2022. április 24. – HÚSVÉT ÉJJELI FELTÁMADÁS ÉS SZENT LITURGIA SZERKESZTETT VÁLTOZATA SZEGEDRŐL

2022. április 24. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.

Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.

A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; az esti vecsernyén: Jn 20,19-25.

(A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

+

Körmeneti ének, 6. hang
A Te feltámadásodat, Krisztus Üdvözítő, angyalok dicsérik a mennyekben; méltass minket is a földön, hogy tiszta szívvel dicsőítsünk Téged.
Tropárion, 5. hang
Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván.
Kánon, 1. hang
Irmoszok
 1. Feltámadás napja van, örvendezzünk, népek! Húsvét van, az Úrnak Húsvétja! Mert a halálból az életbe és a földről az égbe vezetett át Krisztus Isten minket, kik győzedelmi éneket énekelünk.
  3. Jertek, új italt igyunk, ne a terméketlen kőből elővarázsoltat, hanem az enyészhetetlenség Forrását, amely Krisztus sírjából fakad, akiben megerősíttetünk!
 1. Az isteni vártán az Istent hirdető Habakum álljon velünk, és mutassa meg a fényt hozó angyalt, aki lángolóan hirdeti: A mai nap üdvösséget hoz a világnak, mert feltámadt Krisztus mint Mindenható.
 2. Kora hajnalban hajnalodjunk és illóolaj helyett dicsérőéneket ajánljunk fel az Úrnak, és lássuk meg Krisztust, az igazságosság Napját, ki életet fakaszt mindeneknek.
 3. Leszállottál a földnek legalsóbb részébe, ó, Krisztus, és összezúztad az örökös korlátokat, amelyek elzárták az ott szenvedőket, s harmadnapra, mint Jónás a cetből, feltámadtál a sírból.
Ikosz
Keresve a napvilág előtt való Napvilágot, aki egykor a sírban nyugodott, hajnal felé jöttek, mintegy nappal, a kenetvivő asszonyok, és így kiáltottak egymáshoz: Jertek, kedveseim, kenjük meg illóolajjal az életet adó s eltemetett Testet, amely feltámasztja az elbukott Ádámot, és sírban fekszik! Menjünk, siessünk, miként ama bölcsek; hódoljunk és vigyük ajándékként a keneteket annak, aki most nem pólyákba, hanem gyolcsba van csavarva; és sírjunk, és így kiáltsunk: Kelj fel ó, Uralkodó, ki az elesetteknek megadod a feltámadást!
Látván Krisztus feltámadását, hódoljunk szent Urunk, Jézus előtt, aki egyedül bűn nélkül való. Kereszted előtt hódolunk, Krisztus, és a Te szent feltámadásodat magasztaljuk és dicsőítjük, mert Te vagy a mi Istenünk, és Rajtad kívül mást nem ismerünk, a Te nevedet szólít­juk. Jertek mind, hívők, hódoljunk Krisztus szent feltámadásának, mert íme, a kereszt által öröm szállt az egész világra. Mindenkor áldva az Urat, magasztaljuk az ő feltámadását, mert eltűrve érettünk a keresztet, halállal megtörte a halált.
 1. Ki az ifjakat a tüzes kemencéből kiszabadította, Emberré lett, s mint halandó szenved, és szenvedés által a halandót az enyészhetetlenség ékességébe öltözteti, atyáinknak egyedül áldott és fölöttébb dicsőséges Istene.

 2. Ez a kiválasztott és szent nap, a hétnek első napja, a királynő és úrnő, az ünnepek ünnepe és ünnepélyek ünnepélye, melyben áldjuk Krisztust mindörökké.
  Kórus ének

 3. Tündökölj, tündökölj, új Jeruzsálem, mert az Úr dicsősége felvirradt fölötted! Vigadj most és örvendezz, Sion, Te pedig, Istennek tiszta Szülője, gyönyörködj Szülötted feltámadásában!
Apostoli olvasmány (ApCsel 1,1-8)
Felolvasás Apostolok Cselekedeteiből!
Az első könyvben, Teofil, szóltam mindarról, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva addig a napig, amelyen felvétetett, miután a Szentlélek által parancsot adott apostolainak, akiket kivá-
lasztott. Kínszenvedése után élve megmutatta magát nekik, számos csalhatatlan jellel bizonyította be számukra, hogy él, és negyven napon át megjelenve Isten országáról beszélt nekik.
Amikor együtt étkezett velük, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére: »Azt hallottátok tőlem, hogy János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.«
Erre az egybegyűltek megkérdezték tőle: »Uram, talán most állítod helyre Izrael országát?« Ő azonban azt mondta nekik: »Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időket és a korszakokat, amelyeket az Atya saját tetszése szerint határozott meg. A rátok lejövő Szentlélek azonban erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig.«
Evangéliumi olvasmány (Jn 1,1-17)
Felolvasás János Szent Evangéliumából!
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl.
Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.
Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek.
Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tesz róla, és hirdeti: »Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.«
Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg.
Márk metropolita húsvéti tanítása

Krisztus feltámadt! 

Kedves Testvéreim!

Ezekben a napokban az „ünnepek ünnepét”, Krisztus Feltámadását ünnepeljük!

Az emberiség egész történelmének során a legnagyobb gondot a földi lét véges voltának a kérdése jelentette és jelenti mindmáig. A halállal szemben mindnyájan egyenlők vagyunk: rosszak és jók, gazdagok és szegények, műveltek és műveletlenek, hírnevesek és ismeretlenek… Mindnyájan, egyházi kifejezéssel élve, „a halál árnyékában” élünk. És ez nem pusztán fenyegetés, hanem kikerülhetetlen valóság.

Ám az Egyház azt tanítja, hogy az ember halhatatlannak lett teremtve. Az első ember, Ádám bűnbeesése, az Isten által adott törvény megszegése által azonban a bűn belépett világunkba. A bűn következményeként pedig megjelent a halál. Minden, ami földi, romlásnak lett alávetve, a Paradicsom kapui pedig bezárultak a megromlott emberi természet előtt.

Az Új Ádám ― Krisztus lett. Azaz, Új Ember, aki a mi emberi testünket vette fel, a mi emberi természetünkkel.

Szenvedéseivel és kereszthalálával megváltotta az egész emberi nem bűneit. Halottaiból való feltámadásával pedig legyőzte a halált. Azaz, kiragadta a halál karmaiból egykor neki átadott természetünket. Legyőzte a „természet e törvényét” és feltámadt, új, átváltozott Testben, ezért az Egyház „Elsőszülöttnek” vallja őt a halottak közül.

Krisztus kereszthalálának és Feltámadásának az egész világra kiható jelentősége van! Az Egyház azt tanítja, hogy földi történelmünk végén minden ember, Krisztushoz hasonló módon feltámad. Ezért a Húsvét ünnepe az emberi lét legfőbb, félelmetes és kikerülhetetlen ellensége, a halál fölött aratott győzelme. Az egész világ megváltásának története és az örök élet ígérete az egész emberiség számára!

Kedves Testvéreim!

Adjon Nektek legirgalmasabb Urunk Jézus Krisztus igazi, őszinte és megingathatatlan hitet, amely megvilágítja utunkat, és méltóvá tesz bennünket arra a nagy örökségre, amelyet a világ Megváltója készített számunkra!

Valóban Feltámadt Krisztus!

2022. április 24-én, Húsvét ünnepén

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη!
Christus resurrexit! Resurrexit vere!

+

Minden kedves hívőnknek, testvérünknek, honlapunk látogatóinak szeretettel kívánunk áldott Húsvéti ünnepeket!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra