Szeged, 2021. szeptember 12., vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

Pünkösd utáni 12., Szent Kereszt Felmagasztalása előtti vasárnap

Szent Autonomosz itáliai és Kurnutosz ikoniumi püspök vértanúk.

Szent Julián galáciai vértanú és negyven társa (4. sz.).

Szent Doszitheosz tbiliszi metropolita és papjai (1795).

Α Kisboldogasszony ünnepkörének vége.

Olvasmányok: Gal 6,11-18; Jn 3,13-17. 

Apostoli olvasmány (Gal 6,11-18)
Felolvasás Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből!
Testvéreim!
Nézzétek csak, milyen nagy betűkkel írok nektek saját kezemmel! Akik test szerint akarnak tetszeni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne szenvedjenek üldözést. Mert maguk a körülmetéltek sem tartják meg a törvényt; csak azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy testetekkel dicsekedjenek. Tőlem azonban távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van feszítve számomra, és én a világnak. Mert sem a körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtmény. És mindazokra, akik ezt a szabályt követik, békesség és irgalom, és Istennek Izraeljére!
Ezután senki se okozzon nekem kellemetlenséget, mert Jézus jegyeit viselem testemen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Ámen.
Evangéliumi olvasmány (Jn 3,13-17)

(Beszélgetés Nikodémussal)

“Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.”

(Jézus küldetésének célja)

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.
(Elmélkedés pár szóban)
Tropárionok
Feltámadási tropárion, 3. hang
Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat.
Kisboldogasszony tropárionja, 4. hang
A Te születésed, Istennek Szülője, örömet hirdetett az egész földkerekségnek; mert Belőled kelt fel az Igazság Napja, a mi Krisztus Istenünk, aki feloldván az átkot, áldást adott, és elpusztítván a halált, örök életet ajándékozott nekünk.
Szent György tropárionja, 4. hang
Mint a foglyoknak szabadítója, és szegényeknek oltalmazója, betegeknek orvosa, királyoknak pártfogója, győzedelmes György nagyvértanú, járj közre Krisztus Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Kisboldogasszony kondákionja 4. hang
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Joakim és Anna a gyermektelenség szégyenétől, Ádám és Éva pedig a halál pusztításától szabadultak meg a Te szent születéseddel, ó, Tisztaságos. Ezt ünnepli a Te néped is, megmenekülvén vétkeinek büntetésétől, így kiáltva Hozzád: a meddő asszony Istennek Szülőjét hozza a világra, és a mi életünk Táplálóját!
Magasztalás (a Szent Keresztnek)
Magasztalunk Téged, életetadó Krisztus, és tiszteljük a Te szent keresztedet, mellyel megszabadítottál minket az ellenség rabságától!
Magasztalás a vértanúknak (Szent Autonomosz, Kurnutosz, Doszitheosz püspök vértanúk, Szent Julián vértanú és társaik)
Magasztalunk Titeket, szent vértanúk, és tiszteljük drága szenvedéseiteket, amelyeket a Krisztusért kiállottatok!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra