2022. március 27. Nagyböjt 3. vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. március 27. 

Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Thesszalonikai Szent Matróné (3. sz.).

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1

+

 

 

 

Apostoli olvasmány (Zsid 4,14-5,6)
Felolvasás Pál apostolnak a Zsidókhoz írt leveléből!
Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitvallás mellett. 15Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, bűn nélkül. 16Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre. Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és az emberekért rendelnek az Istennel kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2Részvéttel tud lenni a tudatlanok és tévelygők iránt, mert ő maga is körül van véve gyöngeséggel, 3s így, miként a népért, úgy önmagáért is áldozatot kell bemutatnia a bűnökért. Erre a tisztségre senki sem választja önmagát, hanem akit Isten hív, mint Áront. Így Krisztus sem önmaga dicsőítette meg magát, hogy főpappá legyen, hanem az, aki azt mondta neki:
»Fiam vagy te, ma nemzettelek téged«.
És ahogy más helyen is mondja:
»Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint«.
Evangéliumi olvasmány (Mk 8,34-9,1)
Felolvasás Márk Szent Evangéliumából!

(Jézus követése; az önmegtagadás)

Azután magához hívta a tömeget a tanítványaival együtt, és azt mondta nekik: »Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a házasságtörő és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.« Ezután így folytatta: »Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.«
 
Pár szó elmélkedés 
Szeretetett Testvéreim!
Amikor az Úr Jézus a nép hite felől kérdezi az apostolokat, „Kinek tartanak engem az emberek?”, többen is válaszolnak az apostolok közül az Úr kérdésére: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy egynek tartja a próféták közül. De amikor az apostolok hitét kérdezi, csak Péter válaszol a többiek nevében: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!” Megvallja az apostolok egy, közös, osztatlan hitét az Úrban.
Másként tekint a világ a Názáreti Jézusra és másként az Egyház. Csak az apostoli Egyház tudja, ki is valójában a Názáreti Jézus! A testté lett Ige, a Messiás, az élő Isten Fia.
A Teremtő Istenben sok ember hisz, sokan vannak, akik imádkoznak is hozzá. Ámbár mindig akadtak a múltban és akadnak ma is, akik tagadják Isten létét.
Jézus Krisztusban, Isten Fiában, a testté lett Igében, Megváltónkban azonban csak a keresztények hisznek. Ezért az ellentmondás, az ellenszenv, olykor gúny, akárcsak a múltban, ma is neki szól, és mindazoknak, akik hisznek benne, akik Krisztus keresztjét magukra vették, és a nyakukban is viselik. A kereszténység volt és maradt a legüldözöttebb vallás a világon. Azért, mert a Szentlélek, amikor Pünkösdkor eljött a jeruzsálemi „felső terembe” heves szélvész kíséretében és tüzes nyelvek alakjában, a keresztény egyház apostolaira és követőire ereszkedett le. Így született meg Krisztus Egyháza.
A valódi, örök igazság váltja ki a leghevesebb ellenkezést az emberek között. De a valódi, örök igazság fogta meg és fogja meg ma is a legtöbb embert is. A mi Urunk ezt előre megmondta: „Ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” (Mt 24,35). Azután ezt is mondta: „Én pedig, amikor felemelnek a földről, magamhoz vonzok minden embert” (Jn 12,32).
Nekünk, keresztényeknek kötelességünk, hogy őrizzük az igaz, krisztusi hit lángját mind derűs időben, mind viharban és szélben! És ne csak őrizzük a hitet, hanem hitünk szerint is éljünk. Mert az igazi filozófia: keresztünk fölvétele és Krisztus követése, Élet Krisztusban.
A keresztény hit három dologgal hódította meg az egykori Római Birodalom népeit. Majd ezt követően további korok számos és különféle népeit.
Azzal az igazsággal, amit hirdetett: Isten úgy szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda a kereszten a világ bűnéért, aki legyőzte a halált, harmadnapra feltámadt, többször  megjelent a korábban kétkedő apostoloknak, és megváltást ígért és ígér a haláltól mindazoknak, akik nem akarnak elveszni, hanem életet akarnak nyerni;
Azzal, hogy mindig voltak Krisztusnak követői, akik minden körülmények között megvallották, életüktől is örömmel megváltak, nem voltak hajlandók őt megtagadni.
Azzal, hogy a keresztényekben nem volt gyűlölet ellenfeleikkel és kínzóikkal szemben, mert tudták, szenved a lelkük, vihar dúl a lelkükben, ezért együtt éreztek velük, imádkoztak értük.
Számos történetet olvashatunk a Szentek Életében arról, hogyan tértek meg egykori kínzók, hóhérok, akik tanúi lettek a keresztények hősies küzdelmeinek, csodáinak. A keresztény vértanúk az Úr példáját követték, aki imádkozott a kereszten azokért, akik felfeszítették: „Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”
Ezen a vasárnapon – amikor a Szent Kereszt a templom közepére van kihelyezve, és egész héten ott is marad, az Egyház arra hív bennünket, hogy őrizzük meg igaz keresztény hitünket, valljuk meg Megváltónkat, ha kell igaz szóval és hitvallással, de még inkább keresztény tetteinkkel, szeressük hitben testvéreinket, de ellenfeleinkért is imádkozzunk, és bocsássunk meg mindent Krisztus Urunk keresztjéért és harmadnapi feltámadásáért.

I. T. 2022. március 27.

Tropárionok
Feltámadási tropárion, 7. hang
 
Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadva a világnak a nagy irgalmat!
Tropárion 1. hang
Üdvözítsd, Uram, a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet, aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek a barbárok fölött, és kereszted által védelmezed a Te népességedet.
Tropárion, egyházi görög nyelven

Tropárion 1. hang, egyházi szlávul (kórusének)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Kondákion 7. hang
Immár a lángpallos nem őrzi az Édennek kapuját, mert csodálatosan eloltotta őt a kereszt fája; a halál ostora, a pokol uralma legyőzetett, mert megjelentél, ó, Üdvözítőm, így kiáltva az alvilágban lakókhoz: Jertek vissza újra a Paradicsomba!
Magasztalás Kereszthódolásra
Magasztalunk Téged, életetadó Krisztus, és tiszteljük szent keresztedet, mellyel megszabadítottál minket az ellenség rabságától!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra