2022. július 3. Pünkösd utáni 3. vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. július 3.

Pünkösd utáni 3. vasárnap.

 

Apostoli olvasmány (Róm 5,1-10)
Felolvasás Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből!
Testvéreim!
Mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Őáltala megnyílt számunkra az út a hit által a kegyelemhez, amelyben kitartunk, és dicsekszünk Isten dicsőségének reménysége alapján. Sőt dicsekszünk még a szorongatásokban is, tudva, hogy a szorongatás türelmet eredményez, a türelem kipróbáltságot, a kipróbáltság reményt, a remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.
Krisztus ugyanis akkor, amikor még erőtlenek voltunk, a meghatározott időben, meghalt a gonoszokért. Pedig az igaz emberért is aligha hal meg valaki; esetleg a jóért képes valaki meghalni. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy abban az időben, amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Azért most, miután az ő vére által megigazultunk, még sokkal inkább megment minket őáltala a haragtól. Ha mi, amikor még ellenségek voltunk, kiengesztelődtünk Istennel Fiának halála által, most, mint kiengesztelődöttek, sokkal inkább üdvösséget nyerünk az ő élete által.
Evangéliumi olvasmány (Mt 6,22-33)
Felolvasás Máté Szent Evangéliumából!

(A test lámpása)

A test lámpása a szem. Ha tehát a szemed ép, egész tested világos lesz, de ha a szemed rossz, az egész tested sötét lesz. Ha pedig a benned lévő világosság sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség!

(A két úr szolgája)

Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.

(A gondviselés.)

Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél? Ugyan ki toldhatja meg termetét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? És a ruha miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek: nem fáradoznak és nem fonnak; mégis, mondom nektek: még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így felöltözteti, mennyivel inkább titeket, kishitűek? Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok: ‘Mit együnk?’, vagy: ‘Mit igyunk?’, vagy: ‘Mibe öltözködjünk?’ Mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
(Elmélkedés pár szóban)
Szeretett Testvéreim!
A mi Urunk Jézus Krisztus, jó Mesterünk, amikor valamilyen nagyobb igazságot nehéz lenne megértenünk, egy hétköznapi, könnyen érthető példa segítségével vezet rá a nagyobb igazság megértésére.
Idézzük csak fel a múlt vasárnapi újszövetségi olvasmányt Máté evangéliumából, amikor a halászokat, a két testvérpárt, Péter és Andrást, Jánost és Jakabot, másodszor, most már végleg elhívta Urunk az apostoli szolgálatra. Mit ígért nekik?  „Emberek halászai” lesztek! Mennyivel fontosabb emberek halászainak lenni, mint a Genezáreti tóban halászni, bár ez tisztes és áldott mesterség! Nemcsak akkor, most is, amikor a kereszténység, ahogyan hajdanán, továbbra is a legüldözöttebb vallás a világon, amelyet szellemileg, de fizikailag is támadnak! Úgy, hogy tömegtájékoztatási eszközök, világhálós felületek igen nagy része mindenkivel és minden vallással szemben toleranciát hirdet, csak éppen a keresztényekkel szemben nincs semmilyen tolerancia! Mindenki érzékenysége fontos, csak a keresztények érzékenységére nem kell tekintettel lenni.
Ám térjünk  vissza a mai evangéliumi olvsmányhoz. A Miatyánk magyarázata után Urunk ezt tanítja:
Ha a vagyon gyűjtése a földön fontos az ember számára, hiszen lakásra, ruhára, élelemre, autóra  szüksége van az embernek – pedig változó, elfogyó, nem örök dolgokról van szó – mennyivel fontosabb a vagyon gyűjtése a mennyben, Istennél, igaz és jó cselekedetek révén, ahol örök helyen vannak és gyarapodnak.
Ha szemünk, látásunk épsége fontos, hogy munkánkat végezni tudjuk, mennyivel fontosabb a lélek szemének épsége! Aki nem vigyáz erre, aki nem Istenre tekint, nem az ő örök igéire építi életét, hajtja végre cselekedeteit, nem neki akar elsősorban tetszeni, annak önző döntésekkel, kudarcokkal, bajokkal telhet meg az élete.
Ha egy evilági vezetőt tisztelünk, szeretünk, engedelmeskedünk neki, akkor is, ha olykor keményen, olykor nem egészen igazságosan bánik velünk, mennyivel fontosabb mennyei Urunkat és Megváltónkat tisztelnünk, szeretnünk,  neki engedelmeskednünk, hozzá ragaszkodnunk.
Vegyünk példát a mostani sportolókról, akik a vizes világbajnokságon szerepelnek. Nem a bírák szava a legfontosabb számukra, akik vagy győzelmüket, sikerüket, vagy vereségüket hirdetik ki? 
Nekünk is elsősorban mennyi Bíránk arcát és szavát kell keresnünk mindenkor és  mindenben.
Ha pedig az aggodalmat, vagy mondjuk így, a természetes gondot a mindennapi létért, megélhetésért elfogadott, emberi dolognak tartjuk, mennyivel inkább kell törekednünk arra, értelmes lélekkel megáldott teremtményeknek, hogy Isten országát keressük imádságban, közösségi istentiszteletben, és Isten igazsága és igazságossága szerint fussuk végig földi pályafutásunkat!
Áldott vasárnapot kívánok minden kedves testvéremnek!

I. T. 2022. július 3. 

Tropárionok
Feltámadási tropárion, 2. hang
Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan Élet, megölted a poklot az Istenség villámával; midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életet adó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked!
Szent György tropárionja, 4. hang
Mint a foglyoknak szabadítója, és szegényeknek oltalmazója, betegeknek orvosa, királyoknak pártfogója, győzedelmes György nagyvértanú, járj közre Krisztus Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Vértanúnők ünnepein (Szent Eufémia nagyvértanú), tropárion, 4. hang
A Te bárányod, ó, Jézus, így kiált fennhangon Hozzád: Szeretlek Téged Jegyesem, és Téged keresve küzdök, Veled együtt keresztre feszíttetem, és eltemettetem a Te keresztségeddel; és szenvedek Teéretted, hogy Veled uralkodjak majd, és meghalok Teéretted, hogy Tebenned éljek; szeplőtelen áldozatként fogadd el az Éretted feláldozottat. Annak közbenjárásai által, mint irgalmas, üdvözítsd a mi lelkünket.
Theotokion, 2. hang
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Keresztények csalhatatlan oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos közvetítője, ne vesd meg a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban, és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra