Délelőtti istentisztelet Pünkösd ünnepére, otthoni, családi imádkozásra, éneklésre

(2020. június 7., vasárnap délelőtt 10 órára, otthoni imádkozásra)

(A délelőtti istentisztelet a templomban a szent liturgiát ábrázolja ki imáival és énekeivel,

ha valamiért nem tudunk szent liturgiát tartani, vagy templomba jönni)

(Kezdés, ha pap vezeti:)
Áldott a mi Istenünk, mindig most és mindenkor…
(Ha a hívők végzik:)
„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. (3x)
Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk…
Dicsőség…most és mindenkor…
Miatyánk…
  1. antifon, 18. zsoltár
Az egek beszélik Isten dicsőségét.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek alkotásait hirdeti az égboltozat.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
Nap a napnak beszédet mond, és éjszaka az éjszakának tudást hirdet.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
Az egész földön elterjedt az ő szavuk, és a földkerekség határáig az ő igéik.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
„Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
  1. antifon, 19. zsoltár
Hallgasson meg téged az Úr a gyötrelem napján.
Üdvözíts minket, jóságos Vigasztaló. Néked énekelünk: Alliluja!
Hallgasson meg téged az Úr a gyötrelem napján, védelmezzen téged Jákob Istenének neve.
Üdvözíts minket, jóságos Vigasztaló. Néked énekelünk: Alliluja!
Küldjön néked segítséget a szentélyből, és a Sionról oltalmazzon téged.
Üdvözíts minket, jóságos Vigasztaló. Néked énekelünk: Alliluja!
Adjon néked a te szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
Üdvözíts minket, jóságos Vigasztaló. Néked énekelünk: Alliluja!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Istennek Egyszülött Fia és Igéje, aki halhatatlan vagy, és aki a mi üdvösségünkért megtestesülni kegyeskedtél, Istennek Szent Szülőjétől és Örökszűz Máriától, változatlanul lettél emberré. Megfeszíttetvén, Krisztus Isten, halállal eltiportad a halált, ki egy vagy a Szentháromságból, és kit együtt dicsőítünk az Atyával és a Szentlélekkel, üdvözíts minket!
  1. antifon, 20. zsoltár az ünnepi tropárionnal
Uram, a Te erődben örvendezik a király.
Áldott vagy Te, Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szentlelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked!
Uram, a Te erődben örvendezik a király, és a Te szabadításodban  igen vigadozik.
(Tropárion egyházi szláv nyelven)
Áldott vagy Te, Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szentlelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked!
Szívének kívánságát megadtad néki, és  ajkainak óhajtását nem tagadtad meg tőle.
Áldott vagy Te, Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szentlelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked!
Mert megelőzted őt javaidnak áldásával, drágakőből való koronát helyeztél az ő fejére.
Áldott vagy Te, Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szentlelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Áldott vagy Te, Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szentlelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked!
Apostoli olvasmány
Felolvasás az Apostolok Cselekedeteiből (2,1-11)
Amikor elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak.
Ekkortájt az ég alatt található mindenféle nemzetből való istenfélő zsidók tartózkodtak Jeruzsálemben. A zaj hallatára tömeg verődött össze, és teljesen elképedtek, mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. Mindnyájan álmélkodtak és csodálkoztak: »Íme, ezek, akik beszélnek, ugye mindnyájan galileaiak? Hogyan halljuk hát mégis mindannyian a saját nyelvünket, amelyben születtünk? Mi, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a Cirene körüli Líbia részeinek lakói, a Rómából való jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.«
Evangéliumi olvasmány 
Felolvasás János Szent Evangéliumából (7,37-52; 8,12)
Abban az időben, az ünnep utolsó, nagy napján Jézus megállt és felkiáltott: »Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz bennem, annak belsejéből, ahogy az Írás mondja, élővíz forrásai fakadnak.« Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert Jézus még nem dicsőült meg.
Akik a népből ezeket a szavakat hallották, azt mondták: »Ez valóban a próféta!« Mások így szóltak: »Ez a Krisztus!« Némelyek pedig megjegyezték: »Csak nem Galileából jön a Krisztus? Nem ezt mondta az Írás: ‘Dávid utódaiból és Betlehem helységből jön a Krisztus, ahonnan Dávid származott?’« És a sokaságban szakadás támadt miatta.
Közülük egyesek el akarták őt fogni, de senki sem emelt rá kezet. A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok azt mondták nekik: »Miért nem hoztátok el?« A szolgák azt felelték: »Soha ember így nem beszélt!« Erre a farizeusok így válaszoltak: »Talán bizony titeket is félrevezetett? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-e valaki benne? De ez a népség, amely nem ismeri a törvényt, átkozott.« Erre Nikodémus, aki korábban nála járt, és közülük való volt, azt mondta nekik: »Vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt kihallgatták volna őt, és meg nem tudták, mit cselekedett?« Azok azt felelték neki: »Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta!«
Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik: »Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.«
(Pár pünkösdi szó)
Hitvallás
„Hiszek egy Istenben…”
Bűnvalló imádság
„Nézd el, engedd el, bocsásd meg, Isten, vétkeinket, amelyeket szándékosan vagy szándéktalanul, szóval vagy cselekedettel, tudattal vagy öntudatlanul, nappal vagy éjjel, értelemmel vagy gondolattal elkövettünk, bocsásd meg nékünk mint jóságos és emberszerető.”
„Miatyánk, ki a menyekben vagy…”
Tropárionok
Pünkösd tropárionja, 8. hang
Áldott vagy Te, Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szentlelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked!
Tropárion görögül

Tropárion szlávul (kórusének)
Tropárion románul
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké
Pünkösd kondákionja, 8. hang
Midőn leszállván a nyelveket összezavarta, szétszórta a népeket a Magasságos, midőn pedig szétosztotta a tüzes nyelveket, mindeneket egységbe hívott el. Egyetértésben dicsőítsük tehát a Szentséges Lelket.
„Uram irgalmazz” (Tizenkétszer)
(OlvasvaHymnologion I. 311. o. szerint:)
„Szentséges Háromság, egylényegű Hatalom, oszthatatlan Királyság, minden javak Kútfeje, légy kegyes hozzám, bűnöshöz, erősítsd meg, tedd értelmessé szívemet, és moss le rólam minden tisztátalanságot. Világosítsd meg elmémet, hogy mindenkor dicsőítselek, dicsérjelek és imádjalak, ezt mondván: Egy a Szent, egy az Úr: Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Ámin.”
„Legyen áldott az Úr neve, most és mindenkor és mindörökkön örökké.”
„Dicsőség…most és mindenkor…”
  1. zsoltár
„Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem, és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek. Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. Ki az az ember, aki akarja az életet, és jó napokat szeretne látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonoszságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot beszéljenek. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úrnak szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésén. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa a földről az ő emlékezetüket. Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmeiktől megszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sokak az igazak gyötrelmei, és valamennyitől megszabadítja őket az Úr. Megőrzi az Úr minden csontjaikat, és egy sem töretik meg azokból. Gonosz a bűnösök halála, és meglakolnak azok, akik gyűlölik az igazat. Megmenti az Úr az Ő szolgáinak lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne reménykedik.”
Esti, állhatatos könyörgés imája
Méltass minket, Urunk, hogy ezen az estén bűntelenül marad­hassunk meg. Áldott vagy, Urunk, atyáinknak Istene, és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké. Ámin. Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképpen bíztunk Tebenned. Áldott vagy, Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. Áldott vagy, Ural­kodó, okosíts fel engem a Te igazságaidra. Áldott vagy, Szent, vilá­gosíts meg engem a Te igazságaiddal. Uram, a Te irgalmad örökké­való, ne vesd meg kezeidnek alkotásait. Téged illet a dicséret, Té­ged illet a magasztalás, a dicsőség Téged illet, az Atyát és Fiút és Szentlelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Magasztalás
Magasztalunk Téged, Életet adó Krisztus, és tiszteljük Szentséges Lelkedet, akit az Atyától leküldtél istenes tanítványaidra.
(Ha a hívők fejezik be a közös szolgálatot:)
„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra