Szeged, 2021. november 21., Szűz Mária Bevezetése a templomba – olvasmányok, elmélkedés, énekek

Szűz Mária Bevezetése a templomba. Pünkösd utáni 22. vasárnap.

Olvasmányok: Ef 5,8-19; Lk 12,16-21 (a 26. vasárnap szerint);

Szűz Mária ünnepének: Zsid 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

+

 

Apostoli olvasmány (Ef 5,8-19)
Felolvasás Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből!
Testvéreim!
Valamikor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei – a világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazságosság és igazság –, keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. Mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani is szégyen. Mindenre azonban, ami elmarasztalásban részesül, világosság derül, s minden, ami napvilágra jut, világossággá válik. Innen a mondás: »Kelj fel alvó, támadj fel a halottak közül, és Krisztus rád ragyog!« Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, ne mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Jól használjátok fel az időt, mert rossz napokat élünk! Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata! Ne részegedjetek le bortól, mert abból erkölcstelenség fakad, inkább teljetek el Lélekkel! Magatok közt zsoltárokat, szent dalokat és lelki énekeket zengjetek, énekeljetek és zengedezzetek szívetekben az Úrnak!
Evangéliumi olvasmány (Lukács 12,16-21 )
Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából!
Abban az időben az Úr
példabeszédet is mondott nekik: »Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Akkor így gondolkozott magában: „Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet.” Majd azt mondta: „Ezt fogom tenni: Lebontom magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és vagyonomat. Azután azt mondom lelkemnek: Én lelkem! Van sok javad, sok esztendőre eltéve; nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet!” Isten azonban így szólt hozzá: „Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?” Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag.«
Szűz Mária ünnepének (Zsid 9,1-7)
Testvéreim!
Voltak ugyan az előzőnek is istentiszteleti törvényei és evilági szentélye, hiszen felállították a sátrat, az elsőt, amelyben lámpás, asztal és kitett kenyerek voltak; ezt nevezik szentélynek. A második kárpit mögött pedig az a sátor volt, amelyet szentek szentjének neveznek, amelyben az arany tömjénező és a szövetség szekrénye volt, minden oldalán arannyal borítva, ebben pedig a mannát tartalmazó aranyveder, Áron kivirágzott vesszője, és a szövetség táblái. Fölötte a dicsőség kerubjai voltak, amelyek beárnyékozták a fedelet; minderről nem szükséges most egyenként beszélni.
Miután ezeket így elrendezték, az első sátorba mindig beléphettek az istentiszteletet végző papok; a másodikba azonban csak évenként egyszer, egyedül a főpap, és soha nem a vér nélkül, amelyet bemutat önmaga és a nép tévedéseiért. 
(Lukács 10,38-42; 11,27-28)
Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából!

(Mária és Márta)

Abban az időben,
amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

(Jézus anyjának dicsérete)

Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá: „Boldog az az anyaméh, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak!” Erre ő így felelt: „De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.”
Pár szó elmélkedés 
Tropárionok
Feltámadási tropárion, 5. hang
Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával!
Szűz Mária Bevezetése a templomba, tropárion, 4. hang
Ma van Isten jóakaratának előképe, és az emberek üdvözülésének előhirdetése: Isten templomában a Szűz tündöklően megmutatkozik, és a Krisztust mindeneknek előre hirdeti. Kiáltsunk hát hozzá mi is hangosan: Örvendezz, az Alkotó gondviselésének beteljesedése!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
 Szűz Mária Bevezetése a templomba, kondákion, 4. hang
Az Üdvözítő legtisztább templomát, a legdrágább palotát, a Szüzet, Isten dicsőségének szent kincsét ma vezetik be az Úrnak templomába, vele együtt jár az Isteni Lélek kegyelme, Isten angyalai magasztalják őt, mert ő a mennyei sátor.
Magasztalás
Magasztalunk Téged, Szentséges Szűz, Istentől választott Gyermekleány, és tiszteljük az Úr templomába való bemeneteledet!

Minden kedves testvérünknek áldott vasárnapot, áldott ünnepet kívánunk!

 

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra