DICSÉRŐÉNEK (AKATHISZTOSZ) ISTENNEK SZENTSÉGES SZÜLŐJÉHEZ

(2021. április 16-án, 17 órakor, otthoni imádkozásra)
Ha a hívők maguk olvassák a kánont, az ún. „hét leborulással” kezdik és fejezik be:
Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. (Leborulás)
Istenem, tisztíts meg és irgalmazz nekem. (Leborulás)
Uram, Te teremtettél engem, irgalmazz nekem. (Leborulás)
Uram, igen sokat vétkeztem, bocsáss meg nekem. (Leborulás)
Nagyasszonyunk, Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts engem, bűnöst. (Leborulás)
Szent Őrangyalom, oltalmazz meg minden gonoszságtól. (Leborulás)
Szent (akinek a nevét viseled) … próféta, apostol, főpap, vértanú, vértanúnő, szentéletű, hitvalló), esedezz Istenhez érettem. (Leborulás)
Majd a következő imákat olvassuk:
Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nekünk.
Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.
Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke,
aki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz,
minden javak kincsestára és az élet adományozója,
jöjj, és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennyfolttól,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk.
Urunk, könyörülj a mi bűneinken.
Uralkodónk, bocsásd meg tör­vényszegéseinket.
Szent, keresd fel, és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért.
Uram irgalmazz. Uram irgalmazz. Uram irgalmazz.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved; jöjjön el a Te Országod; legyen meg a Te akaratod, miképpen  a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Uram irgalmazz. (Tizenkétszer)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le a mi Királyunk és Istenünk előtt!
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt!
Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt!
50. zsoltár
Hitvallás
 Ezután következik a dicsérőének:
 1. kondákion
Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól hál’adással jegyzik fel győzelmi ünneped a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. ikosz
Az elöljáró Angyal elküldetett a mennyből, örömhírt mondani Isten Szülőjének; és a Te megtestesülésed titkát szemlélve, Uram, elámult, és testnélküli hangon így kiáltott hozzá:
Örvendezz, mert általad felcsillan az öröm,     
Örvendezz, mert általad kialszik az átok.            
Örvendezz, bukott Ádámnak visszahívása,      
Örvendezz, Éva könnyeinek a váltsága.    
Örvendezz, emberi elmének elérhetetlen magasság,  
Örvendezz, angyali szemeknek is beláthatatlan mélység.        
Örvendezz, mert királyi trónusa vagy a Királynak,               
Örvendezz, hordozója mindenek Megtartójának.           
Örvendezz, Napkeltét jelző égitest,                                   
Örvendezz, ki által Isten testté lesz.                            
Örvendezz, teremtett világot megújító,                    
Örvendezz, kiben gyermekké lesz az Alkotó.                         
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
A Szent Szűz ismerve saját tisztaságát, bátran szólt Gábrielhez: Különös beszéded érthetetlen a lelkemnek, mert hogyan beszélhetsz magtalan foganásról és terhességről, így kiáltva: Alliluja!
 1. ikosz
A megismerhetetlen tudás megfejtését kutatva, a Szűz így fordult a szolgálattévő angyalhoz: Mondd meg nekem, hogyan szülhetne fiút szűzi öl? Az pedig, félelemmel bár, mégis így kiáltott hozzá:
Örvendezz, felfoghatatlan tervnek beavatottja,
Örvendezz, elmondhatatlan dolgok kiválasztottja.
Örvendezz, Krisztus csodáinak kezdete,
Örvendezz, minden dogmájának kútfeje.  
Örvendezz, mennyei létra, melyen Isten száll le,       
Örvendezz, híd, mely földieket emel a mennybe. 
Örvendezz, folyvást áradó angyali szó csodája,
Örvendezz, gyászos démonoknak siralmas csapása.      
Örvendezz, mert kimondhatatlanul szülted a Fényt,                     
Örvendezz, mert senkinek sem fedted fel, hogy miként.
Örvendezz, bölcseknek tudását meghaladó,                       
Örvendezz, hívők értelmét fénybe borító.                    
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
A Magasságos ereje árnyékolta be egykor a férjezetlent, és fogant, és termékeny bensőjét édes termőfölddé tette mindazok számára, akik üdvösséget akarnak aratni, és így énekelnek: Alliluja!
 1. ikosz
Istent befogadó méhe lévén a Szűznek, sietve útra kelt Erzsébethez, annak magzatja pedig, amint megérezte a csókját, megörült, és repesve, szinte énekelve kiáltott Isten Szülőjéhez:
Örvendezz, el nem hervadó sarj vesszeje,                         
Örvendezz, szeplőtelen gyümölcsnek földje.                          
Örvendezz, mert az emberszerető Földmívest növeled,       
Örvendezz, mert életünknek a Fakasztóját fakasztod.   
Örvendezz, szántóföld, mely a könyörület bő termését sarjasztod, 
Örvendezz, asztal, mely az engesztelésnek dús virágát hordozod.              
Örvendezz, mert a mennyei kertet életre kelted,
Örvendezz, mert a lelkeknek kikötőjét építed.     
Örvendezz, közbenjárás kellemes tömjénje,                       
Örvendezz, egész világnak engesztelése.                        
Örvendezz, Istennek halandókhoz való jóakarata,
Örvendezz, halandóknak az Istenhez való bizodalma.   
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
Kételkedő gondolatok vihara kavarta fel a józan értelmű Józsefet, mivel hajadonnak ismert, de titkos frigyet sejtett, ó, Feddhetetlen. Amikor pedig megtudta, hogy a Szentlélektől fogantál, így szólt: Alliluja!
 1. ikosz
Meghallván a pásztorok az angyalok énekét a Krisztus testben való eljöveteléről, és mintegy Pásztorukhoz sietve szeplőtelen Bárányként látták meg azt, akit Mária méhének legelője táplált, és ebbe a dicséretbe kezdtek:
Örvendezz, Bárány és Pásztor Anyja,             
Örvendezz, lelki bárányok akla.                         
Örvendezz, láthatatlan ellenségnek elhárítója,          
Örvendezz, a Paradicsom kapuinak megnyitója.  
Örvendezz, mert az égiek együtt vigadnak a földdel, 
Örvendezz, mert földiek együtt ujjonganak az éggel.
Örvendezz, apostolok soha nem hallgató ajaka,
Örvendezz, szenvedéstűrők győzhetetlen bátorsága.              
Örvendezz, hit rendíthetetlen erőssége,                                      
Örvendezz, kegyelemnek tündöklő bélyege.                          
Örvendezz, mert általad a pokol mezítelenné lett,     
Örvendezz, mert ránk a dicsőség öltözékét teríted.                          
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
Meglátva a bölcsek az Istentől vezérelt csillagot, követték annak ragyogását, és mintegy lámpást maguk előtt tartva, általa keresték a hatalmas Uralkodót, és elérve az Elérhetetlent, öröm töltötte el őket, s így kiáltottak hozzá: Alliluja!
 1. ikosz
A káldeusok fiai a Szűz karján látva azt, aki karjával alkotta az embert, és felismerve benne az Uralkodót, bár szolga képét öltötte magára, ajándékokkal siettek szolgálni neki, s így kiáltottak az áldott Anyához:
Örvendezz, le nem nyugvó Csillagnak Anyja,            
Örvendezz, titokzatos Napnak hajnala.                        
Örvendezz, mert a tévelygésnek kemencéjét kioltod,                   
Örvendezz, mert a Háromság híveit megvilágítod.                           
Örvendezz, mert az embertelen zsarnokot uralmától megfosztod,  
Örvendezz, mert az emberszerető Urat és Krisztust felmutatod.        
Örvendezz, mert megszabadítottál a barbár vallástól,                   
Örvendezz, mert megváltottál a fertőnek műveitől.                          
Örvendezz, mert a tűznek imádását eloltod,                                         
Örvendezz, mert a szenvedély lángját elhamvasztod.             
Örvendezz, hívők mértékletességének nevelője,                                             
Örvendezz, minden nemzedéknek örvendezése.           
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
Istent hordozó hírnökök lettek a bölcsek, visszatérve Babilonba beteljesítették jövendölésedet, és mindeneknek hirdettek Téged, a Krisztust, otthagyták az értetlen Heródest, ki nem tudta énekelni Néked: Alliluja!
 1. ikosz
Felragyogtatva Egyiptomban az igazság fényét, elűzted a hazugság sötétségét, és annak bálványai, Üdvözítő, nem bírva elviselni erődet, ledőltek. Akik pedig megszabadultak tőlük, Isten Szülőjéhez kiáltottak:
Örvendezz, emberek fölemelője,                                      
Örvendezz, démonok romba döntője.                         
Örvendezz, mert eltiportad a csalárd tévelygést,                          
Örvendezz, mert leleplezted a bálvány mételyét.                             
Örvendezz, tenger, aki ellepted a szellemi fáraót,               
Örvendezz, szikla, ki megitattad az életre szomjazót.             
Örvendezz, lángoszlop, ki vezérled a sötétségben járókat,   
Örvendezz, világ oltalma, ki a felhőnél is tágasabb vagy.                  
Örvendezz, eledel, manna utóda,                                     
Örvendezz, szent Édennek szolgálója.                
Örvendezz, az Ígéretnek ama Földje,                                         
Örvendezz, tejjel-mézzel folyó országa.                                          
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
Midőn Simeon elköltözni készült e jelenvaló csalfa világból, kisdedként vett a karjaiba Téged, ámde tökéletes Istenként is felismert; ezért elámult kimondhatatlan bölcsességeden, és így kiáltott fel: Alliluja!
 1. ikosz
Új alkotást mutatott nekünk az Alkotó, kik általa lettünk, midőn megjelent: érintetlen méhből sarjadt, és sértetlennek őrizte meg, amilyen volt, hogy a csodát látva, a Szüzet magasztaljuk, és így kiáltsunk:
Örvendezz, halhatatlanság hajtása,                                            
Örvendezz, mértékletesség virága.                             
Örvendezz, feltámadás felragyogó je­le,                             
Örvendezz, angyali élet látható képe.                                   
Örvendezz, pompás gyümölcsfa, mely táplálja a hívőket,                       
Örvendezz, árnyas lomboknak fája, mely sokakat befed.         
Örvendezz, mert a tévelygők Vezérlőjét hordozod,                                
Örvendezz, mert a foglyok Megváltóját befogadod.                         
Örvendezz, igaz Bírónak engesz­telése,                                        
Örvendezz, sokak vétkének elengedése.   
Örvendezz, ruhátlanok bizodalma és köntöse,
Örvendezz, szeretet, minden vágynak a kioltása.
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
A különös szülést látva, különüljünk el a világtól, s emeljük az égbe elménket, mert a magasságos Isten azért jelent meg a földön mint alázatos ember, hogy a magasba vonzza azokat, kik így kiáltanak hozzá: Alliluja!
 1. ikosz
Mindenestől a földiek között volt, ám semmiképp sem távozott el a magasságból a leírhatatlan Ige, mert isteni leereszkedés történt, de a hely változatlan maradt, és az Istent befogadó Szűztől történt a születés, aki ezt hallotta:
Örvendezz, Befogadhatatlan befogadója,                                    
Örvendezz, tiszteletre méltó titok ajtaja.
Örvendezz, hitetlenek kétes hallomása,          
Örvendezz, hívők csalhatatlan dicsekvése.          
Örvendezz, szentséges hintója a Kerubokon járónak,
Örvendezz, fenséges hajléka a Szeráfokon nyugvónak.    
Örvendezz, mert ellentétes dolgokat eggyé teszel,             
Örvendezz, mert szüzességet szüléssel egyesítesz.                          
Örvendezz, mert általad oldást nyert a vétek,                    
Örvendezz, mert általad újra nyílt az Éden.                                     
Örvendezz, Krisztus országának kulcsa,                    
Örvendezz, örök javaknak reménye.                  
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
Az angyalok seregei elámultak megtestesülésed nagy művén, mert Istent, aki elérhetetlen, közöttünk élő és mindenkinek elérhető embernek látták, ki mindnyájunktól ezt hallja: Alliluja!
 1. ikosz
Az ékes hangú szónokok oly némák előtted, Istennek Szülője, mint a halak, mivel zavarban vannak, s nem képesek megszólalni, hogyan tudtál szülni és szűznek is maradni. Mi pedig a titkot csodálva, híven kiáltunk Hozzád:
Örvendezz, Isten bölcsességének tára,                    
Örvendezz, gondviselés titkos kamrája.              
Örvendezz, ki által a bölcsek balgákká lesznek,
Örvendezz, ki a szó művészét szótlanná teszed.  
Örvendezz, mert a heves vitázók bolondnak bizonyultak,                       
Örvendezz, mert a mesemondók forrásai kiszáradtak.              
Örvendezz, ki az athéni bölcselők szövevényeit széttépted, 
Örvendezz, ki által a halászoknak hálói színültig teltek. 
Örvendezz, mert a tudatlanság mélyéből kiemelsz,                      
Örvendezz, mert sokakban a tudás fényét ébreszted.             
Örvendezz, üdvösségre vágyóknak hajója,                                           
Örvendezz, élet hajósainak révpartja.                                   
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
A mindenek Ékesítője, üdvözíteni akarva a világot, önszántából szállt le a földre, s bár mint Isten a pásztorunk, hozzánk hasonló emberként jelent meg érettünk, és a hasonlót a hasonlóhoz szólítva, mint Isten ezt hallja tőlünk: Alliluja!
 1. ikosz
Várfala vagy a szüzeknek, Istennek Szűz Szülője, és mindazoknak, akik Hozzád folyamodnak, mert Téged a menny és a föld Teremtője készített fel, ó, Tisztaságos, aki a Te méhedben lakozott, és mindeneket megtanított így fordulni Hozzád:
Örvendezz, szüzesség oszlopa,                      
Örvendezz, üdvösség kapuja.                  
Örvendezz, értelmi megújhodásunk kezdete,            
Örvendezz, isteni jóságnak közvetítője.             
Örvendezz, mert általad újjászületnek a szégyenben fogantak,               
Örvendezz, mert általad észre térnek az eszüktől megfosztottak.                
Örvendezz, mert értelmünk megrontóját legyőzted,                     
Örvendezz, mert a tisztaság Magvetőjét szülted.          
Örvendezz, magnélküli menyegző csarnoka,                      
Örvendezz, mert hívőket eljegyzel az Úrral.                           
Örvendezz, szüzeknek jóságos dajkája,                    
Örvendezz, szentek lelkének frigyszerzője.
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
Minden dicséret elhalványul könyörületed nagysága mellett, mert ha annyi éneket ajánlanánk is fel Néked, Szent Királyunk, ahány szem van a homokban, akkor sem cselekednénk semmi méltót ahhoz, amiben bennünket részesítettél, kik így kiáltunk Hozzád: Alliluja!
 1. ikosz
Fényt befogadó lámpásnak látjuk a Szent Szüzet, a sötétben járók világosságának, mivel az anyagtalan Világosságot meggyújtva, isteni ismeretre vezet mindeneket, hajnallal ragyogja be az értelmet, és ezzel a kiáltással nyer tőlünk tiszteletet:
Örvendezz, értelmi Napnak sugara,                
Örvendezz, le nem nyugvó Fénynek pírja.                   
Örvendezz, lelkeket megvilágító villámlás,                         
Örvendezz, ellenségeket rémisztő égzengés.                
Örvendezz, mert belőled kel fel a ragyogó Világosság,        
Örvendezz, mert belőled fakad a bő vizet adó Forrás.   
Örvendezz, keresztelőkút eleven képe,           
Örvendezz, bűnök szennyfoltjának eltörlője.       
Örvendezz, medence, lelkiismeret fürdője,                         
Örvendezz, kehely, ujjongó örömnek kútfeje.                                  
Örvendezz, Krisztusnak kedves és jó illata,                                                              
Örvendezz, mennybéli lakomának élete.   
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
Az ősi adósság elengedését akarta minden ember adósságának a Törlesztője, ezért maga jött el azokhoz, akik kegyétől eltávolodtak, és miután adósságlevelüket eltépte, mindenektől ezt hallja: Alliluja!
 1. ikosz
A Te szülötted dicséretét zengve, mindannyian magasztalunk Téged mint élő templomot, Istennek Szülője, mert a mindenséget kezében tartó Úr a Te méhedben lakozva megszentelt, megdicsőített, és megtanított mindnyájunkat így kiáltani Hozzád:
Örvendezz, Isten és Ige sátra,                                         
Örvendezz, Szent, nagyobb a szenteknél.
Örvendezz, Lélek aranyával bevont frigyláda,           
Örvendezz, élet kimeríthetetlen kincstára.                    
Örvendezz, istenfélő királyok becses ékessége,         
Örvendezz, kegyes papok rendjeinek szent dicsekvése.
Örvendezz, Egyháznak rendíthetetlen bástyája,                           
Örvendezz, Országnak bevehetetlen várfala.                         
Örvendezz, mert győzelmi jelvényeket emelsz,                   
Örvendezz, mert ellenséget földre terítesz.         
Örvendezz, testem gyógyulása,                     
Örvendezz, lelkem üdvössége.       
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
 1. kondákion
Ó, fölöttébb dicséretes Anya, ki a minden szentek közt legszentebb Igét szülted, szabadíts meg bennünket minden bajtól, elfogadva mostani felajánlásunkat, és őrizd meg az eljövendő kárhozattól mindazokat, kik így kiáltanak együtt Hozzád: Alliluja!
         Ezt a kondákiont háromszor olvassuk, majd ismét az 1. ikosz következik
Az elöljáró Angyal elküldetett a mennyből, örömhírt mondani Isten Szülőjének; és a Te megtestesülésed titkát szemlélve, Uram, elámult, és testnélküli hangon így kiáltott hozzá:
Örvendezz, mert általad felcsillan az öröm,     
Örvendezz, mert általad kialszik az átok.            
Örvendezz, bukott Ádámnak visszahívása,      
Örvendezz, Éva könnyeinek a váltsága.    
Örvendezz, emberi elmének elérhetetlen magasság,  
Örvendezz, angyali szemeknek is beláthatatlan mélység.        
Örvendezz, mert királyi trónusa vagy a Királynak,               
Örvendezz, hordozója mindenek Megtartójának.           
Örvendezz, Napkeltét jelző égitest,                                   
Örvendezz, ki által Isten testté lesz.                            
Örvendezz, teremtett világot megújító,                    
Örvendezz, kiben gyermekké lesz az Alkotó.                               
Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!
         Végül újból az 1. kondákiont énekeljük
Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól hál’adással jegyzik fel győzelmi ünneped a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Mennyasszony!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra