“Világ és Egyház” – 2022. augusztus 7. Pünkösd utáni 8. vasárnapra

2022. augusztus 7. Pünkösd utáni 8. vasárnap. Az Úr Színeváltozásának utóünnepe.

Perzsa Szent Dométiosz vértanú és két tanítványa (IV. sz.). Egyiptomi Szent Ór (IV. sz.). „Ifjabb” Szent Teodóz csodatévő (IX-X- sz.). Szent Mitrofan voronyezsi püspök ereklyéinek feltárása (1832).

1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22. Hetedik hang.

Apostoli olvasmány (1Kor 1,10-18)
Felolvasás Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből!
Testvéreim!
Kérlek titeket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan ugyanazt mondjátok, és ne legyen köztetek pártoskodás, hanem legyetek tökéletesen egyek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban. Azt a hírt kaptam ugyanis felőletek, testvéreim, Klóé házanépétől, hogy viszálykodások vannak köztetek. Arról beszélek, hogy közületek mindenki ilyeneket mond: »Én Pálé vagyok«, »Én Apollóé«, »Én Kéfásé«, »Én pedig Krisztusé«. Talán részekre oszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették meg értetek, vagy Pál nevében vagytok megkeresztelve? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt, nehogy valaki azt mondhassa, hogy az én nevemben vagytok megkeresztelve. Még Sztefanász házanépét is megkereszteltem; ezenkívül nem tudom, hogy másvalakit megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, nem szavak bölcsességével, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. Mert a kereszt igéje azoknak, akik elvesznek, oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje.
Evangéliumi olvasmány (Mt 14,14-22)

 (Az első kenyérszaporítás)

Amikor (Jézus) kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, odamentek hozzá a tanítványok és azt mondták neki: »Sivár ez a hely és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy a falvakba menjenek és ennivalót vegyenek maguknak.« Jézus azonban azt mondta nekik: »Nincs rá szükség, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni.« Azok ezt felelték neki: »Csak öt kenyerünk van és két halunk« Azt mondta nekik: »Hozzátok ide azokat.« Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek és jóllaktak. Végül fölszedték a megmaradt darabokat, tizenkét tele kosárral. Mintegy ötezer férfi volt, aki evett, az asszonyokat és gyerekeket nem számítva.

(Jézus a vízen jár)

Ezután nyomban szólt a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, amíg ő elbocsátja a tömeget.

+

“Világ és Egyház”

Urunk el akart hajózni egy puszta helyre, egyedül. Egyedül akart lenni.

Szükségünk van az elvonulásra, a magányra, hogy ráérjünk az imádságra, a Szentírás olvasására, a Szent Életének tanulmányozására, lelkünk táplálására. Csak ez ne legyen önző. A szeretet mindezek fölött áll. Urunk is egyedül akart lenni azon a napon, amikor elhajózott. De amikor kiszállt, és látta a hatalmas tömeget, amely csak rá várt, megesett rajtuk a szíve, és azonnal elfelejtette, mi is volt útjának eredeti célja.

A szeretetet és az irgalom felette áll az imádságnak, a Szentírás olvasásának, a Szent Életének, lelkünk táplálásának!

Hányszor előfordul, hogy ragaszkodunk elképzeléseinkhez, terveinkhez, akaratunkhoz! Mitől változik meg mindez? A szeretettől. Az irgalmas szívtől. Az irgalom a keresztény ember leghitelesebb jele, mert az irgalom hozta le Urunkat a földre, és vitte fel a keresztre értünk, bűnösökért!

Az emberek mezítláb mentek Jézus után a környező városokból és falvakból. Szegény emberek voltak! A legszegényebbek. Mégis, nem az eledért keresték őt, hiszen nem tudhatták, milyen csodás asztal terül majd számukra a réten, hanem lelki vágy volt bennük az Úr Jézus után, a tanítása, isteni szava után, lelkük és testük gyógyulása után. Ez a lélek egészségének a legjobb jele.

„Meggyógyította a köztük lévő betegeket.” Az Úr viszonzása a vágyért, a mezítlábas zarándoklatért, hogy láthassák, hallhassák őt, sokkal több, mint amit kapott. Ez is tanulságos lesz számunkra. A keresztény ember nagylelkűségének a jele!

„Ti adjatok nekik enni!” Milyen nagyra tart bennünket, milyen bizalma van bennünk! És milyen felelősséget bíz ránk! Rajtunk keresztül akarja elvégezni szent szolgálatát.

„Csak öt kenyerünk van és két halunk.” Igazi szeretet és ártatlanság van ebben a válaszban! A kevés is sok lesz, amit a keresztény ember készséggel, örömmel, egyszerű szívvel, szégyenkezés nélkül kész a másikkal megosztani!

„Mindnyájan ettek és jóllaktak!” Ötezer férfi ült a zöld füvön. Gyermekekkel, asszonyokkal együtt húszezren is lehettek. Egység, csönd, egy étel, melyből mindenki egyformán kap. És minden beteg meggyógyul. Férfiak, asszonyok, gyermekek együtt ülnek és étkeznek. A tökéletes egység képe. A szent eucharisztia képe. Az Egyház képe. Jézus valóban közöttük van!

Ezt az egységet kell nekünk is felmutatnunk. A nagy Egyházban mindig lehetnek gondok, nézeteltérések, véleménykülönbségek, imádkozunk is ezekért és elöljáróinkért, hogy a gondok megoldódjanak, a sebek begyógyuljanak. Minél magasabban van valaki, annál nagyobb a felelőssége, és annál nagyobb a terhe. Érezzünk együtt velük.

Mégis, most ne a nagy egyházra, elöljáróinkra gondoljunk. Itt van, helyben, a legkisebb ortodox keresztény közösségben az egyházi egység fundamentuma. Cselekvő szeretetben, irgalomban, önmagunkról való lemondásban, és a hit igazságában egyeknek lenni! Nekünk ez a feladatunk, ezt kell felmutatnunk. A világ nem az Egyház. Az Egyház nem a világ. Nekünk Egyháznak, Krisztus Egyházának kell lennünk. Krisztus közösségévé kell válnunk és maradnunk. Mindenkor és mindenütt.

I. T.

2022. augusztus 7.

Tropárionok
Feltámadási tropárion 7. hang
Az Úr Színeváltozásának tropárionja és kondákionja
Magasztalás vértanúknak
(Perzsa Szent Dométiosz vértanú és két tanítványa)

 

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra