Szeged, 2021. augusztus 15., vasárnap, Nagyboldogasszony – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

2021. augusztus 15.

Pünkösd utáni 8. vasárnap. Szűz Mária Elhunyta. Nagyboldogasszony.

Olvasmányok: 1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22;

a Nagyboldogasszonynak: Fil 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28. Hetedik hang.

Apostoli olvasmányok (1Kor 1,10-18; Fil 2,5-11)
Felolvasás Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből!
Testvéreim!
Kérlek titeket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan ugyanazt mondjátok, és ne legyen köztetek pártoskodás, hanem legyetek tökéletesen egyek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban. Azt a hírt kaptam ugyanis felőletek, testvéreim, Klóé házanépétől, hogy viszálykodások vannak köztetek. Arról beszélek, hogy közületek mindenki ilyeneket mond: »Én Pálé vagyok«, »Én Apollóé«, »Én Kéfásé«, »Én pedig Krisztusé«. Talán részekre oszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették meg értetek, vagy Pál nevében vagytok megkeresztelve? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt, nehogy valaki azt mondhassa, hogy az én nevemben vagytok megkeresztelve. Még Sztefanász házanépét is megkereszteltem; ezenkívül nem tudom, hogy másvalakit megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, nem szavak bölcsességével, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. Mert a kereszt igéje azoknak, akik elvesznek, oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje. 
Olvasmány Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből (2,5-11):
Testvéreim!
Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt,
aki, bár Isten alakjában létezett,
nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak,
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell,
hanem kiüresítette önmagát,
szolgai alakot vett fel,
és hasonló lett az emberekhez,
külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember.
Megalázta magát, engedelmes lett a halálig,
mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt,
és olyan nevet adott neki,
amely minden más név fölött van,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd
az égben, a földön és az alvilágban,
és minden nyelv vallja,
hogy »Jézus Krisztus az Úr!«
az Atyaisten dicsőségére.
Evangéliumi olvasmányok (Mt 14,14-22; Lk 10,38-42; 11,27-28)
Felolvasás Máté Szent Evangéliumából!

 (Az első kenyérszaporítás)

(Abban  az időben),
mikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, odamentek hozzá a tanítványok és azt mondták neki: »Sivár ez a hely és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy a falvakba menjenek és ennivalót vegyenek maguknak.« Jézus azonban azt mondta nekik: »Nincs rá szükség, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni.« Azok ezt felelték neki: »Csak öt kenyerünk van és két halunk« Azt mondta nekik: »Hozzátok ide azokat.« Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek és jóllaktak. Végül fölszedték a megmaradt darabokat, tizenkét tele kosárral. Mintegy ötezer férfi volt, aki evett, az asszonyokat és gyerekeket nem számítva.

(Jézus a vízen jár)

 Ezután nyomban szólt a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, amíg ő elbocsátja a tömeget.
Evangéliumi olvasmány Lukács Szent Evangéliumából (10,38-42; 11,27-28):

(Mária és Márta)

Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”
Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá: „Boldog az az anyaméh, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak!” Erre ő így felelt: „De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.”
(Elmélkedés pár szóban) 

I. T.

2021. augusztus 15.


Tropárionok
Feltámadási tropárion, 7. hang
Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadva a világnak a nagy irgalmat.
Nagyboldogasszony tropárionja, 1. hang
Szülésben a szüzességet megőrizted, elhunytodban a világot el nem hagytad, Istennek Szülője. Az Élethez költöztél át, mert Anyja vagy az Életnek, és közbenjárásaiddal megmented a haláltól a mi lelkünket.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Nagyboldogasszony kondákionja, 2. hang
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
A közbenjárásban meg nem pihenő Istenszülőt, és az oltalomnak szilárd reménységét, a sírbolt és a halál le nem győzhette, mert mint az életnek Anyját, az Élethez költöztette az örökszűz méhnek Magzatja.
Nagyboldogasszony magasztalása
Magasztalunk Téged, Krisztus Istenünknek feddhetetlen Anyja, és dicsérjük dicsőséges elhunytodat.

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra