HÚSVÉT ÉJFÉLI ÉS HAJNALI FELTÁMADÁSI ISTENTISZTELET OTTHONI, CSALÁDI IMÁDKOZÁSRA, ÉNEKLÉSRE

(2020. április 18., este 8.30  órára)

Éjféli istentisztelet

(Ha a hívők végzik:)

„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. Háromszor)

Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk…

Dicsőség…most és mindenkor…

Miatyánk…

Uram irgalmazz. (Tizenkétszer)

Dicsőség…most és mindenkor…

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.

Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

 1. zsoltár:

Irgalmazz nekem, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint,
és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkemet,
teljesen moss meg engem törvényszegésemtől,
és a bűnömtől tisztíts meg engem.

Mert isme­rem törvényszegésemet,
és bűnöm előttem van szüntelen.

Csak Teellened vétkeztem,
és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem,
hogy igaz légy igéidben,
és győztes ítéletedben.

Mert íme, törvényszegésben fogantattam,
és bűnben melengetett engem anyám.

Íme, te pedig az igazságot szereted,
bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nekem.

Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok,
moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál.

Hallass velem örömet és vigasságot,
hogy örvendezzenek megalázott csontjaim.

Fordítsd el orcádat bűneimtől,
és töröld el minden törvényszegésemet.

Tiszta szívet teremts ben­nem, Isten,
és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Ne vess el engem a te színed elől,
és Szentlelkedet ne vedd el tőlem.

Add vissza nekem üdvösséged örö­mét,
és vezérlő Lélekkel erősíts meg engem.

Hadd tanít­sam a törvényteleneket a te útjaidra,
és a gonoszok megtérnek Hozzád.

Szabadíts meg engem a vérontástól, Istenem, üdvösségemnek Istene,
hogy örömmel hirdesse nyelvem igazságosságodat.

Uram, nyisd meg ajkamat,
és szám a te dicséretedet fogja hirdetni.

Mert, ha áldozatot kíván­nál, adnék,
de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz.

Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek,
töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten.

Cselekedj kegyesen, Uram, jóakaratodban Sionnal,

hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai,
akkor veszed kedvesen az igaz áldozatot,
az ajándékot és égőáldozatokat,
akkor tesz­nek oltárodra borjakat.

Kánon 6. hang

Irmoszok

 1. Ki a tenger hullámával borította el egykor az üldöző zsarnokot, azt földdel borítják el a megmentettek fiai; mi pedig, miként ama szüzek, énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen megdicsőíttetett.
  3. 
  Midőn a teremtés meglátott a Golgotán függeni Téged, aki az egész földet függesztetted szilárdan a vizek fölé, nagy rémület szállta meg és így kiáltott: Nincsen szent Terajtad kívül, Uram!
  4. 
  Isteni kereszthalálodat előre látva Habakum, megborzadva kiáltott fel: Te megtörted a zsarnokok hatalmát, ó, Jóságos, midőn a pokolban lévőkhöz szólottál mint Mindenható. 5. Meglátván Ézsaiás a köztünk való isteni megjelenésed be nem alkonyodó világosságát, ó, Krisztus, az éjszakából fölserkenve így kiáltott: Feltámadnak a holtak, és fölkelnek a sírban lévők, és mindazok, kik a földben vannak, örvendeznek!
  6. 
  Elfogatott, ámde el nem emésztetett Jónás a cethalnak belsejében, mert a Te jelképedet viselvén, ki szenvedtél és a temetést elfogadtad, s mint szobából lépett ki a vadállatból, és így szólott az őrséghez: Kik hívságos és hazug dolgokat őriztek, az irgalmat elhagyjátok.

Kondákion, 6. hang

Halottnak látjuk azt, ki a mélységet lezárta, mirhával és gyolccsal borítva sírba helyezik mint halandót a Halhatatlant. Asszonyok illatokkal jöttek megkenni őt, keservesen sírva és felzokogva: Ez a szombat a fölöttébb áldott, melyen Krisztus felébredvén harmadnapon feltámad!

 1. Ó, kimondhatatlan csoda! Ki a kemencében a szent ifjakat megszabadította a lángoktól, holtan és élettelenül helyezik őt sírba a mi üdvösségünkért, kik így énekelünk: Megváltó Isten, áldott vagy!
 2. Háborodj meg, borzadva, ó, égbolt, rendüljenek meg a földnek alapjai; mert íme, a halottak közé tartozik az, aki a magasságban lakozik, és kicsiny sírbolt nyújt néki hajlékot; kit is, ifjak, áldjatok, papok, dicsőítsetek, népek magasztaljatok mindörökkön örökké.
 3. Ne sirass engem, Anyám, a sírban látván Fiadat, kit méhedben mag nélkül fogantál; mert feltámadok és megdicsőülök, és mint Isten, dicsőségben fölemelem azokat, kik hittel és szeretettel szüntelenül magasztalnak Téged.

(9. óda irmosza alatt a Sírlepel bevitele)

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. (Háromszor)

Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk…

Dicsőség…most és mindenkor…

Miatyánk…

Tropárionok 2. hang:

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan Élet, megölted a poklot az Istenség villámával; midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életet adó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked!

(Ha a hívők végzik)

„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”

+++

Hajnali, feltámadási istentisztelet

Körmeneti ének

Tropárion magyarul és görögül, 6. hang

A Te feltámadásodat, Krisztus Üdvözítő, angyalok dicsérik a mennyekben; méltass minket is a földön, hogy tiszta szívvel dicsőítsünk Téged.

Tropárion egyházi szláv nyelven

Воскресение Твое, Христе Спасе, / Ангели поют на небесех, / и нас на земли сподоби / чистым сердцем / тебе славити.

Tropárion, 5. hang

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván.

Kánon, 1. hang

Irmoszok

 1. Feltámadás napja van, örvendezzünk, népek! Húsvét van, az Úrnak Húsvétja! Mert a halálból az életbe és a földről az égbe vezetett át Krisztus Isten minket, kik győzedelmi éneket énekelünk.

  3. Jertek, új italt igyunk, ne a terméketlen kőből elővarázsoltat, hanem az enyészhetetlenség Forrását, amely Krisztus sírjából fakad, akiben megerősíttetünk!

Ipakoi, 4. hang

Megelőzvén a hajnalt a Máriát körülvevő asszonyok, s a kősziklát a sírboltról elhengerítve találván, ezt hallották az angyaltól: Miért keresitek a halottak között mint embert azt, aki az örök világosságban van? Lássátok a halotti vásznait! Fussatok és hirdessétek a világnak, hogy feltámadt az Úr, megölvén a halált, mert Istennek Fia ő, ki üdvözíti az emberek nemzetségét!

 1. Az isteni vártán az Istent hirdető Habakum álljon velünk, és mutassa meg a fényt hozó angyalt, aki lángolóan hirdeti: A mai nap üdvösséget hoz a világnak, mert feltámadt Krisztus mint Mindenható.
 2. Kora hajnalban hajnalodjunk és illóolaj helyett dicsérőéneket ajánljunk fel az Úrnak, és lássuk meg Krisztust, az igazságosság Napját, ki életet fakaszt mindeneknek.
 3. Leszállottál a földnek legalsóbb részébe, ó, Krisztus, és összezúztad az örökös korlátokat, amelyek elzárták az ott szenvedőket, s harmadnapra, mint Jónás a cetből, feltámadtál a sírból.

Kondákion, 8. hang

Bár leszálltál a sírba, ó, Halhatatlan, megtörted a pokol hatalmát, és feltámadtál mint győzedelmes, Krisztus Isten, mondván a kenethozó asszonyoknak: „örvendjetek”, és apostolaidnak békességet ajándékozván, az elesetteknek pedig megadván a feltámadást.

Ikosz

Keresve a napvilág előtt való Napvilágot, aki egykor a sírban nyugodott, hajnal felé jöttek, mintegy nappal, a kenetvivő asszonyok, és így kiáltottak egymáshoz: Jertek, kedveseim, kenjük meg illóolajjal az életet adó s eltemetett Testet, amely feltámasztja az elbukott Ádámot, és sírban fekszik! Menjünk, siessünk, miként ama bölcsek; hódoljunk és vigyük ajándékként a keneteket annak, aki most nem pólyákba, hanem gyolcsba van csavarva; és sírjunk, és így kiáltsunk: Kelj fel ó, Uralkodó, ki az elesetteknek megadod a feltámadást!

Látván Krisztus feltámadását, hódoljunk szent Urunk, Jézus előtt, aki egyedül bűn nélkül való. Kereszted előtt hódolunk, Krisztus, és a Te szent feltámadásodat magasztaljuk és dicsőítjük, mert Te vagy a mi Istenünk, és Rajtad kívül mást nem ismerünk, a Te nevedet szólít­juk. Jertek mind, hívők, hódoljunk Krisztus szent feltámadásának, mert íme, a kereszt által öröm szállt az egész világra. Mindenkor áldva az Urat, magasztaljuk az ő feltámadását, mert eltűrve érettünk a keresztet, halállal megtörte a halált.

 1. Ki az ifjakat a tüzes kemencéből kiszabadította, Emberré lett, s mint halandó szenved, és szenvedés által a halandót az enyészhetetlenség ékességébe öltözteti, atyáinknak egyedül áldott és fölöttébb dicsőséges Istene.
 2. Ez a kiválasztott és szent nap, a hétnek első napja, a királynő és úrnő, az ünnepek ünnepe és ünnepélyek ünnepélye, melyben áldjuk Krisztust mindörökké.

  Kórus ének

 3. Tündökölj, tündökölj, új Jeruzsálem, mert az Úr dicsősége felvirradt fölötted! Vigadj most és örvendezz, Sion, Te pedig, Istennek tiszta Szülője, gyönyörködj Szülötted feltámadásában!

Exaposztilárion, 2. hang

Testileg elszunnyadván, mint a halandók, Urunk és Királyunk, harmadnapra feltámadtál, fölemelve az enyészetből Ádámot, és megsemmisítve a halált, enyészhetetlenség Húsvétja, világ Üdvössége.

Húsvéti sztichirák, 5. hang

Elővers: Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az ő ellenségei, és meneküljenek az ő színe elől, akik gyűlölik őt.

Szent Húsvét virradt ma reánk, új, szent Húsvét, titokzatos Húsvét, legtiszteltebb Húsvét, Húsvét — Krisztus a Megváltó, szeplőtelen Húsvét, nagy Húsvét, a hívők Húsvétja, Húsvét, amely megnyitotta nekünk a Paradicsom kapuit, Húsvét, amely minden hívőt megszentel.

Elővers: Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiképpen elolvad a viasz a tűz közelségétől.

Jertek, a látványtól örömet hirdető asszonyok, és mondjátok a Sionnak: Fogadd tőlünk az örömhírt Krisztus feltámadásáról. Gyönyörködj, ujjongj és örvendezz, Jeruzsálem, látva Krisztus Királyt, aki mint Vőlegény lép ki a sírboltból!

Elővers: Úgy vesszenek el a bűnösök az Isten színe elől, és az igazak örvendezzenek.

A kenethozó asszonyok kora hajnalban az Életet adó sírjához közeledve, angyalt találtak ott a sírkövön ülve, aki megszólítván őket így beszélt hozzájuk: Mit keresitek az Élőt a halottak között? Miért siratjátok az Enyészhetetlent, mintha az enyészetben volna? Elmenvén, vigyétek a hírt az ő tanítványainak.

Elővers: Ez az a nap, amelyet alkotott az Úr, vigadjunk és örvendezzünk benne.

Gyönyörűséges Húsvét! Húsvét, az Úr Húsvétja! Legtiszteltebb Húsvét virradt reánk. Húsvét van! Örömmel öleljük meg egymást! Ó, Húsvét, bánat megváltása! Mert a mai napon Krisztus, feltündökölvén a sírból, örömmel töltötte el az asszonyokat, mondván: Vigyétek a hírt az apostoloknak.

Elővers: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Feltámadás napja van, örvendezzünk az ünnepélynek, és öleljük meg egymást! Szóljunk így: „Testvérek”, azokhoz is, akik gyűlölnek minket, bocsássunk meg mindent a feltámadásért, és így kiáltsunk:

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván!

Krisztus feltámadt román nyelven, áthoszi atyák éneke

Aranyszájú Szent János húsvéti hittanító beszéde

(Ha a hívők végzik, befejezés:)

„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra