Nagy Szent Leó római pápa emlékezete

Nagy Szent Leó római pápa (440–461)

(február 18., november 12.)

Nagy Szent Leó római pápa (440-461) ifjú korában kiváló oktatásban részesült, amely ragyogó világi karriert nyitott meg előtte. A lelki életre törekedve azonban más utat választott, és III. Sixtus pápa (432-440) alatt archidiakónus lett, majd halála után, 440 szeptemberében a római egyház érsekévé választották. Nehéz időszak volt ez az egyház számára, mert az eretnekek csábító hamis tanításaikkal ostromolták az ortodoxia fellegvárát. Szent Leó tudta, hogyan kell a lelkipásztori szelídséget és kedvességet a vallási kérdések dolgában megingathatatlan szilárdsággal ötvözni. Ő volt az ortodoxia fő védelmezője Eutyches és Dioscorus eretnekségével szemben. Eutyches azt tanította, hogy a mi Urunkban, Jézus Krisztusban nem két természet (isteni és emberi), hanem egy, kevert természet található, vagyis Nestorios eretnekségével rokon dolgot tanított. Leó pápa minden befolyását felhasználta az eretnekek által zaklatott egyház megbékítésére. II. Theodosius (408-450) és Marcianus (450-457) konstantinápolyi császárokhoz írt leveleivel aktívan hozzájárult a IV. egyetemes zsinat összehívásához. A zsinatot 451-ben Chalcedonba hívták össze, hogy elítélje a monofiziták eretnekségét. A zsinaton, ahol 630 püspök volt jelen, felolvasták Nagy Szent Leó levelét, amelyet a már elhunyt Szent Flavianos konstantinápolyi pátriárkának (447-449) írt. [Flavianos pátriárka az igaz ortodox hitért szenvedett vértanúhalált, miután az eretnek tanítók (Eutyches és Dioscorus) 449-ben az efezusi rablózsinaton letették trónjáról.] Szent Leó levelében kifejtette az ortodox tanítást az Úr Jézus Krisztusban lévő két természetről.

Levelet írt Flavianus konstantinápolyi püspökhöz Eutyches és Nestorius ellen. A levelet Szent Péter apostol sírjára helyezte, ott kitartóan böjtölt és imádkozott, és azt mondta: „Ha emberi módon bármiben is tévedtem ebben a levélben, akkor te, akire az Egyház gondja bízatott, igazítsd helyre és javítsd ki.” Negyven nap múltán ima közben megjelent Péter Leónak, mondván: „Elolvastam és kijavítottam.” Leó megnézte a levelet, és látta, hogy az apostol saját kezűleg javította ki.

A zsinaton jelen lévő összes püspök egyetértett ezzel a tanítással. A zsinati atyák közös felkiáltással igazolták Leó pápa levelének igazságát: „Ez az atyák hite, ez az apostoli hit, ez az ortodox hit! Ez a hit üdvözítette a világot! Leó által Péter szólt!” Az eretnekeket, Eutychest és Dioscorust kiközösítették az egyházból.

Egy másik alkalommal negyven napon át böjtölt és imádkozott Szent Leó Péter sírjánál, bűneinek bocsánatáért esedezve. Péter apostol megjelent előtte és mondta: „Könyörögtem az Úrhoz érted, és megbocsátotta minden vétkedet. Egyedül a kézrátétel miatt tartozol számadással, azaz, hogy helyesen vagy tévesen tetted-e valakire a kezedet.”

Szent Leó Itália védelmezőjeként lépett fel, amikor ellenséges támadások fenyegették. Abban az időben (452-ben) Attila, a hunok legyőzhetetlen fejedelme pusztította Itáliát, Szent Leó pedig három nap és három éjjel imádkozott az apostolok templomában, majd így szólt övéihez: „Aki követni akar, kövessen!” Mikor Attilához közeledett, az, amint meglátta Szent Leót, leszállt a lováról, lábaihoz borult, és azt mondta, hogy kérjen, amit csak akar. A pápa azt kérte, távozzék Itáliából, s foglyait engedje el. Eközben Attilát emberei elkezdték dorgálni, hogy a világ urát egy pap győzi le, de Attila így felelt nekik: „Ügyelek magamra és rátok is. A pápa jobbján egy félelmetes harcost láttam állni kivont karddal, aki ezt mondta: »Ha nem engedelmeskedsz neki, a tieiddel együtt elveszel«.” 455-ben, amikor a vandálok szállták meg Rómát, Leó pápának sikerült elérne, hogy ne adják át a várost a pusztulásnak, hogy ne égessék fel az épületeket és ne ontsanak vért.

Nagy Szent Leó pápa érett öregkort élt meg. Előre tudta halálának időpontját, imádsággal  és jócselekedetekkel készült fel az evilágból az örökkévalóságba való átmenetre.

461-ben halt meg, és Rómában temették el. 96 prédikációja és 143 levele maradt ránk, amelyek közül a leghíresebb a Szent Flavianos pátriárkához írott mű.

 (days.pravoslavie.ru; Legenda Aurea)

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra