6. A Bárány menyasszonya

„Boldogok a szívűkben tiszták, mert ők meglátják Istent.” Mt 5,8

Milyen balgák – írja Szent Ágoston –, akik testi szemükkel akarják meglátni Istent.[1] Miután az első ember az űrben járt, a totalitárius-ateista propaganda mindenáron „bizonyítékot” akart szolgáltatni arra, hogy nincs Isten. Ezért, amikor az űrhajós visszatért a földre, nyilatkozatot kértek tőle, vajon látott-e valamilyen Istenséget az űrben. Azt felelte, senki ilyet, vagy ehhez hasonlót nem látott. Ha igaz a történet, az egyház papjai – a korabeli viszonyokat ismerve nem keveset kockáztatva – így válaszoltak az űrhajós nyilatkozatára híveik körében: „Ha nem találta meg a földön, hiába kereste az égben.”

Az Úr, miután feltámadt, és másodszor is megjelent az apostolok előtt, ezt válaszolta a korábban kétkedő Tamásnak:

„Mivel láttál engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” Jn 20,29

Az ember képes tehát látni testi szemeivel, de képes a „szívével” is, és ez az utóbbi látás messze felülmúlja az elsőt.

Valójában ezen alapul a keresztények hite. Erről a hitről, mint üdvösségünk feltételéről ír az apostol:

Ha tehát a száddal vallod, hogy „Jézus az Úr”, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. Róm 10,9

Erről a hitről teszünk közös tanúságot a szent liturgián, az áldozás előtt:

Hiszem, Uram, és vallom, hogy valóban Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia, aki eljöttél a világra, hogy a bűnösöket üdvözítsd, akik között az első én vagyok…

Maradjunk továbbra is a Szentírásnál. Mit jelent az, hogy „boldogok a szívűkben tiszták”? Egyáltalán mit jelent „tisztának” lenni? Dávid próféta így kiált Istenhez az 50., bűnbánati zsoltárban:

„Tiszta szívet teremts bennem, Isten!” LXX, Zsolt 50,12

Nyilvánvaló, hogy itt elsősorban a lelki és nem a fizikai tisztaságról van szó.

Ám a Bibliában a „tiszta” szó először a fizikai értelemben vett tisztaságot jelöli: edényét, ruháét vagy fémét, „tiszta, keveretlen, valódi” jelentéssel, de természetesen az elfogyasztásra szánt állatok, valamint az emberi test tisztaságát is. Ebből származik a „tiszta” erkölcsi, ill. spirituális értelemben vett használata. Az Úr egy helyen így felelt Simon Péternek:

„Aki megfürdött, annak elég, ha csak a lábát mossák meg, mivel egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta ugyanis, ki az, aki elárulja, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” Jn 13,10-11

Majd így folytatta:

„Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet hirdettem nektek.” Jn 15,3

Ámde maradjuk a „tiszta szív” magyarázatánál. A „tiszta” szív több mint a „nyílt” vagy „őszinte” szív. Az őszinteség ugyanis azt jelenti, hogy nem mutatunk, vagy nem hangoztatunk jó szándékot, ha valójában nem az van a szívünkben, hanem a szív valódi, őszinte és jó szándékát jó tettekkel is támasztjuk alá. Már ez is a tisztaszívűség felé vezető lépcsőfok. Ám azt a tiszta szívet, amelyért Dávid próféta imádkozik az 50. zsoltárban, csak úgy szerezhetjük meg, ha kitartó figyelemmel őrködünk a szívünk fölött, megtisztítjuk minden törvénytelen gondolattól, vágytól, vagy e világ dolgai iránt tanúsított szenvedélyes kötődéstől:

Óvd a szívedet minden gonddal, mert az élet ebből fakad! Péld 4,23

„Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások, istenkáromlások.” Mt 15,19

Majd teret adunk szívünkben minden olyan vágynak, amelyek a jó, a maradandó és az örök értékek felé fordítanak bennünket:

„Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” Mt 24,35

Ez a világ elmúlik, és elmúlik a kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1Jn 2,17

Ahhoz, hogy életünk során szilárd talaj legyen a lábunk alatt, rá kell találnunk a valódi értékek valódi és egyedül helyes sorrendjére:

„Ti keressétek először az Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” Mt 6,33

Ez tehát a szívében tisztaságra törekvő ember helyes értékrendje.

Az ószövetségi ember a szív tisztaságán valójában az Isten felé forduló „teljes”, vagy „egész” szívet értette:

„Keresitek majd ott az Urat, a ti Isteneteket, és megtaláljátok, feltéve, ha egész szívetekből és egész lelketekből keresitek nyomorúságotokban.” MTörv 4,29

Nem ugyanezt mondja az Úr, csak más szavakkal?

„Boldogok a szívűkben tiszták, mert ők meglátják Istent.”

Nem ugyanezt ígéri Dávid fiának, Salamonnak?

„Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyáid Istenét, és szolgálj neki teljes szívből és készséges lélekkel, mert az Úr minden szívet megvizsgál, s minden gondolatot ismer. Ha keresed őt, megtalálod, ha azonban elhagyod őt, elhagy téged mindörökre.” 1Krón 28,9

„Az Úr szeme nézi ugyanis az egész földet, hogy megerősítse mindazokat, akik teljes szívükkel ragaszkodnak hozzá.” 2Krón 16,9

A Zsidókhoz írt levélben ezt jelenti a szívbéli tisztaság, ami Isten meglátásának a feltétele:

Békességre törekedjetek mindenkivel és megszentelődésre, mert enélkül senki sem fogja meglátni az Urat. Zsid 12,14

Egyiptomi Szent Makariosz a Krisztussal eljegyzett lélek iránta való hűségének tartja a szívbéli tisztaságot. Ha ugyanis a lélek valóban Krisztushoz akar tartozni, Krisztus „jegyese” kíván lenni, akkor nem elég csupán a külső parancsolatokat megtartania, a testi vétkeket elkerülnie, hanem a szívet és elmét megkörnyékező hűtlenséget is kerülnie kell. Lelkében is meg kell szentelődnie. A 15. homíliában ezt olvassuk:

A léleknek, amely jegyesként eljegyezte magát a mennyei Vőlegénnyel, Krisztussal, hogy titokzatos és isteni közösségre lépjen vele, nagy gonddal és őszinteséggel kell kedvében járnia a vele jegyességre lépett Krisztusnak. A rá bízott lelki szolgálatot kötelessége szerint és illő módon kell teljesítenie, hogy mindent Istennek tetsző módon végezzen, semmivel meg ne bántsa a Lelket, kellő módon megőrizze a Krisztus iránti teljes tisztaságot és szeretetet, jó magaviseletet tanúsítson a mennyei Király házában, a kapott kegyelem iránti teljes odaadással.[2]

Nem ugyanez a tanítás jelenik meg a Jelenések Könyvében a jegyesről és a mennyei Vőlegényről? Csak nem az egyes lélekre, hanem az egész Egyházra vonatkoztatva:

Örvendezzünk és vigadjunk, és adjuk meg neki a dicsőséget, mert eljött a Bárány menyegzője, és a menyasszonya felkészült! Jel 19,7

Ha az Egyház a „Bárány menyasszonya”, akkor minden egyes keresztény lélek a Bárány menyasszonya, és csak ő utána jegyzi el magát kiválasztott földi kedvesével, gyermekeivel, hivatásával, szülőföldjével, emberi vágyaival.

A szívbéli tisztaság elengedhetetlen feltétele annak, hogy valaki az Istenről szóló tanítás munkájába álljon. Ez a keresztény tanító megkülönböztető jegye. Teológus Szent Gergely írja:

Aki Istenről akar beszélni, amennyire lehetséges tisztának kell lennie, hogy a fény által ragyogjon fel a fény.[3]

Ha a tisztaság a tanítás feltétele, nem kevésbé feltétele az isteni szó megértésének, hívő befogadásának, végső soron pedig „Isten meglátásának”:

„Boldogok a szívűkben tiszták, mert ők meglátják Istent.”

Nem ez a „jó földbe” hullott mag a magvetőről szóló példabeszédben?

„A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, meg is érti, azután gyümölcsöt is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”Mt 13,23

„Boldogok a szívűkben tiszták, mert ők meglátják Istent.”

Urunk szava olyan szemhez hasonlítja a megtisztult emberi szívet, amely képes Isten meglátására. A szívre, ahogy fentebb is mondtuk, több lett tehát bízva, mint látásunk érzékszervére, mivel azokat az isteni dolgokat nyitja meg előttünk, amelyeket csak megtisztult szívvel és élettel lehet meglátni ─ testi érzékszerveinkkel sohasem.

(Folytatjuk)

————————————–
[1] Egy bizonyos, a IV. sz. közepén, Szíriában keletkezett keresztény szekta, amelynek követőit messzaliánusoknak nevezték, azt hirdette, hogy a keresztény aszkézis útján már itt a földön el lehet jutni Isten színe látására. A főleg Kis-Ázsiában elterjedt tant több helyi zsinat, sőt a III. Efezusi Egyetemes Zsinat is elítélte.

[2]

[3] Beszéd a teológiáról (Oratio 28.), 1. Az isteni és az emberi természetről I. Görög egyházatyák. Atlantisz, 1994.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra