2022. március 20. Nagyböjt 2. vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. március 20.

Nagyböjt második vasárnapja. 

Palamasz Szent Gergely thesszalonikai érsek emléke (1359).

A Húsz Szent Vértanú a palesztinai Szent Száva monostorból (796).

Zsid 1,10-2,3; Mk 2,1-12; a szent főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.

+

Szent György nagyvértanú imája,
melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, hogy elmondhassa
Uram és Istenem, Te vagy, akihez születésemtől fogva tartozom, és akibe minden reményemet vetettem; Te vagy, aki bátorságot adtál és felkészítettél e küzdelemre; Te, aki édes reményem vagy, ígéret, akiben nem csalatkozom, a szent lelkek állhatatos szerelme; Te, aki figyelmesen vizsgálod szívünk szándékait, és teljesíted kívánságainkat, mielőtt kérésünkkel Hozzád fordulnánk; kérlek, segíts, hogy e küzdelem, melyet neved megvallásáért vállaltam, sikeres véget érjen, és fogadd magadhoz lelkemet; és ha sértetlenül megóvod a gonosz lelkektől, számláld azok közé, akik kezdettől fogva örvendeznek Benned. Bocsásd meg, Uralkodóm, e népnek mindazt, amit ellenem tudatlanságból  elkövetett, és méltasd őket arra, hogy valóban megismerjenek Téged, 
mert áldott vagy mindörökkön örökké. Ámin.
Apostoli olvasmány (Zsid 1,10-2,3; a főpapnak: Zsid 7,26-8,2)
Felolvasás Pál apostolnak a Zsidókhoz írt eveléből!
»Kezdetben te, Uram, megvetetted a föld alapját,
és az egek a te kezed művei.
Elmúlnak ezek, de te megmaradsz;
és mint a ruha, mind elavulnak,
összegöngyölöd őket, mint egy köntöst,
és elváltoznak, mint a ruha;
te azonban ugyanaz vagy,
és éveid el nem fogynak«
.
Angyalai közül melyiknek mondta valaha is:
»Jobbom felől foglalj helyet,
míg lábad zsámolyává teszem ellenségeidet«
?
Ők ugye mindnyájan szolgáló lelkek, s azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatása, hogy örököljék az üdvösséget? Ezért még inkább figyelnünk kell mindarra, amit hallottunk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha már az angyalok által hirdetett ige is olyan hatalmas volt, hogy minden bűn és engedetlenség elnyerte igazságos, megérdemelt büntetését, hogyan fogunk megmenekülni mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Ezt, miután kezdetét vette az Úr tanításával, azok, akik hallották, megerősítették számunkra.

***

Illő volt ugyanis, hogy ilyen főpapunk legyen: szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és fölségesebb az egeknél; akinek nincs arra szüksége, hogy mint a papok, minden nap először a saját vétkeikért mutasson be áldozatot, azután a nép vétkeiért, mert ő ezt egyszer s mindenkorra megtette, amikor önmagát feláldozta. A törvény ugyanis gyarló embereket rendelt papokká; az eskü szava pedig, amely a törvény után jött, az örökké tökéletes Fiút. Mindabból azonban, amit mondunk, ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a Fölség trónjának jobbján ül az egekben, mint a szentély szolgája és az igaz sátoré, amelyet nem ember, hanem az Úr épített.
Evangéliumi olvasmány (Mk 2,1-12; a főpapnak: Jn 10,9-16)
Felolvasás Márk Szent Evangéliumából!

(A béna meggyógyítása)

Néhány nap múlva újra bement Kafarnaumba, és elterjedt a híre, hogy a házban van. Sokan összegyűltek, úgyhogy már az ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik az igét. Közben odajöttek hozzá néhányan, akik egy bénát hoztak, négyen cipelték. Mivel nem tudták eléje vinni a tömeg miatt, kibontották a ház tetejét, ahol ő volt, és átlyukasztva azt, lebocsátották az ágyat, amelyen a béna feküdt. A hitüket látva Jézus így szólt a bénához: »Fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.«
Ültek ott néhányan az írástudók közül is. Ezek azt gondolták magukban: »Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnöket más, mint egyedül az Isten?« Jézus rögtön észrevette lelkében, hogy így gondolkodnak magukban, ezért azt mondta nekik: »Miért gondoljátok ezeket szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani a bénának: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj föl, vedd ágyadat és járj’? Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani – ekkor a bénához fordult: – Mondom neked, kelj föl, vedd ágyadat és menj haza!« Az pedig mindjárt fel is kelt, fogta az ágyát, és elment mindenki szeme láttára, úgyhogy mindnyájan csodálkoztak, és dicsőítették az Istent. Ezt mondták: »Ilyet még nem láttunk soha.«
Felolvasás János Szent Evangéliumából!

(Hasonlatok a pásztorról és a juhokról)

Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.

(Jézus a jó Pásztor)

Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut – a farkas pedig elragadja és szétszéleszti azokat –, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát; és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy akol lesz, és egy pásztor.
Pár szó elmélkedés 
Feltámadási tropárion, 6. hang
 
Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak, és ott állott Mária a sírban keresve szeplőtelen testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle, találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked!
Szent György tropárionja, 4. hang
Mint a foglyoknak szabadítója, és szegényeknek oltalmazója, betegeknek orvosa, királyoknak pártfogója, győzedelmes György nagyvértanú, járj közre Krisztus Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket!
A szent tropárionja 8. hang
Igaz hitnek fényforrása, Egyházunknak támasza és tanítója, szerzetesek ékessége, hittudósok győzhetetlen védelmezője, csodatevő Szent Gergely, Thesszalonikának büszkesége, kegyelemnek hirdetője, esedezz mindenkor a mi lelkünk üdvözüléséért!

 

Szent György kondákionja, 4. hang
Kit az Isten művelt meg, az istenfélelem legtisztesebb művelőjének bizonyultál, kévébe szedve magadnak az erényeket, mert könnyek között vetettél, most örvendezéssel aratsz, véred árán harcolva, megnyerted a Krisztust, és közbenjárásaiddal, ó, szent, mindeneknek megszerzed a vétkek bocsánatát!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
A szent kondákionja, 8. hang
A bölcseség szent és isteni eszközét, az isteni tudománynak ékes harsonáját, egyetértőn magasztalunk Téged, istenes szavú Szent Gergely. Mint értelem, mely az első Értelemnek színe előtt állasz, vezesd Hozzá a mi értelmünket atyánk, hogy így kiálthassunk Hozzád: örvendezz, ó, kegyelemnek hirdetője!
Most és mindenkor és mindörökkön örökké.
A Triódion kondákionja, 4. hang
Eljött most a cselekvés ideje, ajtónk előtt az ítélet; keljünk fel tehát böjtölve, ajánljuk fel bűnbánati könnyeinket és jótéteményeinket, így kiáltva; Több a vétkünk, mint a tenger fövenye; mégis nézd el mindnyájunknak, mindeneknek Alkotója, hogy elnyerjük az öröklét koszorúját!
Főpapok magasztalása (Palamasz Szent Gergelynek)
Magasztalunk Téged, Szent Gergely atyánk, és tiszteljük szent emlékedet, mert Te közbenjársz érettünk a mi Krisztus Istenünknél.
Vértanúk magasztalása (A Húsz Szent Vértanúnak)
Nagyböjti, bűnbánati énekek
Babilon folyóinál…
A bűnbánat kapuját…
Üdvösségem útjára…

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra