mt 5,14-19 )

(Só és világosság)

„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

(A törvény magyarázata)

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában.
Pár szó elmélkedés 

 

I. T. 2022. január 30.

Tropárionok
Feltámadási tropárion, 7. hang
Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadva a világnak a nagy irgalmat.
Három Szent Főpap tropárionja, 4. hang
Mint az apostolokhoz hasonló jellemek, és a földkerekség tanítói, járjatok közre a mindenek Uránál, hogy ajándékozzon békét a földkerekségnek, és a mi lelkünknek a nagy irgalmat!
Feltámadási kondákion, 7. hang
Immár a halál hatalma nem vesz erőt a halandókon, mert a Krisztus alászállott, megtörte és eloszlatta annak erejét, megkötözve már a pokol, a próféták pedig egyhangúan vigadnak, mondva: Megjelent az üdvözítő azoknak, akik hittel élnek, jertek hívők a feltámadásra!
Szent György tropárionja, 4. hang
Mint a foglyoknak szabadítója, és szegényeknek oltalmazója, betegeknek orvosa, királyoknak pártfogója, győzedelmes György nagyvértanú, járj közre Krisztus Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Három Szent Főpap kondákionja, 2. hang
A szent és istenes szavú hithirdetőket, a tanítók legnagyobbjait befogadtad Urunk, a Te javaidnak és nyugodalmadnak élvezetébe; mert buzgóságukat és fáradozásukat, minden áldozatnál kedvesebben vetted, ki egyedül magasztalod fel a Te szenteidet.
Most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Theotokion, 2. hang
Keresztények csalhatatlan oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban, és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra