DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET, OTTHONI, CSALÁDI IMÁDKOZÁSRA, ÉNEKLÉSRE, VIRÁGVASÁRNAPRA

(2020. április 12., vasárnapra, délelőtt 10 órára, otthoni közös imádkozásra)

(A délelőtti istentisztelet a templomban a szent liturgiát ábrázolja ki imáival és énekeivel, ha valamiért nem tudunk teljes szent liturgiát tartani.)

(Kezdés, ha pap vezeti:)
Áldott a mi Istenünk, mindig most és mindenkor…
(Ha a hívők végzik:)
„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”
Mennyei Király, vigasztaló… (énekelve vagy olvasva)
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. (Háromszor)
Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk…
Dicsőség…most és mindenkor…
Miatyánk…
  1. antifon, 114. zsoltár
Szerettem, hogy meghallgatja az Úr az én könyörgésem hangját,
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
Mert felém  hajtotta az Ő fülét, és minden napjaimon segítségül hívom Őt.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
Körülfogtak engem a halál fájdalmai, az alvilág veszedelmei rám találtak.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
Gyötrelmet és fájdalmat találtam, és az Úr nevét hívtam.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, üdvözíts minket!
  1. antifon, 115. zsoltár
Hittem, ezért szólottam; pedig megaláztattam nagyon.
Üdvözíts minket, Istennek Fia, aki a szamár vemhén ültél, Néked énekelünk, Alliluja!
Mivel viszonozhatom az Úrnak mindazt, amit énvelem cselekedett?
Üdvözíts minket, Istennek Fia, aki a szamár vemhén ültél, Néked énekelünk, Alliluja!
Az üdvösség kelyhét veszem magamhoz, és az Úr nevét szólítom.
Üdvözíts minket, Istennek Fia, aki a szamár vemhén ültél, Néked énekelünk, Alliluja!
Az Úr iránt való fogadalmaimat megtartom az Ő egész népe előtt.
Üdvözíts minket, Istennek Fia, aki a szamár vemhén ültél, Néked énekelünk, Alliluja!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Istennek Egyszülött Fia és Igéje, aki halhatatlan vagy, és aki a mi üdvösségünkért megtestesülni kegyeskedtél, Istennek Szent Szülőjétől és Örökszűz Máriától, változatlanul lettél emberré. Megfeszíttetvén, Krisztus Isten, halállal eltiportad a halált, ki egy vagy a Szentháromságból, és kit együtt dicsőítünk az Atyával és a Szentlélekkel, üdvözíts minket!
  1. antifon. 117. zsoltár
Valljátok meg az Urat, mert jóságos, mert örökkévaló az Ő irgalma.
Tropárion, 1. hang
Az általános feltámadást szenvedéseid előtt igazolván, a halottakból fölkeltetted Lázárt, Krisztus Isten; ezért mi is mint ama gyermekek, kik a győzelem jelképét hozták Néked, a halál Legyőzőjének, így kiáltunk Hozzád: Hozsánna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő!
Mondja Izráel házanépe, hogy jóságos, hogy örökkévaló az Ő irgalma.
Az általános feltámadást…
Mondja Áron házanépe, hogy jóságos, hogy örökkévaló az Ő irgalma.
Az általános feltámadást…
Mondják pedig mindazok, akik félik az Urat, hogy jóságos, hogy örökkévaló az Ő irgalma.
Az általános feltámadást…
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Az általános feltámadást…
Apostoli olvasmány
Felolvasás Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből (4,4-9)
Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! Ismerje meg mindenki a ti szelídségeteket! Az Úr közel van! Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé! Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.
Egyébként, testvérek, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami dicséretes, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és láttatok tőlem: azt tegyétek; és veletek lesz a békesség Istene.  
Evangéliumi olvasmány
Felolvasás János Szent Evangéliumából (Jn 12,1-18)
Húsvét előtt hat nappal Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit Jézus föltámasztott a halálból. Ott vacsorát készítettek neki. Márta felszolgált, Lázár azok között volt, akik vele ültek az asztalnál. Mária pedig fogott egy font igazi, drága nárduszolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölgette azt. A ház megtelt a kenet illatával. Erre tanítványai közül az egyik, az iskarióti Júdás, aki árulója lett, így szólt: »Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és adták oda a szegényeknek?« Ezt pedig nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála lévén az erszény, az adományokat elsikkasztotta. Jézus ekkor így szólt: »Hagyj békét neki, hogy temetésem napjára teljesítse azt. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.«
A zsidók közül sokan megtudták, hogy ott van, és odamentek, nemcsak Jézus miatt, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott a halálból. A főpapok pedig azon tanakodtak, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek oda miatta, és hittek Jézusban.
Másnap, amikor a nagy tömeg, amely az ünnepre jött, meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogott, eléje ment és kiáltozott:
»Hozsanna!
Áldott, aki az Úr nevében jön, és Izrael királya!«
Jézus pedig talált egy szamárcsikót, felült rá, amint meg van írva:
»Ne félj, Sion leánya!
Íme, királyod jön
szamárcsikón ülve!« Tanítványai eleinte nem értették ezt, de amikor Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy azt tették vele, ami meg volt róla írva. Tanúskodott tehát róla a sokaság, amely vele volt, amikor előhívta Lázárt a sírból, és föltámasztotta őt a halálból. A sokaság éppen azért ment eléje, mert hallotta, hogy ezt a jelet művelte.
 (Pár vigasztaló szó:)
Hitvallás
„Hiszek egy Istenben…”
Bűnvalló imádság
„Nézd el, engedd el, bocsásd meg, Isten, vétkeinket, amelyeket szándékosan vagy szándéktalanul, szóval vagy cselekedettel, tudattal vagy öntudatlanul, nappal vagy éjjel, értelemmel vagy gondolattal elkövettünk, bocsásd meg nékünk mint jóságos és emberszerető.”
„Miatyánk, ki a menyekben vagy…”
Tropárion, 1. hang
Az általános feltámadást szenvedéseid előtt igazolván, a halottakból fölkeltetted Lázárt, Krisztus Isten; ezért mi is mint ama gyermekek, kik a győzelem jelképét hozták Néked, a halál Legyőzőjének, így kiáltunk Hozzád: Hozsánna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő!
Tropárion szlávul, 1. hang
Общее воскресение, / прежде Твоея страсти уверяя, / из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. / Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, / Тебе победителю смерти вопием: / осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Tropárion románul, 1. hang
Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințând-o,
pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule.
Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând,
Ție, Biruitorului morții, strigăm:
Osana Celui dintru înălțime!
Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului.
Tropárion, 4. hang
Eltemettettünk Veled a keresztségben, Krisztus Isten, és méltóvá lettünk az örök életre feltámadásod által, és magasztalva kiáltunk Hozzád: Hozsánna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő!
„Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.”
Kondákion, 6. hang
Aki a mennyben trónuson, a földön pedig szamár vemhén hordoztatol, Krisztus Isten, elfogadtad az angyalok dicséretét és a gyermekek magasztalását, kik így kiáltottak Hozzád: Áldott vagy Te, aki eljössz, hogy visszahívd Ádámot!
„Uram irgalmazz” (Tizenkétszer)
(Olvasva, Hymnologion I. 311. o. szerint:)
„Szentséges Háromság, egylényegű Hatalom, oszthatatlan Királyság, minden javak Kútfeje, légy kegyes hozzám, bűnöshöz, erősítsd meg, tedd értelmessé szívemet, és moss le rólam minden tisztátalanságot. Világosítsd meg elmémet, hogy mindenkor dicsőítselek, dicsérjelek és imádjalak, ezt mondván: Egy a Szent, egy az Úr: Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Ámin.”
„Legyen áldott az Úr neve, most és mindenkor és mindörökkön örökké.”
„Dicsőség…most és mindenkor…”
  1. zsoltár
„Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem, és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek. Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. Ki az az ember, aki akarja az életet, és jó napokat szeretne látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonoszságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot beszéljenek. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úrnak szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésén. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa a földről az ő emlékezetüket. Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmeiktől megszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sokak az igazak gyötrelmei, és valamennyitől megszabadítja őket az Úr. Megőrzi az Úr minden csontjaikat, és egy sem töretik meg azokból. Gonosz a bűnösök halála, és meglakolnak azok, akik gyűlölik az igazat. Megmenti az Úr az Ő szolgáinak lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne reménykedik.”
Virágvasárnapi magasztalás
Magasztalunk Téged, Életet adó Krisztus; Hozsánna a magasságban! Mi is így kiáltunk Hozzád: Áldott, aki az Úr nevében jő!
(Ha a hívők fejezik be a közös szolgálatot:)
„Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.”

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra