Karácsonyi délelőtti istentisztelet Szegedről

(Honlapunkon a karácsonyi szent liturgia első részét tesszük közzé szöveges és hangos formában, a “Délelőtti istentisztelet” rendje szerint)

December 25., A Úr test szerinti születése. Karácsony.

+

Szent György nagyvértanú

Délelőtti istentisztelet
„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. (3x)
Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk…
Dicsőség…most és mindenkor…
Miatyánk…
1. antifon, 110. zsoltár
Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből; elbeszélem minden csodálatos dolgaidat.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket.
Az igazak tanácsában és gyülekezetében nagyok az Urnak művei.
Isten Szülőjének közbenjárásai által…
Kívánatos mindenkinek az Ő akarata,
Isten Szülőjének közbenjárásai által…
Megváltás és magasztosság az ö műve, és az Ö igazságossága megmarad mindörökkön örökké.
Isten Szülőjének közbenjárásai által…
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Isten Szülőjének közbenjárásai által…
2. antifon, 111. zsoltár
Boldog az a férfiú, aki féli az Urat, és az Ő parancsolatait nagyon megtartja.
Üdvözíts minket, Istennek Fia, aki a Szűztől megszülettél, Néked énekelünk: Alliluja.
Erős lesz a földön az ő magja, az igazak nemzedéke megáldatik.
Üdvözíts minket, Istennek Fia…
Dicsőség és bőség az ő házában, és az ő igazsága megmarad mindörökkön örökké.
Üdvözíts minket, Istennek Fia…
Felragyogott a sötétségben világosság az igazakra Attól, aki irgalmas, könyörületes és igazságos.
Üdvözíts minket, Istennek Fia…
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Istennek Egyszülött Fia és Igéje, aki halhatatlan vagy, és aki a mi üdvösségünkért megtestesülni kegyeskedtél, Istennek Szent Szülőjétől és Örökszűz Máriától, változatlanul lettél emberré. Megfeszíttetvén, Krisztus Isten, halállal eltiportad a halált, ki egy vagy a Szentháromságból, és kit együtt dicsőítünk az Atyával és a Szentlélekkel, üdvözíts minket!
3. antifon, 109. zsoltár
Mondá az Úr az én Uramnak: ülj az én jobbom felől.
Tropárion 4. hang

A Te születésed Krisztus Istenünk, a tudás fényét árasztotta a világra; mert általa a csillagimádók, a csillagtól megtanulták, hogy Teneked hódoljanak, az Igazság Napjának, és megismerjenek Téged, a fentről való Napkeltét. Mi Urunk, dicsőség Néked.
Mígnem alávetem ellenségeidet zsámolyul a Te lábaid alá.
A Te születésed Krisztus Istenünk…
A hatalom pálcáját küldi le Néked az Úr a Sionról, és uralkodj a Te ellenségeid között.
A Te születésed Krisztus Istenünk…
Veled lesz a hatalom a Te uralmad napján, a Te szentjeid tündöklésében.
A Te születésed Krisztus Istenünk…
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
A Te születésed Krisztus Istenünk…
Apostoli olvasmány (Gal 4,4-7)
Felolvasás Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből!
Testvéreim!
Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: »Abba, Atya!« Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által.
Evangéliumi olvasmány (Mt 2,1-12)
Felolvasás Máté Szent Evangéliumából
Amikor Heródes király napjaiban Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, és megkérdezték: »Hol van a zsidók most született királya? Mert láttuk csillagát felkeltében, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.« Amikor Heródes király meghallotta ezt, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Azután összegyűjtötte a nép minden főpapját és írástudóját, és tudakozódott tőlük, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt felelték neki: »A júdeai Betlehemben, mert így van megírva a próféta által:
‘És te Betlehem, Júda földje,
semmiképp sem vagy a legkisebb
Júda fejedelmi városai között,
mert belőled támad majd a fejedelem,
aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek’«. Akkor Heródes titokban magához hívta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Azután elküldte őket Betlehembe ezekkel a szavakkal: »Menjetek, tudakozódjatok pontosan a gyermek felől, és amikor megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.«
Azok pedig, miután meghallgatták a királyt, elmentek. És íme, a csillag, amelyet felkeltében láttak, előttük haladt, majd mentében megállt fent, ahol a kisgyermek volt. Mikor a csillagot meglátták, örvendeni kezdtek igen nagy örömmel. Azután bementek a házba. Meglátták a kisgyermeket anyjával, Máriával, és a földre borulva hódoltak neki. Majd felnyitották kincsesládáikat és adományokat ajánlottak föl neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.
 Kirill pátriárka tanítása

Hitvallás
„Hiszek egy Istenben…”
Bűnvalló imádság
„Nézd el, engedd el, bocsásd meg, Isten, vétkeinket, amelyeket szándékosan vagy szándéktalanul, szóval vagy cselekedettel, tudattal vagy öntudatlanul, nappal vagy éjjel, értelemmel vagy gondolattal elkövettünk, bocsásd meg nékünk mint jóságos és emberszerető.”
„Miatyánk, ki a menyekben vagy…”
Tropárionok
Karácsonyi  tropárion, 4. hang

A Te születésed Krisztus Istenünk, a tudás fényét árasztotta a világra; mert általa a csillagimádók, a csillagtól megtanulták, hogy Teneked hódoljanak, az Igazság Napjának, és megismerjenek Téged, a fentről való Napkeltét. Mi Urunk, dicsőség Néked.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Karácsonyi kondákion, 3. hang

A Szűz a mai napon, a Lényegfölöttit hozza a világra, a föld pedig barlanggal, fogadja a Megközelíthetetlent. Angyalok pásztorokkal együtt, dicséretet zengenek, bölcsek pedig a csillag útját követik; mert megszületett miérettünk, az ifjú Gyermek, az öröktől fogva való Isten.
 Karácsonyi kondákion szlávul
„Uram irgalmazz” (Tizenkétszer)
(OlvasvaHymnologion I. 311. old.)
„Szentséges Háromság, egylényegű Hatalom, oszthatatlan Királyság, minden javak Kútfeje, légy kegyes hozzám, bűnöshöz, erősítsd meg, tedd értelmessé szívemet, és moss le rólam minden tisztátalanságot. Világosítsd meg elmémet, hogy mindenkor dicsőítselek, dicsérjelek és imádjalak, ezt mondván: Egy a Szent, egy az Úr: Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Ámin.”
„Legyen áldott az Úr neve, most és mindenkor és mindörökkön örökké.”
„Dicsőség…most és mindenkor…”
  1. zsoltár
„Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem, és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek. Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. Ki az az ember, aki akarja az életet, és jó napokat szeretne látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonoszságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot beszéljenek. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úrnak szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésén. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa a földről az ő emlékezetüket. Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmeiktől megszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sokak az igazak gyötrelmei, és valamennyitől megszabadítja őket az Úr. Megőrzi az Úr minden csontjaikat, és egy sem töretik meg azokból. Gonosz a bűnösök halála, és meglakolnak azok, akik gyűlölik az igazat. Megmenti az Úr az Ő szolgáinak lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne reménykedik.
Magasztalás
Magasztalunk Téged, életetadó Krisztus, aki miérettünk test szerint születtél, az érintetlen és tisztaságos Szűz Máriától.

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra