Vecsernye (esti istentisztelet) otthoni, családi imádkozásra, éneklésre, Nagyböjt ötödik szombatjára

(2020. április 4. este 6 órára)
(Ha a hívők végzik:)
„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”
Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.
Elöljáró -103.- zsoltár
Áldjad én lelkem az Urat! Én Uram Istenem, felmagasztaltattál na­gyon. Ékességbe és fenségbe öltöztél, aki felöltötted a világosságot, mint köntöst. Aki kifeszítette az eget, mint sátorponyvát, és befedte a vizekben az Ő hajlékát. Aki a fellegeket zsámolyául tette, És jár a szeleknek szár­nyán. Aki az Ő angyalait szellemekké teszi, és az Ő szolgáit a tűz lángjává. Aki a földet biztonságra alapozta; nem rendül az meg mindörökké. A mélység mint köntös az Ő öltözete; a hegyek fölött is vizek állanak. Ha­ragod elől menekülnek, mennydörgésed hangjától megriadnak. Hegyek emelkednek, és völgyek szállnak alá a helyre, amelyet megalapoztál ne­kik. Határt vontál meg, amelyet át nem hágnak, és nem térnek vissza, hogy elborítsák a földet. Aki kibocsátja a forrásokat a medrekbe; a hegyek között haladnak el a vizek. Megitatják a mezők minden állatait, a vadsza­marak is eloltják szomjúságukat. Melléjük telepednek az ég madarai; a sziklák közül hangot adnak. Aki megöntözi a hegyeket az Ő hajlékából; a Te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld. Aki füvet sarjaszt az állatoknak, és növényeket az emberek szolgálatára, hogy kenyeret termeljenek a földből, és bort, mely megvidámítja az embernek szívét, hogy orcája ragyogjon az olajtól, és a kenyér erősítse az embernek szívét. Megelégíttetnek a völgy fái, a Libanon cédrusai, amelyeket elültettél. Mada­rak fészkelnek ott, a gémek hajléka uralkodik közöttük. A magas hegyek a szarvasoknak, a szikla pedig a nyulaknak menedéke. Teremtett holdat időszakok jelzésére; a nap megismerte a maga lenyugvását. Sötétséget szerzett és éjszaka lett; és járnak abban az erdőnek minden vadjai; oroszlánkölykök, melyek ragadozásra vágynak és Istentől várják eledelüket. Felkelt a nap és összegyűlnek, és hajlékaikban elnyújtóznak. Kimegy az ember az ő dolgára és az ő munkájára napestig. Mily nagyok a Te műveid, Uram! Mindeneket bölcsességben teremtettél; megtelt a f öld a Te alkotá­saiddal. Ez a tenger nagy és terjedelmes; abban csúszómászók vannak, melyeknek nincsen száma, apró állatok nagyokkal együtt. Hajók járnak ott; sárkány, melyet arra teremtettél, hogy játszadozzék benne. Mindenek Tereád várnak, hogy megadd eledelüket alkalmas időben; amikor meg­adod nekik, ők összegyűlnek. Amikor megnyitod kezedet, a mindenség megtelik jósággal; amikor elfordítod orcádat, megrendülnek. Elveszed lelküket, és kimúlnak, és visszatérnek a porba. Kibocsátod a Te Lelkedet, és megújulnak, és újjá teszed a föld színét. Legyen az Úrnak dicsősége mindörökké; örvendezzék az Űr az Ő műveiben. Aki letekint a földre és megremegteti azt; aki megérinti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneke­lek az Úrnak életemben, zengedezek az én Istenemhez, amíg csak vagyok. Kedves legyen Őelőtte az én beszédem, én pedig örvendezem az Úrban. Vesszenek el a földről a bűnösök és a törvényszegők, hogy ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat.
A nap megismerte a maga lenyugvását. Sötétséget szerzett és éj­szaka lett. Mily nagyok a Te műveid, Uram! Mindeneket bölcsességben te­remtettél.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és minden­kor és mindörökkön örökké. Ámin.
Alliluja, Alliluja, Alliluja! Dicsőség Néked, Isten. (3-szor.)
  1. zsoltár, 1-4
Uram, Tehozzád kiáltottam, hallgass meg engem; figyelj föl könyörgésem hangjára, midőn Tehozzád kiáltok. Igazodjék fel az én imádságom, mint tömjénfüst, a Te színed elé; kezeimnek fölemelése esti áldozat legyen. Tégy, Uram, őrizetet az én számra, és zárat ajkaim köré. Ne hajtsd az én szívemet a gonoszság beszédeire, nehogy bűnben tegyek elhatározásokat.
Esti, bemeneti ének   
Derűs Világossága a halhatatlan, mennyei, szent, boldog Atya szent dicsőségének, Jézus Krisztus! Eljővén napáldozatkor, látván az esteli fényt, magasztaljuk az Atya, Fiú és Szent Lélek Istent. Minden időben méltó boldog hangon magasztalni Téged, Istennek Fia, aki az életet adtad, miért Is a világ dicsőít Téged.
Állhatatos könyörgés imája
Méltass minket, Urunk, hogy ezen az estén bűntelenül marad­hassunk meg. Áldott vagy, Urunk, atyáinknak Istene, és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké. Ámin. Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképpen bíztunk Tebenned. Áldott vagy, Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. Áldott vagy, Ural­kodó, okosíts fel engem a Te igazságaidra. Áldott vagy, Szent, vilá­gosíts meg engem a Te igazságaiddal. Uram, a Te irgalmad örökké­való, ne vesd meg kezeidnek alkotásait. Téged illet a dicséret, Té­ged illet a magasztalás, a dicsőség Téged illet, az Atyát és Fiút és Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Istenfogadó Szent Simeon imája
Most bocsásd el, Uram, a Te szolgádat ígéreted szerint béke­ségben, mert látták szemeim a Te Üdvösségedet, amelyet minden népeknek szemeláttára készítettél, világosságul a pogányok megvi­lágosítására, és a Te népednek, Izráelnek dicsőségére.
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz ne­künk. (3-szor.)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te ne­vedért.
Uram irgalmazz. (3-szor.)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te ne­ved; jöjjön el a Te Országod; legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg ne­künk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá­tunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Ámin.
Tropárionok
Feltámadási tropárion 1. hang
Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az életet adónak: „Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedül való Emberszerető.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
Egyiptomi Mária tropárionja, 8. hang
Tebenned, ó, anyánk, sértetlenül maradt meg a Példakép; mert felvéve a keresztet, követted a Krisztust, és cselekedettel tanítottál minket, hogy megvessük a mulandó testet, és gondozzuk halhatatlan lelkünket; ezért, Szentéletű Mária, angyalokkal együtt örvendezik a Te lelked.
Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Theotokion
Aki mi érettünk a Szűztől születtél, és keresztre feszítést szenvedtél, ó, Jóságos, ki a halált haláloddal leigáztad, és mint Isten megmutattad a feltámadást, meg ne vesd a kezed alkotásait, mutasd meg emberszeretetedet, ó, Irgalmas, fogadd a Szülődnek, Isten Szülőjének érettünk való közbenjárását, és üdvözítsd, Üdvözítőnk, keservesen bánkódó népedet.
  1. zsoltár 1—11
Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkaimon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Keres­tem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Űr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek.
Nagyböjti, bűnbánati énekek
A bűnbánat kapuját nyisd meg nékem…
Üdvösségem útjára vezess engem…
(Befejezés, ha a hívők végzik)
„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra