VAKONSZÜLETETT VASÁRNAPJA, SZOMBAT ESTI VECSERNYE OTTHONI, CSALÁDI IMÁDKOZÁSRA, ÉNEKLÉSRE

(2020. május 23. este 6 órára)

(Ha a hívők végzik:)
„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”
Tropárion, 5. hang
Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván. (Háromszor)
Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.
Elöljáró -103.- zsoltár
Áldjad én lelkem az Urat! Én Uram Istenem, felmagasztaltattál na­gyon. Ékességbe és fenségbe öltöztél, aki felöltötted a világosságot, mint köntöst. Aki kifeszítette az eget, mint sátorponyvát, és befedte a vizekben az Ő hajlékát. Aki a fellegeket zsámolyául tette, És jár a szeleknek szár­nyán. Aki az Ő angyalait szellemekké teszi, és az Ő szolgáit a tűz lángjává. Aki a földet biztonságra alapozta; nem rendül az meg mindörökké. A mélység mint köntös az Ő öltözete; a hegyek fölött is vizek állanak. Ha­ragod elől menekülnek, mennydörgésed hangjától megriadnak. Hegyek emelkednek, és völgyek szállnak alá a helyre, amelyet megalapoztál ne­kik. Határt vontál meg, amelyet át nem hágnak, és nem térnek vissza, hogy elborítsák a földet. Aki kibocsátja a forrásokat a medrekbe; a hegyek között haladnak el a vizek. Megitatják a mezők minden állatait, a vadsza­marak is eloltják szomjúságukat. Melléjük telepednek az ég madarai; a sziklák közül hangot adnak. Aki megöntözi a hegyeket az Ő hajlékából; a Te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld. Aki füvet sarjaszt az állatoknak, és növényeket az emberek szolgálatára, hogy kenyeret termeljenek a földből, és bort, mely megvidámítja az embernek szívét, hogy orcája ragyogjon az olajtól, és a kenyér erősítse az embernek szívét. Megelégíttetnek a völgy fái, a Libanon cédrusai, amelyeket elültettél. Mada­rak fészkelnek ott, a gémek hajléka uralkodik közöttük. A magas hegyek a szarvasoknak, a szikla pedig a nyulaknak menedéke. Teremtett holdat időszakok jelzésére; a nap megismerte a maga lenyugvását. Sötétséget szerzett és éjszaka lett; és járnak abban az erdőnek minden vadjai; oroszlánkölykök, melyek ragadozásra vágynak és Istentől várják eledelüket. Felkelt a nap és összegyűlnek, és hajlékaikban elnyújtóznak. Kimegy az ember az ő dolgára és az ő munkájára napestig. Mily nagyok a Te műveid, Uram! Mindeneket bölcsességben teremtettél; megtelt a f öld a Te alkotá­saiddal. Ez a tenger nagy és terjedelmes; abban csúszómászók vannak, melyeknek nincsen száma, apró állatok nagyokkal együtt. Hajók járnak ott; sárkány, melyet arra teremtettél, hogy játszadozzék benne. Mindenek Tereád várnak, hogy megadd eledelüket alkalmas időben; amikor meg­adod nekik, ők összegyűlnek. Amikor megnyitod kezedet, a mindenség megtelik jósággal; amikor elfordítod orcádat, megrendülnek. Elveszed lelküket, és kimúlnak, és visszatérnek a porba. Kibocsátod a Te Lelkedet, és megújulnak, és újjá teszed a föld színét. Legyen az Úrnak dicsősége mindörökké; örvendezzék az Űr az Ő műveiben. Aki letekint a földre és megremegteti azt; aki megérinti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneke­lek az Úrnak életemben, zengedezek az én Istenemhez, amíg csak vagyok. Kedves legyen Őelőtte az én beszédem, én pedig örvendezem az Úrban. Vesszenek el a földről a bűnösök és a törvényszegők, hogy ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat.
A nap megismerte a maga lenyugvását. Sötétséget szerzett és éj­szaka lett. Mily nagyok a Te műveid, Uram! Mindeneket bölcsességben te­remtettél.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és minden­kor és mindörökkön örökké. Ámin.
Alliluja, Alliluja, Alliluja! Dicsőség Néked, Isten. 
Alliluja, Alliluja, Alliluja! Dicsőség Néked, Isten. 
Alliluja, Alliluja, Alliluja! Dicsőség Néked, Isten. 
140. zsoltár, 1-4, 5. hangra
Uram, Tehozzád kiáltottam, hallgass meg engem; figyelj föl könyörgésem hangjára, midőn Tehozzád kiáltok. Igazodjék fel az én imádságom, mint tömjénfüst, a Te színed elé; kezeimnek fölemelése esti áldozat legyen. Hallgass meg engem, Uram!
Esti, bemeneti ének
Derűs Világossága a halhatatlan, mennyei, szent, boldog Atya szent dicsőségének, Jézus Krisztus! Eljővén napáldozatkor, látván az esteli fényt, magasztaljuk az Atya, Fiú és Szent Lélek Istent. Minden időben méltó boldog hangon magasztalni Téged, Istennek Fia, aki az életet adtad, miért Is a világ dicsőít Téged.
Állhatatos könyörgés imája
Méltass minket, Urunk, hogy ezen az estén bűntelenül marad­hassunk meg. Áldott vagy, Urunk, atyáinknak Istene, és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké. Ámin. Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképpen bíztunk Tebenned. Áldott vagy, Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. Áldott vagy, Ural­kodó, okosíts fel engem a Te igazságaidra. Áldott vagy, Szent, vilá­gosíts meg engem a Te igazságaiddal. Uram, a Te irgalmad örökké­való, ne vesd meg kezeidnek alkotásait. Téged illet a dicséret, Té­ged illet a magasztalás, a dicsőség Téged illet, az Atyát és Fiút és Szentlelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Húsvéti sztichirák
Istenfogadó Szent Simeon imája
Most bocsásd el, Uram, a Te szolgádat ígéreted szerint béke­ségben, mert látták szemeim a Te Üdvösségedet, amelyet minden népeknek szemeláttára készítettél, világosságul a pogányok megvi­lágosítására, és a Te népednek, Izráelnek dicsőségére.
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz ne­künk.
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz ne­künk.
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz ne­künk.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te ne­vedért.
Uram irgalmazz.Uram irgalmazz.Uram irgalmazz.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te ne­ved; jöjjön el a Te Országod; legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg ne­künk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá­tunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Ámin.
Feltámadási tropárion 5. hang
Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők, és hódoljunk Néki, mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.
  1. zsoltár, 1—11
    Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkaimon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Keres­tem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Űr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek.
Tropárion, 5. hang
Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván. (Háromszor)
“Krisztus feltámadt…” szlávul
Krisztus feltámadt…, románul
Magasztalás
Magasztalunk Téged, életetadó Krisztus, aki miérettünk alászállottál az alvilágba, és magaddal mindeneket feltámasztottál.
„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra